Kursplan för Modersmålslärarutbildning: Albanska

Mother Tongue Tuition: Albanian

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AL002
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-11-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Grundläggande behörighet och albanska som modersmål, vilket kan styrkas med betyg i Modersmål 2 eller Hemspråk kurs B (eller motsvarande) eller gymnasiebetyg med godkänt betyg i modersmålet från hemlandet.

 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Undervisningen syftar till att ge gedigna praktiska och teoretiska kunskaper i det albanska språkets struktur samt övergripande kunskaper i albansk-svensk kontrastiv grammatik. Kursen ger även grundläggande kunskaper i albansk litteratur och i språkområdets realia. Därutöver är kursens syfte att ge insikt i modersmålslärarens uppdrag i den svenska skolan. En stor vikt läggs på ämnesdidaktiska frågor utifrån modersmålslärarens perspektiv.

Kursen ges i samarbete med Fakulteten för utbildningsstudier där studenterna läser två av sex delkurs, en under första terminen och den andra under tredje terminen.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • uppvisa ökade teoretiska kunskaper om och i albanska, särskilt i kontrastivt perspektiv gentemot svenska
 • uppvisa ökade kunskaper om den svenska skolan och ämnesdidaktik för modersmålslärare
 • uppvisa ökade kunskaper om albansk litteratur samt om språkområdets realia.

Dessutom ska studenten

efter delkurs 1:

 • kunna på ett grundläggande vetenskapligt sätt diskutera albansk fonetik, morfologi, ordbildning och syntax och kunna tillämpa dessa på ett korrekt sätt;
 • uppvisa grundläggande kunskaper i språkvetenskaplig terminologi på albanska och svenska;
 • kunna presentera albansk grammatik på ett sätt som är lämpligt i modersmålsundervisningen.

Efter delkurs 2:

 • redogöra för det svenska utbildningssystemets aktuella struktur och kunna beskriva det svenska utbildningssystemets framväxt i relation till samhällets utveckling;
 • redogöra för den politiska styrningen av den svenska skolan, inklusive skollagens, läro- och kursplanernas funktion;
 • beskriva lärares rättigheter och skyldigheter i juridiska frågor samt kunna redogöra för hur man kan förebygga och motverka; diskriminering och annan kränkande behandling av elever;
 • redogöra för, och analysera, hur samspelet mellan elever och lärare påverkar lärandesituationen och hur lärare i sin undervisning;
 • kan skapa förutsättningar för lärande.

Efter delkurs 3:

 • kunna redogöra för viktiga likheter och skillnader mellan albanska och svenska ur ett kontrastivt perspektiv;
 • kunna redogöra för vanliga fonologiska, morfologiska och syntaktiska variationer som kan uppstå hos albanska modersmålstalande barn och ungdomar i Sverige;
 • kunna förklara den albanska grammatiken på ett sätt som är lämpligt för olika åldrar i modersmålsundervisningen.

Efter delkurs 4:

 • i stora drag kunna redogöra för språkområdets historia och aktuella samhällsfrågor;
 • kunna beskriva språkområdets kulturhistoriska utveckling och traditioner;
 • i stora drag kunna beskriva språkområdets geografiska förhållanden samt kunna nämna viktigare geografiska platser.

Efter delkurs 5:

 • uppvisa fördjupade kunskaper i relevant språkdidaktisk forskning;
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning i modersmål utifrån aktuella styrdokument;
 • värdera elevers lärande och utveckling i modersmål genom olika bedömningsformer;
 • göra medvetna didaktiska val utifrån verksamhetens mål och elevernas förutsättningar för lärande;
 • använda sig av multimodala resurser i modersmålsundervisningen.

Efter delkurs 6:

 • redogöra för grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi;
 • redogöra för grunddragen i den albanska litteraturens utveckling i relation till ett antal viktiga författarskap;
 • orientera sig i den albanska litteraturen samt arbeta med analys och tolkning av litterära texter;
 • presentera den albanska litteraturen på ett sätt som är lämpligt i modersmålsundervisningen.

Innehåll

Kursen består av sex delkurser som tillsammans omfattar 30 hp. Studietakten är 33%, vilket innebär att kursen läses under tre terminer med två delkurser per termin.

