Kursplan för Proteinvetenskap

Protein Science

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB433
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-03
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Något av följande: (1) 60 hp varav minst 40 hp kemi inklusive 15 hp biokemi, alternativt (2) 60 hp varav minst 40 hp biologi samt 15 hp biokemi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och jämföra biologiska processer för syntes och nedbrytning av peptider/proteiner,
 • beskriva de olika nivåerna av proteinstruktur och principerna för hur proteiner veckas och interagerar med andra molekyler,
 • beskriva, jämföra och använda samt designa strategier för att producera, isolera och modifiera proteiner samt bestämma deras grundläggande fysikalisk-kemiska, strukturella och funktionella egenskaper,
 • förklara grundläggande samband mellan proteiners egenskaper och deras biologiska funktioner samt olika sjukdomsprocesser,
 • analysera och tolka proteinsekvenser och -strukturer och använda sådan information för att förutsäga proteiners egenskaper,
 • beskriva hur proteiner kan användas som läkemedel och för olika industriella och vetenskapliga ändamål,
 • förklara grundläggande mekanismer för hur läkemedel riktade mot proteiner fungerar och principer för utveckling av sådana läkemedel,
 • kommunicera hur proteiner används inom forskning samt vanliga tillämpningsområde för proteiner, genom muntliga presentationer och vetenskapliga postrar.

Innehåll

Framställning och nedbrytning: Biologisk och rekombinant proteinsyntes. Biologisk och kemisk peptidsyntes. Post-translationella och kemiska modifieringar. Genteknik och riktad evolution. Proteinnedbrytning. Proteinevolution.

Proteinstruktur, funktion och bioinformatik: Proteinveckning och strukturbestämning. Analys av proteinstruktur med hjälp av molekylgrafik. Proteininteraktioner. Exempel på proteiner: enzymer, membranproteiner, strukturproteiner, DNA-bindande regulatoriska proteiner. Struktur- funktionssamband. Introduktion till databaser för proteinsekvenser, strukturer och funktioner samt proteinbioinformatiska verktyg och metoder.

Tillämpningar: Användning av proteiner inom bioteknisk och medicinsk forskning och utveckling. Proteiners betydelse vid utveckling av olika typer av läkemedel. Läkemedelsutvecklingsstrategier.

Praktiska och teoretiska lab-projekt: bioteknologiska och biokemiska tekniker för att producera och karaktärisera ett enzym. Proteinkristallisering.

Studier av hur ett givet läkemedel fungerar på biokemisk nivå.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt i form av laborativa och teoretiska övningar och projekt. Övningar och projekt utföres individuellt eller i grupp.

Examination

Experimentella och teoretiska övningar och projekt (7 hp) examineras under kursens gång. En övergripande skriftlig tentamen (8 hp) ges vid slutet av kursen. 

 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej tas med i examen tillsammans med någon av kurserna Proteiners struktur och funktion (1KB403, 1KB422) samt Proteiner och läkemedel (1KB404, 1KB423).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar och Internetresurser för läkemedelsutveckling.

 • Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry

  Eighth edition: New York, NY: Macmillan International Higher Education, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Whitford, David Proteins : structure and function

  Hoboken, N.J: Wiley, 2005

  Se bibliotekets söktjänst