Kursplan för Processreglering

Process Control

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1RT002
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-09-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 60 hp naturvetenskap/teknik varav 20 hp matematik samt Reglerteknik I eller Introduktion till datorbaserade reglersystem. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Syftet med kursen processreglering är att ge en beskrivning av reglertekniska metoder och problem som är vanligt förekommande i industrin med tonvikt på processindustrin. 

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • implementera en PID-regulator med hänsyn till praktiska begränsningar,
 • beskriva och använda empiriska metoder för trimning av PID-regulatorer,
 • använda och motivera olika reglerstrategier,
 • redogöra för industriella styrsystem inklusive PLC,
 • föreslå, motivera och utvärdera reglertekniska lösningar för en tillämpning, till exempel en industriell process, som bidrar till en säker, robust och resurseffektiv drift.

Innehåll

Digital implementering av PID-regulatorn där hänsyn tas till praktiska aspekter såsom integratoruppvridning, stötfri övergång mellan manuell och automatisk drift, börvärdesviktning, val av samplingshastighet, och approximering av derivatadelen för att minska bruskänsligheten.

Inställningsmetoder för PID-regulatorn baserat på enkla experiment och estimerade processmodeller. Utvärdering av reglerprestanda och koppling till resurseffektiv drift. Övervakning av reglerprestanda.

Reglerstrategier: framkoppling, kaskadreglering och exakt linjärisering. Orientering om några andra vanligt förekommande reglerstrategier.

Industriella styrsystem.

Genomgång av reglerproblem för en specifik industriell process.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Gästföreläsning.

Examination

Inlämningsuppgifter med muntlig och skriftlig redovisning (4,5 hp), samt laboration (0,5 hp). Kompletterande skriftligt prov för högre betyg.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Övriga föreskrifter

Studenter som läser terminsblocket Uthålliga vatten- och avloppssystem ska som tillämpning studera reglerstrategier för ett avloppsreningsverk.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kursmaterial

Eget material som tillhandahålls vid kurstillfället.