Kursplan för Funktionslära för ingenjörer

Calculus for Engineers

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA278
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för begreppen gränsvärde, derivata och integral;
 • använda standardgränsvärdena och kunna tillämpa räknereglerna för gränsvärden;
 • tillämpa deriveringsreglerna och beräkna elementära funktioners derivator;
 • använda derivatan för funktionsundersökning och optimering;
 • beräkna enkla integraler med hjälp av substitutioner och partiell integration, samt kunna integrera enkla rationella funktioner;
 • tillämpa integration för att beräkna areor, volymer och båglängder;
 • ange några enkla funktioners Maclaurinutvecklingar;
 • lösa separabla och linjära differentialekvationer av första ordningen samt andra ordningens linjära homogena differentialekvationer.

Innehåll

Elementära funktioner, mononitet och invers. Inversa funktioner till de trigonometriska funktionerna. Gränsvärde och kontinuitet: definitioner samt räkneregler. Derivatan: definition, räkneregler. Optimering och funktionsundersökning. Primitiv funktion med integrationsteknik. Integralbegreppet: geometrisk tolkning, integralkalkylens huvudsats. Generaliserade integraler. Tillämpningar av integraler för areaberäkningar, volymberäkningar för rotationskroppar och båglängder. Maclaurinutvecklingar med tillämpning på gränsvärdesberäkningar. Ordinära differentialekvationer: lösningsbegreppet, separabla och linjära differentialekvationer av första ordningen. Lösning av andra ordningens homogena linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner. 

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (9 hp). Skriftligt prov (1 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Envariabelanalys, Derivator och integraler och Serier och ordinära differentialekvationer.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

För kurstillfällen givna i Uppsala på Svenska

 • Rodhe, Staffan; Sollervall, Håkan Matematik för ingenjörer

  6. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

För kurstillfällen givna i Visby på Engelska

 • Croft, Tony Engineering mathematics : a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers

  Fifth edition.: Harlow, England: Pearson, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk