Kursplan för Experimentell metodik för fysik I

Experimental Methods for Physics I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA608
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-01-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Kursen skall förbereda för fortsatta laborativa studier i fysikämnen.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • formulera hypoteser och problemställningar utifrån givna förutsättningar 
 • utforma och utföra fysikaliska experiment för att undersöka problemställningar i enlighet med den vetenskapliga metoden
 • planera och utvärdera experiment utifrån uppskattade osäkerheter och experimentella metoder
 • analysera mätresultat med datorstöd
 • skriftligt dokumentera experimentellt arbete i form av loggbok och laborationsrapport
 • diskutera etiska aspekter av experimentella studier
 • presentera och argumentera för val av metod och uppnådda resultat

Innehåll

Utformning av experimentella studier och den vetenskapliga metoden. Introduktion till etiska aspekter i experimentell fysik. Grunderna i mätteknik, databehandling och analys. Mätosäkerheter och fortplantning av mätosäkerheter. Grundläggande statistisk för experimentell fysik. Regression och minsta kvadratanpassning. Dataanalys med Python. Loggbokshantering och rapportskriving.

Undervisning

Föreläsningar i form av omvänt klassrum (flipped classroom), lektioner och laborationer. På kursen förekommer också ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Hemuppgifter (1 hp). Rapportering i loggbok samt skriftlig rapport och muntlig presentation av projekt (2 hp). Muntlig tentamen (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Taylor, John Robert An introduction to error analysis : the study of the uncertainties in physical measurements

  2. ed.: Sausalito, Calif.: University Science, cop. 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Bredvidläsningslitteratur

 • Bevington, Philip R.; Robinson, D. Keith Data reduction and error analysis for the physical sciences

  3. ed.: Boston: McGraw-Hill, cop. 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Adams, Robert A.; Essex, Christopher Calculus : a complete course. Student solutions manual

  8. ed.: Toronto: Pearson Canada, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hughes, Ifan.; Hase, Thomas. Measurements and their Uncertainties : A Practical Guide to Modern Error Analysis.

  Oxford: OUP Oxford, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindskog, Jan Mätvärdesbehandling och rapportering av mätresultat

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jönsson, Per MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap

  3. [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kanare, Howard M. Writing the laboratory notebook

  Washington: American Chemical Society, 1985

  Se bibliotekets söktjänst