Kursplan för Experimentell immunologi, genetik och patologi

Experimental Immunology, Genetics and Pathology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG015
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-01
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2023-01-17
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  Minst 60 hp inom medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, farmaci, biologi eller motsvarande. 

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • beskriva den teoretiska bakgrunden till projektet samt olika metoder för att angripa en medicinsk frågeställning inom ämnesområdet
 • vetenskapligt beskriva medicinska vetenskapliga frågeställningar inom ämnesområdet

Färdigheter och förmågor

 • planera och bedriva experimentella undersökningar inom ämnesområdet
 • analysera och sammanställa erhållna resultat på ett vetenskapligt sätt
 • muntligt redovisa de uppnådda resultaten på ett korrekt språk i vetenskaplig form

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt inom ämnesområdet

Innehåll

Kursen är en fördjupningskurs inom huvudämnet medicinsk vetenskap, där studenten under individuell handledning kommer att göra ett fördjupningsarbete i en forskargrupp vid institutionen. Kursen ämnar ge studenten praktisk och teoretisk kunskap i valt ämnesområde. Genom läsning av lämplig litteratur som valts ut av handledaren skaffar sig studenten kunskap om den teoretiska bakgrunden till projektet.

Undervisning

Undervisningen består av praktisk laborativ handledning, självstudier, teoretiska diskussioner samt seminarier som anknyter till projektets ämnesinriktning enligt anvisningar av handledare. Kursen kan ges på engelska.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd muntlig redovisning i seminarieform inom forskargruppen. Betyget sätts av examinator efter samråd med handledaren.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Anmärkning:

Kursen kan i princip följas i egen takt och kan påbörjas vid valfri tidpunkt efter överenskommelse med handledaren.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Relevant aktuell litteratur inom valt ämnesområde väljs ut i samråd med handledare.