Kursplan för Arabiska: fördjupad breddningskurs

Arabic: Advanced Optional Course

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB902
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-11-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-09-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2024
 • Behörighet:

  Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk, 15 hp, eller kandidatexamen och minst 30 hp arabiska

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

Generella mål för delkurs Arabiska B1 och B2

 • med språkvetenskaplig terminologi redogöra för arabiska verbets former och syntax, jämte grundläggande satssyntax med de vanligaste logiska satsfogningarna och olika typer av underordnade satser
 • använda ett arabisk-engelskt standardlexikon
 • beskriva standardarabiskans morfosyntax (form- och satslära) detaljerat med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i arabiska texter
 • läsa enkel arabisk sakprosa i normal hastighet med begripligt uttal
 • utan hjälpmedel översätta arabiska lärobokstexter och därvid analysera starka och svaga ordbildningar samt grundläggande syntax
 • med hjälpmedel översätta enklare arabisk prosa
 • förstå och aktivt använda idiomatiska arabiska uttryck i enkla samtal på standardarabiska samt på en talad dialekt
 • aktivt använda ett basordförråd som innefattar sociala situationer på olika formalitetsnivåer

Specifikt mål för delkurs Arabiska B2

 • genomföra en komparativ specialstudie av arabiskans språkstruktur mot bakgrunden av andra semitiska språk.

Delkurs: Arabisk litteratur

 • redogöra för den arabiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 500 e.Kr. och framåt,
 • beskriva olika typer av klassisk arabisk diktning,
 • redogöra för olika genrer inom den klassiska arabiska prosan samt namnge viktiga verk inom olika genrer,
 • beskriva framväxten av den moderna arabiska prosan,
 • redogöra för de viktigaste arabiska författarnas liv och litterära verk,
 • analysera den arabiska litteraturens roll i dagens arabländer.

Innehåll

Arabiska B1, 5 hp

Motsvarar delkurs Arabiska B1 i 5AB201.

Arabiska B2, 5 hp

Motsvarar huvudsakligen delkurs Arabiska B2 i 5AB201.

Arabisk litteratur, 5 hp

Motsvarar 5AB230.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment på campus och via universitetets lärportal. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Arabiska B1: Examination sker genom:

a) Muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter.

b) Salsskrivning.

Arabiska B2: Examination sker genom:

a) Salsskrivning.

b) Muntligt prov på språkfärdighet.

c) en skriftlig komparativ specialstudie av arabiskans språkstruktur mot bakgrund av andra semitiska språk, samt det som anges i målbeskrivningen för delkursen

Samtliga moment måste vara godkända för G på delkursen. För VG krävs VG på salsskrivning samt ytterligare ett moment.

Arabisk litteratur, 5 hp.

Examinationen sker genom salskrivning samt en fördjupningsuppgift med skriftlig inlämningsuppgift med beteckningen Fördjupningsuppgift Bokval, omfattande 3,5-4 sidor.

För att erhålla betyget VG på hela kursen (15 hp) krävs VG på minst två av de ingående delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.