Kursplan för Toxikologi och säkerhetsvärdering (uppdragsutbildning)

Toxicology and Safety Assessment (Contract Education)

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 8FX666
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2021-03-25
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2022-10-06
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  Individuell bedömning

 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen är en uppdragsutbildning  som ges av Institutionen för farmaceutisk biovetenskap i samarbete med avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet. 

Mål

Den studerande ska efter genomgången kurs äga grundläggande kunskaper om olika verkningsmekanismer bakom läkemedels och andra kemikaliers:

allmäntoxiska effekter

genotoxiska och carcinogena effekter

teratogena och reproduktionstoxikologiska effekter. 

Studenterna skall vidare:

ha god kännedom om hur toxikologisk riskbedömning och säkerhetsvärdering går till i praktiken

kunna bedöma rapporterade kliniska biverkningar och miljörelaterade hälsorisker hos människa. 

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fått en allmän kunskap om tillämpad toxikologi och strategier för hur man påvisar ovanliga läkemedelsbiverkningar som ger sig till känna först efter det att läkemedlet kommit ut på marknaden och använts av ett stort antal patienter.

Innehåll

Kursen kommer huvudsakligen att behandla grundläggande toxikologi och toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering. Följande moment kommer att ingå: Toxikologiska grundbegrepp; Toxikologiska aspekter på absorption, distribution, metabolism och exkretion; Verkningsmekanismer för läkemedels och andra kemiska substansers ogynnsamma verkan i större organsystem; Genetisk toxikologi; Kemisk carcinogenes; Reproduktionstoxicitet/Embryotoxicitet/Teratogenicitet; Farmakovigilans och Toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering.

Undervisning

Undervisning sker huvudsakligen i form av distansundervisning i form av (i) webb-baserade föreläsningar (huvudsakligen live, men även via ett antal inspelade föreläsningar) och (ii) frågeseminarier på distans.

 

Obligatoriska moment:

 

Deltagande i seminarier

Riskbedömningsuppgift (individuellt arbete)

Examination

Individuell skriftlig examination sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs förutom godkänd tentamen (5 hp), deltagande i obligatoriska seminarier (1 hp) och godkänd riskbedömningsuppgift (1,5 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända moment sker enligt överenskommelse med kursansvarig lärare eller studierektor. Vid icke godkänd skriftlig examination anordnas en omexamination vid ett senare tillfälle.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Klaassen, Curtis D.; Watkins, John B. Casarett & Doull's essentials of toxicology

  Fourth edition: New York, NY: McGraw Hill, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst