Kursplan för Fornisländska

Old Icelandic

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS115
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  22,5 hp i ett språkvetenskapligt ämne

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för grunderna i fornisländskans struktur och fornisländskans relation till de nordiska språkens äldre skeden
 • kunna redogöra för utmärkande drag för de isländska sagorna och eddadikterna
 • visa förmåga att läsa och översätta fornisländska texter

Innehåll

Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskaper om det fornisländska språket - även i relation till de nordiska språkens äldre historia - samt om genrerna saga och eddadiktning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter kan förekomma.

Examination

Kursen examineras genom skriftligt och/eller muntligt prov vid kursens slut och/eller genom examinerande uppgifter och moment under kursens gång.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Texter

På fornisländska läses ca 25 sidor (inklusive en eddadikt), i svensk översättning en längre släktsaga och fem representativa eddadikter, allt enligt lärares anvisningar. Texterna väljs företrädesvis ur nedanstående lista.

Läroböcker

 • Hallberg, Peter Den isländska sagan

  [Ny utg.]: Stockholm: ePan : b Esselte studium, 2003

  S. 30-112 (s. 30-43 och 73-112 genomläsning).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Njörður P. Njarðvik, Island i forntiden : en översikt över den fornisländska fristatens historia

  Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1973

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stefán Karlsson, McTurk, Rory The Icelandic language

  London: Viking Society for Northern Research. Univ. College London, cop. 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wessén, Elias Isländsk grammatik

  [Ny utg.]: [Stockholm]: [Institutionen för nordiska språk, 1992

  Alternativ Iversen, 1973.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordböcker

 • Fritzner, Johan Ordbog over det gamle norske sprog

  4., omarb., forøget og forb. udg.: Oslo, c 1972-1973: 1972-1973

  Se bibliotekets söktjänst

 • Heggstad, Leiv; Hødnebø, Finn.; Simensen, Erik. Norrøn ordbok

  5. utg. av Gammalnorsk ordbok ved Hægstad og Torp: Oslo: Det Norske Samlaget, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vries, Jan de Altnordisches etymologisches Wörterbuch

  3. Aufl.: Leiden: Brill, 1977

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók

  Reykjavík: Ordhabók Háskólans, 1989

  Se bibliotekets söktjänst