Kursplan för Akkadiska med grammatik och kilskrift: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk

Akkadian Grammar and Cuneiform: A Historical Semitic Language

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AS602
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-06-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2023-03-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till den akkadiska grammatiken, grundläggande färdighet i kilskrift och en bekantskap med resurser för interpretering av dessa samt en förståelse för akkadiskans ställning bland övriga semitiska språk.

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för akkadiskans och sumeriskans plats bland de äldre språken i Främre Orienten och, på en elementär nivå, för akkadiskans roll som semitiskt språk
 • behärska det väsentliga av akkadiskans ljud-, form- och satslära
 • behärska ett mindre urval av grundläggande nyassyriska kilskriftstecken
 • transkribera, läsa upp, översätta samt grammatiskt och innehållsligt analysera enkla under kursen noggrant genomgångna translittererade akkadiska texter
 • translitterera, transkribera, läsa upp, översätta enkla under kursen noggrant genomgångna kilskriftstexter på akkadiska, samt utföra grundläggande grammatisk och innehållslig analys på dessa
 • självständigt genomföra en mindre komparativ studie där något eller några drag i akkadiskan kontrasteras med minst ett annat språk
 • applicera begrepp inom allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik med vedertagen språkvetenskaplig terminologi.

Innehåll

Översikt över akkadiskans grammatik med tonvikt på den gammalbabyloniska dialekten och introduktion till kilskriften genom färdighetstränande seminarier samman med hjälpmedel i form av ordböcker, lexikon och teckenlistor. Fonetik, grundlig genomgång av formläran, det viktigaste av syntaxen samt läsning och interpretation av ca 300 rader akkadisk text i kilskrift.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och examinatoriska moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförandet av kursen. Deltagande i all undervisning rekommenderas. Vid lektionsundervisning med språkliga moment krävs en god förberedelse till och aktiv medverkan vid varje lektionstillfälle. Frånvaro från mer än två seminarier kompenseras genom inlämningsuppgifter svarande mot innehållet i aktuellt seminarium.

Examination

Kursen har tre examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter

2. skriftligt slutprov

3. PM om 10-15 sidor med en komparativ studie av något eller några drag i akkadiskan kontrasteras med minst ett annat språk.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 1, minst VG +/- 5% på moment 2, samt VG på moment 3. En hög grad av förberedelse till och aktiv medverkan vid varje lektionstillfälle är bidragande till betyget på moment 1. Inlämning av PM efter fastställd tidpunkt tas i beaktande vid betygssättning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Black, Jeremy; George, Andrew; Postgate, Nicholas A concise dictionary of Akkadian

  2., corr. printing: Wiesbaden: Harrassowitz, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Caplice, Richard I.; Snell, Daniel C. Introduction to Akkadian

  4. ed. (rev. repr. of 3. ed.): Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Labat, René Malbran-Labat, Florence Manuel d'épigraphie Akkadienne : (signes, syllabaire, idéogrammes)

  6. éd., revu et augmenté: Paris: Geuthner, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ungnad, Arthur Matouš, Lubor Akkadian grammar

  Atlanta, Ga.: Scholars Press, cop. 1992

  Se bibliotekets söktjänst

 • Borger, Rykle Mesopotamisches Zeichenlexikon

  2., revidierte und aktualisierte Aufl.: Münster: Ugarit-Verlag, 2010

  Se bibliotekets söktjänst