Kursplan för Datorarkitektur I

Computer Architecture I

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT038
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Programmeringsteknik I. Genomgången Programmeringsteknik II.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ingående beskriva funktionen hos och uppbyggnaden av en dators delar såsom dess styrenhet, minnessystem, och in- och utmatningssystem (I/O system).
 • implementera enkla processorer, både med och utan pipeline, med logiska grindar.
 • analysera prestandaöverväganden vad gäller instruktionsuppsättning, processorer, minnessystem och I/O system.
 • skriva och testa enkla program i assemblerspråk.

Innehåll

von Neumannmodellen. RISC- arkitekturer. Instruktionsuppbyggnad och exekvering. Instruktionsuppsättningsarkiteturer. Implementering av kontrollenhet och dataflöden. Funktion och uppbyggnad av "pipeline", "cache" och virtuellt minne, inklusive aspekter som "hazards", "branch prediction" och parallellism. Assemblerprogrammering.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter och laborationer (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.