Kursplan för Svenskans variation

The Variation of Swedish

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS147
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Skandinavistik A1N, Svenska som andraspråk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-02-05
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Kandidatexamen med minst 60 hp svenska språket/nordiska språk, professionell svenska, svenska som andraspråk, eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs och programkurs för Masterprogram i svenska med inriktning mot svenska och andra nordiska språk.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • placera in språklig variation i en teoretisk ram och redogöra för vilka uttryck den kan ta sig på olika lingvistiska beskrivningsnivåer
 • ge en översiktlig bild av svenskans historiska, dialektala, sociala och stilistiska variation
 • ge exempel på samtidig variation i olika utomspråkliga dimensioner och problematisera den sortens komplexa samband
 • visa förtrogenhet med attitydernas roll för den språkliga variationen och ge exempel på hur normativa insatser har påverkat svensk språkutveckling
 • diskutera nyanserat och kritiskt om språkbruk, språkvård och språkvariation utifrån en relevant forskningsbakgrund om svenskans variation och förändring
 • genomföra och redovisa en mindre språkbruksundersökning om någon aspekt av svenskans variation i tal eller skrift
 • problematisera svenskans variation utifrån ett mångfalds- och flerspråkighetsperspektiv.

Innehåll

Kursens syftar dels till att ge kunskaper om det svenska språkets mångfald och variationsrikedom, dels till att ge en teoretisk belysning åt språklig variation som företeelse. Kursen ger en överblick över svenskans variation i tal och skrift, på skilda beskrivningsnivåer och med olika utomspråkliga korrelat - framför allt i den kronologiska, geografiska, sociala och stilistiska dimensionen. Även försök till normativ reglering av svenskans variation behandlas. Den teoretiska dimensionen av den språkliga variationen - hur den uppkommer, vad den fyller för funktioner, vilka uttryck den kan ta sig och hur den värderas av språkbrukarna - belyses med hjälp av olika empiriska studier. Därigenom aktualiserar kursen också olika metoder för att analysera och beskriva variation. Kursen kombinerar ett teoretiskt perspektiv med praktisk tillämpning och tränar förmågan att diskutera nyanserat om språkbruk och språkvariation.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar och seminarieövningar. På seminarieövningarna är närvaron obligatorisk.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter under kursens gång samt avslutande pm. Aktivt deltagande i seminarierna.

Övriga föreskrifter

Beroende på tidigare studiegång kan kursdeltagare redan ha inhämtat delar av kurslitteraturen. Lämplig ersättningslitteratur anvisas då av examinator.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.