Kursplan för Vågor och optik

Waves and Optics

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA522
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  60 hp teknik/naturvetenskap. En av kurserna Mekanik II / Elektriska transmissionssystem / Mekanik KF / Tillämpad mekanik I. Elektromagnetism I / Elektromagnetism / Elektroteknikens grunder III: Fältteori ska vara genomgången eller läsas parallellt.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för fundamentala storheter för vågor och optik.
 • identifiera, illustrera och förklara fysikaliska koncept och begrepp inom vågor och optik.
 • beskriva och diskutera tekniska tillämpningar av enklare optiska instrument.
 • visa analytisk problemlösningsförmåga genom att använda lämpliga modeller, antaganden och approximationer samt kunna bedöma resultatens rimlighet
 • planera och genomföra ett enklare laborationsexperiment samt muntligt och skriftligt redovisa resultaten

Innehåll

Mekaniska/akustiska vågor: vågfunktioner, vågekvationen, superposition, stående vågor, svävningar, mekaniska vågor i olika medier, Dopplereffekten. 

Elektromagnetiska vågor och optik: Maxwells ekvationer, vågfunktioner för planvågor, vågekvationer för E och B-fält för propagerande vågor. Elektromagnetiska vågors utbredning med reflektion, brytning, dispersion och fashastighet. Optiska fenomen som polarisation, dubbelbrytning, koherens, interferens och Frauenhoferdiffraktion. Orientering om strålkällor och strålningens växelverkan med jordens atmosfär. 

Geometrisk optik: Spegling i sfäriska ytor, beräkning av strålgångar i tunna linser. Orientering om optiska instrument.

Laborationer inom polarisation, vågoptik och stråloptik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och projektarbete. Deltagande i laborationer och med dessa integrerad undervisning är obligatoriskt. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Skriftligt prov vid kursen slut (4 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.