Kursplan för Brottmekanik

Fracture Mechanics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TM114
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive grundkurs i hållfasthetslära. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och beskriva olika brott och skademekanismer i material,
 • förklara hur en spricka påverkar en kropp och beskriva det spännings- och töjningstillstånd som uppkommer framför en spricka i olika material,
 • tillämpa olika metoder for att beräkna sprickdrivande krafter i linjära och olinjära material och formulera lämpliga brottvillkor för stationära och växande sprickor i dessa material,
 • undersöka om en spricka kommer att växa stabilt eller instabilt,
 • beskriva och förklara den teoretiska bakgrunden for linjär och olinjär brottmekanik,
 • analysera brottmekaniska problem for både linjära och olinjära material som utsatts for ökande laster.

Innehåll

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap om brott i material och förmåga att analysera och utvärdera kroppar som innehåller skarpa defekter. Fenomenologiska teorier for brott i material och kroppar som innehåller skarpa sprickor, samt hur denna kunskap kan tillämpas vid dimensionering av konstruktioner.

Undervisning

Föreläsningar, laboration, lektioner/räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Laboration (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Handbook of Solid Mechanics, Hållfasthetslära KTH, 2010 (English Edition)