Kursplan för Arabiska D

Arabic D

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB520
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-09-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  Arabiska A, Arabiska B och minst 22,5 hp från Arabiska C (ej C2) eller motsvarande kurser inom Orientalistikprogrammet

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen tillhör biområdet Arabiska.

Mål

Delkurs 1: studenten väljer en av följande två delkurser

1a) Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk (7,5 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • översiktligt redogöra för litteraturvetenskapliga teorier
 • på ett grundläggande sätt tillämpa en litteraturvetenskaplig teori
 • översiktligt redogöra för teori och metod för textedition
 • ge ett grundläggande exempel på hur en textedition kan utföras
 • översiktligt redogöra för teori och metod för medieanalys
 • genomföra en grundläggande textanalys.

1b) Funktionell grammatik I (7,5 hp)

Delkursen syftar till att ge kunskap om strukturell variation i mänskliga språk och om hur syntaxen interagerar med semantik och pragmatik i ett grammatiskt perspektiv på språket. Delkursens fokus ligger på grammatiska konstruktioner i enkla satser.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • redogöra för innebörden i begreppet funktionell grammatik samt något om hur denna teoretiska inriktning skiljer sig från andra, främst den generativa
 • på en översiktlig och elementär nivå redogöra för strukturen hos semantisk-lexikala nätverk
 • definiera huvudordklasser utifrån syntaktiska, morfologiska och semantiska kriterier i ett för studenten tidigare okänt språk
 • förklara vad som menas med grammatikaliseringsprocesser, samt översiktligt förklara hur grammatikalisering av tempus-, aspekt-, negations- och kongruensmarkörer sker i språk
 • redogöra för förhållandet mellan semantiska roller och grammatiska relationer
 • redogöra för begreppen transitivitet och valens
 • analysera och redogöra för markering av grammatiska relationer hos både huvud- och dependentmarkering i för studenten tidigare okända språk
 • förklara skillnaden mellan språk med fri och bunden ordföljd, samt förhållandet mellan ordföljden i satser och bundna morfem
 • definiera och redogöra för begreppen tempus, aspekt och modalitet, samt redogöra för skillnaden mellan aspekt och aktionsart
 • redogöra för begreppen perfektiv - imperfektiv
 • redogöra för skillnaden mellan presupposition, realis och irrealis, och
 • på en översiktlig och elementär nivå redogöra för skillnaden mellan logisk och språklig negation.

Delkurs 2: Inledning till semitisk filologi (7,5 hp)

Delkursen avser att ge en teoretisk och metodisk förberedelse för examensarbete med lingvistisk-filologisk inriktning i arabiska, hebreiska eller arameiska/syriska med tillämpning av relevant teori.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • använda vetenskaplig metodik och teori rörande analys och tolkning av texter
 • använda ett urval av språkvetenskapliga metoder för att analysera av språkligt material
 • beskriva problem och metoder vid studiet av olika språkvarieteter inom semitiska språk ur synkront och diakront perspektiv
 • genomföra en litterär textanalys på en text i ett semitiskt språk.

Delkurs 3: Självständigt arbete (15 hp)

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad delkurs kunna

 • genomföra en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en frågeställning med anknytning till de teman som behandlas i den första delkursen
 • korrekt transkribera arabisk text med ett reversibelt transkriptionssystem
 • dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån empiriska data och andras ståndpunkter på ett korrekt sätt
 • planera denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter
 • finna för uppgiften relevant och lämplig avancerad litteratur, samt läsa in och göra korrekta referat av relevanta delar av denna litteratur
 • skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen, skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och med korrekt behandling av fackterminologi
 • följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser
 • kritiskt diskutera en studie och uppsats inom utbildningsområdet på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation
 • muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser. Studenten väljer mellan delkurs 1a och delkurs 1b.

Delkurs 1a: Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk (7,5 hp)

Delkursen ger en introduktion till filologiska studier i litteratur och medier. Litteraturvetenskaplig teori och metod för tolkning av texter och textedition tillämpas på litteratur och massmedietexter. Ett genusteoretiskt perspektiv anläggs där det är relevant.

Delkurs 1b: Funktionell grammatik I (7,5 hp)

Funktionell grammatik som teoretisk inriktning. Lexikon, ord och morfem. Enkla och komplexa satser. Argumentstruktur. Verbklasser. Grammatiska relationer och markering. Ordföljd. Tempus, aspekt och modalitet. Negation.

Delkurs 2: Inledning till semitisk filologi (7,5 hp)

Delkursen ger en introduktion till lingvistiska och filologiska metoder i semitiska språk. Den inkluderar vetenskaplig metodik och teori rörande analys av texter, vetenskapliga frågor och metoder i både diakrona och synkrona undersökningar av språk, transkription och lingvistisk glossning av semitiska texter, lingvistiskt fältarbete, litterär analys av texter i semitiska språk och andra relevanta ämnen.

Delkurs 3: Självständigt arbete (15 hp)

På den här delkursen skriver studenten ett självständigt examensarbete på kandidatnivå. I anslutning till relevant forskning görs sökning, studier och sammanfattning av vetenskaplig litteratur, praktiskt/filologiskt arbete med textmaterial och sammanställning och kritisk analys av resultat samt muntlig och skriftlig redovisning. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinerande moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1a: Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk (7,5 hp)

Examination sker i form av självständigt genomförda inlämningsuppgifter och skriftligt prov på den gemensamma kurslitteraturen som består av ca 500 sidor teorilitteraturtext. (Betygsskala: U/G/VG)

Delkurs 1b: Funktionell grammatik I (7,5 hp)

Kursen har tre examinerande moment:

1. skriftliga inlämningsuppgifter;

2. en uppsats om ca 5-10 sidor om en egen empirisk undersökning;

3. en muntlig redovisning av uppsatsen.

Föreskrifter om inlämningsuppgifter föreligger vid kurstillfällets början. Inlämning av uppsatsen sker i slutet av kursen, exakt datum för inlämning meddelas av läraren vid kursstart. (Betygsskala U/G/VG)

Delkurs 2: Inledning till semitisk filologi (7,5 hp)

Examination sker i form av fortlöpande bedömning av aktivt deltagande på lektionerna (dvs. svara på frågor och arbeta med uppgifter) samt inlämningsuppgifter. (Betygsskala: U/G/VG)

Delkurs 3: Självständigt arbete (15 hp)

Examination sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen, samt opposition av annan uppsats. Formen för det senare kan variera beroende på om aktuella uppsatser finns tillgängliga. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som inkommit vid ventilering kunnat beaktas. Arbetet bedöms normalt vid sidan av examinator av ytterligare en lärare. (Betygsskala: U/G/VG)

För betyget väl godkänd på kursen krävs detta betyg på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Arabiska D Kandidatuppsats

Anette Månsson, Uppsats- och PM-skrivande: rutiner och tips för författare och opponent (Institutionen för lingvistik och filologi)

Arabiska D Inledning till semitisk filologi