Kursplan för NMR-spektroskopi I

NMR Spectroscopy I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB469
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp med 60 hp kemi inklusive 15 hp organisk kemi eller 15 hp fysikalisk kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för teorin bakom de för organiska ämnen vanligaste NMR-experimenten.
 • relatera NMR-parametrar såsom kemiskt skift, skalära kopplingskonstanter och relaxationstidskonstanter till molekylers struktur.
 • utreda typiska organiska föreningars struktur (molekylvikt upp till ca. 500 Da) med hjälp av lämpliga NMR-experiment.
 • genomföra för kursen relevanta experiment samt tolka och dokumentera resultaten.

Innehåll

Bakgrund till NMR-fenomenet, samband mellan NMR-spektra och molekylers struktur. Upptagning av rutinspektra (proton och kol), grundläggande databehandling (t.ex. viktningsfunktioner). 1D NMR-tekniker: Dekoppling, DEPT, relaxationsmätning, magnetiseringsöverföring, NOE differensspektra. 2D NMR-tekniker: Homo- och heteronukleär korrelation (COSY, TOCSY, HSQC, HMBC), mätning av nukleär Overhausereffekt (NOESY, ROESY). Särskild vikt läggs på att kursdeltagaren lär sig den praktiska användningen av NMR-utrustningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, laborationer, och seminarier. Muntlig och skriftlig redovisning övas. Laborationer och därtill hörande genomgångar och redovisningar såväl muntliga som skriftliga är obligatoriska.

Examination

Skriftligt prov anordnas i slutet av kursen och är poängsatt till 2 hp. Godkänt laboratoriearbete krävs också för att kursen skall godkännas. I kursen ingående obligatoriska övningar och laborationer är poängsatta till 3 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med NMR-spektroskopi, 5 hp (1KB460)

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Organic structural spectroscopy Lambert, Joseph B.; Gronert, Scott; Shurvell, Herbert F.; Lightner, David A.; Cooks, Robert Graham

  Second edition.: Harlow, Essex: Pearson, [2014]

  Finns även som e-bok: Organic Structural Spectroscopy: Pearson New International Edition av Joseph B. Lambert, Scott Gronert, Herbert F. Shurvell, David Lightner, Robert Graham Cooks E-bok, Engelska, 2015 ISBN: 9781292054056

  Se bibliotekets söktjänst