Kursplan för Svenska språket B

Swedish Language B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV229
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-09-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-03-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Minst 22,5 hp från Svenska språket A, eller Professionellt skrivande, 15 hp, samt Språkstruktur, 7,5 hp, och Svenskan i tid och rum, 7,5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:

 • visa fördjupade kunskaper om svenskans struktur, variation och historiska utveckling
 • identifiera och redogöra för centrala språkvetenskapliga perspektiv, ämnestyper och teoribildningar samt omsätta dessa till forskningsrelevanta frågor

Färdighet och förmåga:

 • producera akademiska texter, såväl muntliga som skriftliga, på god svenska
 • genomföra språkvetenskapliga analyser på ord-, fras-, sats-, och textnivå med utgångspunkt i relevanta teorier och metoder
 • läsa och tolka äldre svenska texter

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • problematisera språkvetenskapliga kategorier, begrepp och beskrivningar
 • värdera och motivera val av teori, material och metod för en avgränsad språkvetenskaplig undersökning
 • visa fördjupad medvetenhet om språklig variation i samhället samt förståelse för språkpolitiska frågor

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper om och vetenskapliga perspektiv på svenska språkets struktur, användning och historia. Kursen består av fyra delkurser: En delkurs om språkets samverkan med samhället, en delkurs om språkhistoria, en delkurs om grammatik, text och betydelse samt en delkurs om olika perspektiv och angreppssätt inom aktuell språkvetenskaplig forskning. Kursen tränar även studentens språkfärdighet i tal och skrift.

Delkurs 1. Språket i samhället 7.5 hp

Denna kurs behandlar sambandet mellan den samhälleliga strukturen, individens sociala situation och den språkliga kommunikationen. Syftet är att studenten ska fördjupa och tillämpa sina kunskaper om språklig variation, språkplanering och samtalsanalys samt om språksociologiska metoder och teorier.

Lärandemål för delkurs 1. Språket i samhället, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • med vetenskaplig terminologi beskriva och förklara språklig variation och förändring och dess samband med utomspråkliga faktorer
 • redogöra för och diskutera språksituation, språkpolitik och språkvård i Sverige
 • redogöra för och problematisera centrala språksociologiska metoder och teorier

Delkurs 2. Svenska språkets historia 7.5 hp

Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskaper om svenska språkets historia från vikingatid till nutid, samt att ge en introduktion till namnforskning.

Lärandemål för delkurs 2. Svenska språkets historia, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för svenska språkets historia från vikingatid till nutid med avseende på struktur, ordförråd, genrer samt förhållandet mellan tal och skrift
 • redogöra för och problematisera grundläggande språkhistoriska begrepp
 • läsa och tolka texter från olika perioder av svenskans historia samt göra språkhistoriskt relevanta iakttagelser i dem
 • redogöra för huvuddragen i det svenska ort- och personnamnsskickets framväxt samt tillämpa några grundläggande begrepp och termer inom namnforskningen

Delkurs 3. Grammatik, text och betydelse 7.5 hp

Inom denna delkurs utvidgar studenten sina kunskaper om och färdigheter i strukturell analys av det svenska språket. Målet är att de studerande ska få flera redskap för att analysera och beskriva grammatiska och semantiska fenomen i meningar och texter, samtidigt som de utvecklar ett probleminriktat och vetenskapligt förhållningssätt till språket.

Lärandemål för delkurs 3. Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • visa kännedom om hur några olika modeller för beskrivning av språkets struktur är förankrade i olika teoribildningar
 • analysera strukturen i ord, satser och texter enligt några modeller
 • använda centrala handböcker för grammatisk analys
 • problematisera grammatiska kategorier, begrepp och beskrivningar

Delkurs 4. Språkvetenskaplig fördjupning 7.5 hp

I denna delkurs utvidgar och fördjupar studenten sina kunskaper om viktiga perspektiv och angreppssätt inom svensk/nordisk språkvetenskap och sin förståelse av hur dessa kan omsättas i språkliga undersökningar. Inom kursens ram genomför och redovisar studenten en mindre, språkvetenskaplig studie.

