Kursplan för Vattenvård

Water Conservation

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG411
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2024
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande processer i inlandsvatten
 • redogöra för hur sjöars karaktär kan variera biologiskt och kemiskt, vad det beror på och vilken betydelse det har för livet i sjön
 • redogöra för vanliga miljöproblem i inlandsvatten och hur man kommer tillrätta med dem
 • översiktligt redogöra för hur man arbetar med vattenvårdsfrågor i Sverige och Europa
 • finna källor för information om miljöproblem i vatten och kritiskt förhålla sig till dessa
 • sammanställa data och fakta och redovisa skriftligt och muntligt

Innehåll

Kursen ger en introduktion till opåverkade vattens biologi och kemi. Kursen ger grundläggande kunskaper i olika typer av mänsklig påverkan såsom eutrofiering, försurning, vattenreglering, metall- och industriutsläpp, samt kunskaper i restaurering av sjöar och sjöars förmåga till självrening. I kursen ingår även avsnitt om vattenvårdsarbetets organisation i Sverige och Europa. Kursen ger en introduktion till provtagnings- och analysmetodik, samt övning i databearbetning för plankton och vattenkemi. Kursen ger även fördjupade kunskaper om ett vattenvårdsproblem i form av en litteraturuppgift. Kursen är uppdelad i fem obligatoriska block om vardera 2 hp.

Undervisning

Studenterna ska med hjälp av kurslitteraturen svara på instuderingsfrågor inom de ämnesområden kursen behandlar. Dessutom ska studenterna på egen hand lösa obligatoriska uppgifter av mer utredande karaktär vilket innebär sammanställning av data och information från olika källor. I kursen ingår också ett projektarbete. I detta arbete ska studenterna fördjupa sig i ett specifikt problem genom att själva hitta relevant litteratur och sammanställa informationen. Resultatet ska sedan redovisas skriftligt och muntligt. I redovisningen ingår också att studenterna ska läsa en annan students arbete och sedan föreslå förändringar och förbättringar. Fokus för den nätbaserade starthelgen är sjöprovtagning, analysarbete och sjökaraktärisering. Avslutningshelgen består dels av en exkursion i fält med fokus på restaurering samt dels redovisning av projektarbeten. Ett fåtal föreläsningar förekommer.

Examination

För godkänt betyg fordras att alla de obligatoriska arbetsuppgifterna/hemuppgifterna är godkända samt deltagande i starthelgen (över nätet), och avslutningshelgen (på campus).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG227 Limnologi, 1BG505 Limnologi D eller 1BG041 Limnologi L.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2024

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bernes, Claes Läker tiden alla sår? : om spåren efter människans miljöpåverkan

  Stockholm: Naturvårdsverket förl. ; a Uppsala : b Sveriges lantbruksuniv. (SLU), 2001

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendier och utdelat material

Vrede, T. Limnologi. (2004) Avdelningen för limnologi, Uppsala universitet