Delkurs 1. Grammatik för modersmålslärare, 5 hp

Delkursen ger en översikt i albansk fonetik, morfologi, ordbildning och syntax och övar studenten i att presentera dessa kategorier på svenska och på albanska på ett sätt som är lämpligt i modersmålsundervisningen.

Delkurs 2. Den svenska skolan - vad modersmålslärare behöver kunna, 5 hp

Delkursen tar upp delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan och behandlar dels utbildningssystemets struktur och hur styrningen av skolan går till, dels lärarens skyldigheter och förväntningarna på läraren i den svenska skolan. I kursen behandlas även mer generella aspekter av ledarskap och undervisning. I undervisningen fokuseras genomgående modersmålsundervisningens försutsättningar och modersmålslärarens uppdrag.

Delkurs 3. Kontrastiva perspektiv på modersmålsundervisning, 5 hp

Delkursen ger systematiska kunskaper i målspråkets grammatik i ett kontrastivt perspektiv gentemot svenska och färdigheter att kunna förklara grammatiken på ett sätt som är lämpligt för olika åldrar i modersmålsundervisningen. Särskilt uppmärksammas de variationer som kan uppstå i språket hos modersmålstalande barn och ungdomar i Sverige.

Delkurs 4. Realia, 5 hp

Delkursen syftar till att ge en orientering i det albanska språkområdets historiska utveckling, kulturhistoria och geografi, samt i aktuella samhällsfrågor.

Delkurs 5. Ämnesdidaktik för modersmålslärare, 5 hp

Delkursen ger grundläggande kunskaper i såväl regelverk som didaktik som är relevanta för undervisningsplanering, genomförande samt bedömning. Särskilt fokus ligger på språk- och ämnesdidaktik i modersmålsundervisningen.

Delkurs 6. Litteraturhistoria för modersmålslärare, 5 hp

Delkursen innehåller en översikt över den albanska litteraturhistorien samt läsning av två verk på albanska. Särskild vikt läggs vid förmågan att presentera den litteraturhistoriska utvecklingen och ett antal viktiga albanska författarskap på ett sätt som är lämpligt i modersmålsundervisningen.

Undervisning

Kursen är internetbaserad och undervisningen består av regelbundna nätbaserade lektioner med föreläsnings-, övnings- och praktiska övningsmoment.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Tillgång till internetansluten dator är nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängliga via Internet.

Kursspråket är svenska.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment.

Delkurserna examineras enlig följande:

Delkurs 1:

Examinationen består av obligatoriska inlämningsuppgifter samt avslutande skriftlig hemtentamen.

Delkurs 2:

Examination består av skriftlig hemtentamen i slutet av kursen.

Delkurs 3:

Examinationen består av obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs 4:

Examinationen består av obligatoriska inlämningsuppgifter samt avslutande skriftlig hemtentamen.

Delkurs 5:

Examination består av obligatoriska inlämnings- och redovisningsuppgifter för varje seminarium samt av en avslutande PM.

Delkurs 6:

Examinationen består av två obligatoriska inlämningsuppgifter samt en skriftlig bokrecension.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på fyra av delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Om legitimering och anställning

För att bli en behörig lärare i modersmål måste du uppfylla tre kriterier:

 • ha lärarexamen
 • ha 30 högskolepoäng i albanska
 • ha lärarlegitimation

Eftersom ämnet albanska för närvarande inte ingår i någon svensk lärarexamen behöver personer som vill bli behöriga att undervisa i albanska som modersmål ha både lärarexamen (i andra ämnen) och 30 hp i albanska. Legitimationen utfördas av Skolverket.

För dig som redan har en lärarexamen är den här kursen alltså ett sätt att bli behörig som lärare i modersmål.

För dig som inte har lärarexamen är den här kursen meriterande gentemot konkurrerande sökande som saknar formella meriter i albanska på högskolenivå. Modersmålslärare är nämligen undantagna kravet att ha lärarlegitimation för att kunna anställas som lärare eller förskollärare utan tidsbegränsning:

"Den som inte har legitimation som lärare får anställas som lärare utan tidsbegränsning om han eller hon ska undervisa i modersmål […]. Detta gäller dock bara om det saknas sökande som har legitimation, om den sökande har tillräcklig kompetens och det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen."

På Skolverkets hemsida hittar du mer information:

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-en-tillsvidareanstallning-1.237046

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.