Lärandemål för delkurs 4. Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • beskriva och reflektera över aktuella studier från olika intresseområden inom svensk/nordisk språkvetenskap med särskild hänsyn till deras problem- och syftesformuleringar samt teoretiska och metodiska infallsvinklar
 • identifiera språkvetenskapligt relevanta forskningsfrågor
 • genomföra och presentera en mindre, språkvetenskaplig undersökning på ett vetenskapligt acceptabelt sätt

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Delkurserna examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga och muntliga arbeten bedöms studentens förmåga att uttrycka sig korrekt och funktionellt, anpassat till situation och genre.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller i vissa fall examinationsform.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Goda kunskaper i svenska krävs för att klara kursen. Kontakta studievägledaren vid osäkerhet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Språket i samhället 7,5 hp

 • Grahn, Inga-Lill Personer eller patienter i möte med vården

  Ingår i:

  Språk och identitet : rapport från ASLA:s symposium, Södertörns högskola, 8-9 maj 2014 = Papers from the ASLA symposium, Södertörn University, 8-9 May 2014

  Huddinge: Södertörns högskola, 2015

  (2015) s. s. 33-45

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hornscheidt, Lann; Landqvist, Mats Språk och diskriminering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Kap. 1 (s. 23-33)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Josephson, Olle Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Kap. 5

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kahlin, Linda Om användandet av beteckningarna invandrare, utlänningar och svartskallar. : Identitetsarbete i gruppsamtal mellan gymnasieelever i en multikulturell skola

  Ingår i:

  Svenskans beskrivning : [SvB.]n 27,p Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankomsten för svenskans beskrivning, Växjö den 14 och 15 maj 2004

  Växjö: University Press, 2005

  (2005) s. 135-148

  Se bibliotekets söktjänst

 • Karlsson, Anna-Malin Att arbeta i dokumentationssamhället : Nya villkor för framtidens arbetsspråk?

  Ingår i:

  Språk för framtiden - Language for the Future : Rapport från ASLA:s höstsymposium Falun, 12-13 november 2010 - Papers from the ASLA symposium in Falun, 12-13 November 2010

  Uppsala: ASLA Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2011

  (2011) s. 14-28

  Se bibliotekets söktjänst

 • Karlsson, Anna-Malin Goods, services and the role of written discourse

  Ingår i:

  Communication in the workplace

  Uppsala: FUMS, 2005

  s. 91-104

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kristiansen, Tore; Monka, Malene Sprogholninger blandt unge i Odder

  Ingår i:

  Nordisk dialektologi og sociolingvistik : foredrag på ̄8. Nordiske dialektologkonference, Århus 15.-18.august 2006

  Aarhus: Aarhus Universitet, 2007

  (2007) s. 227-237

  PDF finns på Studentportalen.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Landqvist, Håkan Moral i samtal till Giftinformationscentralen

  Ingår i:

  Samtal och språkanvändning i professionerna : rapport från ASLA:s höstsymposium, Linköping, 6-7 november 1997.

  Uppsala: Association suédoise de linguistique appliquée (Svenska fören. för tillämpad språkvetenskap) (ASLA), 1999

  (1997) s. 143-156

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lind Palicki, Lena Principer och språksyn i språkvårdens diskussioner - exemplet samkönad.

  Ingår i:

  Från social kategorisering till diskriminering : fyra studier av språk och diskriminering och ett modellförslag

  Huddinge: Södertörns högskola, 2015

  (2015) s. 123-152

  Se bibliotekets söktjänst

 • Melander Marttala, Ulla Språkbakgrund och språkförändring hos studenter - resultat från en enkätundersökning

  Ingår i:

  Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling : rapport från ASLA:s höstsymposium Eskilstuna, 9-10 november 2006 = Linguistic diversity and sustainable development : papers from the ASLA symposium in Eskilstuna, 9-10 November, 2006

  Uppsala: ASLA, 2007

  s. 225-240

  Se bibliotekets söktjänst

 • Milles, Karin Feminist language planning in Sweden

  Ingår i:

  Current issues in language planning.

  vol. Vol. 12 (2011) nr. Nr. 1 s. 21–33

  Se bibliotekets söktjänst

 • Milles, Karin Jämställt språk : en handbok i att skriva och tala jämställt

  2. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2012

  Kap. 1-3

  Se bibliotekets söktjänst

 • Milles, Karin The invisible order of the workplace meeting

  Ingår i:

