Kursplan för Avancerad kurs i kvalitativ metod

Advanced Qualitative Methods

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK061
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2020-11-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2022-10-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2024
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen. Samhällsvetenskapliga metodkurser på avancerad nivå om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

 • ha utökat sina kunskaper om kvalitativa metoder och forskningsdesign inom freds- och konfliktforskning
 • ha förvärvat kunskap om olika kvalitativa forskningsupplägg och metoder och kritiskt kunna bedöma deras olika styrkor och svagheter
 • ha förvärvat kunskap om och kunna tillämpa några av de vanliga teknikerna för val av fall i kvalitativ forskning
 • ha förvärvat kunskap om de vanligaste teknikerna för att samla in kvalitativa data och kritiskt bedöma insamlad data
 • kunna identifiera och bedöma relevanta etiska problem som kan uppstå när man utför kvalitativa metoder inom freds- och konfliktforskning
 • kunna identifiera och bedöma strategier för att minimera och förhindra etiska problem i freds- och konfliktforskning
 • ha förvärvat kunskap om utmaningar man kan ställas inför i fältstudier
 • självständigt lösa uppgifter inom tilldelad tid

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna om kvalitativ samhällsvetenskaplig metod som studenter har förvärvat under sina studier på grund- och masternivå. Syftet är att öka kunskapen om de vanligaste kvalitativa metoderna, vidareutveckla förmågan att använda metoderna i kvalitativ forskning och att kritiskt utvärdera olika kvalitativa metoders fördelar och nackdelar. Kursen behandlar också de specifika utmaningar man ofta ställs inför i fältstudier och de etiska problem som kan uppstå i kvalitativ freds- och konfliktforskning, inklusive strategier för att hantera dessa problem.

Undervisning

Kursen genomförs genom föreläsningar och seminarier där studenterna presenterar och diskuterar skriftliga inlämningar. Litteraturen kombinerar generiska metodtexter med tillämpningar och exempel från freds- och konfliktforskningen.

Examination

Examination och betygsättning baseras på studenternas prestationer inom följande områden: muntliga presentationer; korta PM-uppgifter; aktivt deltagande i seminarier och föreläsningar; och en slutlig skriftlig uppgift.

För att få betyget Godkänd (G) krävs att studenten:

 • deltar i alla obligatoriska seminarier och presenterar ett genuint försök att lösa alla uppgifter före varje seminarium. Om en student misslyckas med att lämna in en seminarieuppgift i tid och/eller är frånvarande från ett seminarium, måste han/hon lämna in en ersättningsuppgift utöver den ordinarie seminarieuppgiften.
 • får betyget Godkänd på den slutliga skriftliga uppgiften.

För att få betyget Väl Godkänd (VG) krävs att studenten:

 • deltar i alla obligatoriska seminarier och presentera ett genuint försök att lösa alla uppgifter innan varje seminarium. Om en student misslyckas med att lämna in en seminarieuppgift i tid och/eller är frånvarande från ett seminarium, måste han/hon lämna in en ersättningsuppgift utöver den ordinarie seminarieuppgiften.
 • får betyget Väl Godkänd (VG) på den slutliga skriftliga uppgiften.

Betygsskalan har tre betyg: Väl Godkänd (VG); Godkänd (G); och Underkänd (U).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.