Kursplan för Projekt i tillämpad beräkningsvetenskap

Project in Computational Science

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD307
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F, Tillämpad beräkningsvetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-05-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 30 hp matematik, samt därutöver 30 hp på avancerad nivå, varav 20 hp tillämpad beräkningsvetenskap, inklusive Beräkningsvetenskap III eller Beräkningsvetenskap för partiella differentialekvationer. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • planera och genomföra ett projektarbete inom tillämpad beräkningsvetenskap i en mindre grupp och inom givna tidsramar;
 • motivera och värdera lösningsmetoder;
 • värdera resultat och relatera dessa till det ämnesområde som projektet ingår i;
 • kommunicera med expertis från det ämnesområden som projektet ingår i;
 • presentera och sammanfatta projektarbetet muntligt på engelska eller svenska i seminarieform;
 • presentera och sammanfatta projektarbetet skriftligt i form av vetenskaplig rapport och populärvetenskapligt som poster och webbpresentation.

Innehåll

Under kursens gång genomförs ett projektarbete, där de studerande i mindre grupper analyserar ett givet problem samt löser problemet, vilket inkluderar planering, programutveckling och presentation. . Arbetet omfattar matematisk modellering, numeriska metoder, implementation och tolkning, samt presentation. Projekten hämtas från industri eller universitet och behandlar olika tillämpningsområden. Parallellt ges också undervisning i hur man presenterar vetenskapliga resultat muntligt och skriftligt, t.ex. i form av seminarier, posters och på webben, där även populärvetenskaplig presentation ingår. Dessutom ingår undervisning i projektledning.

Undervisning

Projektarbete i grupper om 2-4 studenter. Seminarier och övningar i presentationsteknik och projektledning.

Examination

Redovisning i en skriftlig rapport, poster, webbpresentation, samt muntligt i seminarieform. Opposition på annat projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 1TD407, Teknisk-vetenskapliga datorberäkningar NV1 och kan inte räknas i examen samtidigt med denna.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.