Kursplan för Klimat i förändring

The Changing Climate

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1ME060
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N, Geovetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hur klimat har varierat historiskt
 • redogöra för de faktorer som påverkar klimatet
 • beskriva metoder för att studera det framtida klimatet
 • redogöra för effekter av ett förändrat klimat på samhället

Innehåll

Historisk klimat (paleoklimatologi), naturliga och mänskliga faktorer som påverkar klimatet, regional påverkan på klimat, framtidens klimat, klimatanpassning av samhället, geoengineering

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad.

Examination

Inlämningsuppgifter (3,5 hp) och aktivt deltagande via nätbaserade seminarier, självtester och diskussionsforum (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bernes, Claes . En varmare värld : Växthuseffekten och klimatets förändringar - Tredje upplagan

  Stockholm: 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk