Kursplan för Renässanspolyfoni 1

Renaissance Polyphony 1

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU041
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-11-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen vid institutionen för musikvetenskap
 • Reviderad: 2022-12-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  Musikteori 1, 15 hp, eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:

kunna komponera tvåstämmiga kontrapunktiska stycken i olika 1500-talsstilar,

ha en grundläggande repertoarkännedom inom 1500-talets vokalpolyfoni

Innehåll

Grundläggande kurs i kontrapunkt i olika 1500-talsstilar

Undervisning

Kursen ges antingen helt på distans eller helt på campus, beroende på kurstillfälle.

Då kursen ges som distanskurs är undervisningen webbaserad. Läraren rättar och kommenterar löpande studentens skrivuppgifter. Viss personlig handledning kan ges.

Då kursen ges som campuskurs är undervisningsformen seminarier.

Examination

I denna kurs tillämpas löpande examination i form av inlämningsuppgifter och seminarieuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.