Kursplan för Engelska för lärare i åk 4-6: Språkkunskap, didaktik och lärarskap

English for Teachers in Years 4-6: Linguistics, Methodology and Teaching

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF045
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-06-18
 • Inrättad av: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
 • Reviderad: 2023-01-23
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena engelska och engelskundervisning i grundskolans år 4-6. Studenten ska utveckla egna färdigheter i muntlig och skriftlig engelska samt förmåga att koppla språkdidaktisk teori och ämnesstudier i engelska till praktisk tillämpning i undervisningen.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • skriva texter på akademisk engelska
 • diskutera teorier om språk och lärande och deras relevans för undervisning i engelska i åk 4-6
 • tillämpa teoretiska kunskaper i konkreta undervisningsmoment i engelska
 • analysera styrdokumenten i engelska samt aktivt och självständigt omsätta kunskapsmål i relevant undervisningsinnehåll.

Innehåll

 • Centrala teorier om språkinlärning med speciellt fokus på engelska i yngre åldrar.
 • Svenska styrdokument och den gemensamma europeiska referensramen för språk.
 • Språkdidaktiska modeller och tekniker.
 • Genrepedagogik.
 • Akademisk engelska.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande. 

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ahlquist, Sharon Allström, Maria; Pinter, Annamaria English for Young Learners - Forum 2012 : proceedings from the conference in Uppsala 19 June 2012

  Uppsala: Centre for Professional Development and Internationalisation in Schools, Uppsala University, Sweden, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Estling Vannestål, Maria; Lundberg, Gun Engelska för yngre åldrar

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Estling Vannestål, Maria Essential English grammar

  Second edition: Lund: Studentlitteratur, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gibbons, Pauline Scaffolding language, scaffolding learning : teaching English language learners in the mainstream classroom

  2. ed.: Portsmouth, NH: Heinemann, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kommentarmaterial till kursplanen i engelska

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

  Skolverket, 2011

  Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

  Kursplanen i engelska

  Obligatorisk

Further reading supplied by the teacher.