  Communication in the workplace

  Uppsala: FUMS, 2005

  (2005) s. 28-41

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ridell, Karin Språkliga och nationella kategoriseringar i skandinaviska samtal : En jämförelse mellan samtal i medier och på en arbetsplats

  Ingår i:

  Språk och identitet : rapport från ASLA:s symposium, Södertörns högskola, 8-9 maj 2014 = Papers from the ASLA symposium, Södertörn University, 8-9 May 2014

  Huddinge: Södertörns högskola, 2015

  (2015) s. s. 137-148

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Språklagen. SFS 2009:600

  Riksdagen,

  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600

 • Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Artiklarna av Bijvoet, Lainio, Melander, Nordberg och Ohlsson

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk. Ett läromedel för gymnasiet från Institutet för språk och folkminnen

  Institutet för språk och folkminnen, 2021

  Länk till skriften

  Obligatorisk

 • Tykesson, Ingela; Kahlin, Linda ”Va du pratar bra svenska” : värderingar i färdtjänstsamtal till Moldavien

  Linköping: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2013

  183-194

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vogel, Anna Laddade ord : Hur nya uttryck, som kategoriserar människor, tas in i svenskan

  Ingår i:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  vol. 24 (2014) s. 72-100

  Se bibliotekets söktjänst

Svenska språkets historia, 7,5 hp

 • Noreen, Erik; Benson, Sven Fornsvensk läsebok

  2., bearb. uppl.: Uppsala: Uppsala Universitet, 2010

  Läses enligt anvisning.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pettersson, Gertrud Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stroh-Wollin, Ulla Introduktion till svenska språkets historia. Stencil. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

  Institutionen för nordiska språk, ms

  Obligatorisk

 • Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling.

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, [2001]

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenska texter. Textsamling till Svensk språkhistoria 1.

  Institutionen för nordiska språk,

  Obligatorisk

Grammatik, text och betydelse 7,5 hp

Böcker, bokkapitel:

 • Holmberg, Per; Karlsson, Anna-Malin; Nord, Andreas Funktionell textanalys

  1. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2011

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare.

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Kap. 12-13, 15

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lyngfelt, Benjamin Grammatik+. Frasstruktur, argumentstruktur och informationsstruktur

  Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2013

  Läses enligt anvisningar.

 • Svenska akademiens grammatik. Teleman, Ulf; Hellberg, Staffan; Andersson, Erik; Christensen, Lisa; Svenska akademien,

  1. uppl.: Stockholm: Svenska akad., 1999

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

Därutöver tillkommer läsning enligt lärarens anvisningar i delar av Brandtler & Kalm (2021): Nyanser av grammatik. Gränser, mångfald, fördjupning. Studentlitteratur.

Artiklar:

 • Henricson, Sofie; Lindström, Jan Va ja inte gillar e hennes nasala röst : Fokusfinala utbrytningar i tal i interaktion

  Ingår i:

  Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi

  Åbo: Åbo Akademi, 1994-

  Fulltext PDF

  vol. 8 (2020) s. 96-110

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Per Grahn, Inga-Lill; Magnusson, Ulrika Systemisk-funktionell lingvistik : Att analysera språkets betydelsepotential

  Ingår i:

  Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi.

  https://journal.fi/folkmalsstudier/article/view/82141/41331

  vol. 52 (2014) s. 9–30

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindström, Jan Grammatik i samtal - samtal i grammatik. Artikel vid konferensen Grammatik på högskolan: vad, varför, hur?

  Institutionen för nordiska språk, 2007

  PDF

  Obligatorisk

 • Rosenkvist, Henrik; Skärlund, Sanna Grammatikalisering i nutid - utvecklingen av typ fram till 2009

  Ingår i:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  (2011) nr. 21 s. 5-25

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rosengren, Karl Erik; Arvidson, Peter Sociologisk metodik.

  5., [omarb. och utök.]uppl.: Malmö: Liber, 2002

  Kap. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boyd, Sally; Ericsson, Stina Sociolingvistik i praktiken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Håkansson, David; Karlsson, Anna-Malin Varför språkvetenskap? : kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, 2017

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

 • Karlsson, Ola Svenska skrivregler

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, 2017

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

Därutöver tillkommer ett antal aktuella artiklar (ca 200 s.) enligt lärarens anvisningar.