Organisation - Masterprogram i företagande och ledning 2020/2021

Bild för Organisation - Masterprogram i företagande och ledning 2020/2021
Anmälan

Inriktningen organisation på Masterprogram i företagande och ledning erbjuder dig möjlighet att fördjupa dig i hur moderna organisationer svarar på olika typer av förväntningar och krav från sin omvärld. Här kombineras praktisk erfarenhet med framstående forskning, vilket bidrar till en djupare kunskap om organisationers relationer med det omgivande samhället. Det förbereder dig också på att möta den växande efterfrågan på den globala arbetsmarknaden.

Om programmet

Utbildningen är utformad för dig som vill utveckla din förmåga att förstå och hantera företagens omvärld och de relationer som finns mellan organisationer och samhälle. Det kan till exempel handla om nya regleringar och vad som kallas mjuk reglering - utbredda förväntningar på vad en organisation bör göra. Vi studerar speciellt mjuk reglering i form av olika krav på att agera etiskt och att ta samhällsansvar, krav på transparens och insyn i relation till media och övriga samhälle, eller förväntningar om att förhålla sig till de managementidéer som för tillfället är på modet.

Kurserna kommer specifikt att behandla hur dagens organisationer - och rollerna inom dem - kan möta kraven och främja innovation i en ständigt föränderlig affärsmiljö. Programmet inkluderar:

  • kurser som erbjuder både en solid teoretisk grund och praktisk erfarenhet, och kombinerar praktiska uppgifter och fallstudier med Uppsala universitets starka forskningstradition
  • omfattande och varierande undervisningsformer, inklusive studentledda diskussioner och nära kontakt med forskare som är experter på området
  • valfri praktik eller möjlighet att studera utomlands på ett av våra partneruniversitet.
Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, hemvist för ledande forskare inom internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, institutionell analys och mer. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar - värderingar som genomsyrar alla våra masterprogram.

Studentprofil för de som söker programmet
  • Jämn fördelning kvinnliga och manliga deltagare
  • Varierande akademiska, kulturella och professionella bakgrunder
  • Intresserade av frågor relaterade till företag och organisationer i ett globalt sammanhang
  • Sökande från hela världen

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Inriktningen organisation är baserad på både klassiska och moderna idéer om organisationsteori vilket ger dig en solid teoretisk bas för att förstå hur företag fungerar. Du får också möjlighet att omsätta teorin i praktik med verkliga erfarenheter genom speciella projekt och en valfri praktiktermin. Utbildningen fokuserar också på hur aktörer som konsulter, lobbyister, tankesmedjor och medier fungerar och påverkar moderna organisationer, och rollen de spelar för att genomföra förändringar.

Under första året läser du kurser som är gemensamma för alla inriktningar i programmet och som innefattar affärsanalytiska frågor, globala företag, vetenskaplig metod med mera, samt kurser som är specifika för din inriktning organisation. Om du väljer att slutföra dina studier efter ett år kommer du istället att skriva en magisteruppsats om 15 hp.

Tredje terminen väljer du mellan att göra praktik, läsa valbara kurser vid Uppsala universitet eller en termins internationellt utbyte på ett av våra partneruniversitet runt om i världen.

Den fjärde och sista terminen skriver du en masteruppsats om 30 hp, en djupgående studie om ett ämne inom organisationsområdet.

Kurser inom programmet

Termin 1
Affärsanalys och ledningens agerande
Det globala företaget
Avancerad organisationsteori
Vetenskapliga metoder i företagsekonomi

Termin 2
Institutionell analys av organisationer
Consulting, Communication and Change, masterkurs
Akademiskt arbete och skrivande
Leadership, masterkurs​

Om undervisningen

Undervisningsformerna är av varierande karaktär, med föreläsningar och seminarier, och med olika inslag av praktisk anknytning i form av fallstudier och exempel från företag. En viktig egenskap i arbetslivet är förmågan att arbeta i grupper och i team, vilket du får praktisera på många av programmets kurser. Du får bland annat träning i att planera arbete, hantera gruppdynamik, presentera inför och leda diskussioner i små och stora grupper.

Du redovisar dina kunskaper och färdigheter såväl muntligt som skriftligt, individuellt och i grupp genom olika former av examination. Det förbereder dig på arbetsuppgifter på ledningsnivå inom både privat och offentlig verksamhet, både nationellt och internationellt.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska. Programmet följer en bunden studiegång vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning.

Studera utomlands

Det finns möjlighet till en termins internationellt utbyte vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen under programmets tredje termin. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier och dina språkkunskaper. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

International Mobility Office - utbytesstudier inom företagsekonomi

Avdelningen för internationalisering - utbytesstudier valfria kurser

Karriär

Inriktningen organisation förbereder dig för en mängd olika karriärvägar - oavsett om du väljer en position inom en privat eller offentlig organisation, startar ditt eget företag eller fortsätter med en akademisk karriär. Möjliga roller är konsult, forskare, omvärldsanalytiker och informationsspecialist inom PR och kommunikation.

Läs vad våra tidigare studenter arbetar med efter examen och vad de tyckte om sin utbildning.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Notera att denna information endast gäller dig som söker i den nationella antagningsomgången.

Vid ansökan: Akademiska meriter för behörighet och urval som inte är registrerade på antagning.se behöver du ladda upp senast sista kompletteringsdag.

Behörigheten måste kunna uppvisas vid terminsstart: Kandidatexamen styrks med ett officiellt examensbevis. Den särskilda behörigheten styrks genom uppvisande av studie- och resultatintyg.

Organisation

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2114 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledningen, masternivå

master@fek.uu.se

018-471 13 73

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10, entrance C

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1976

info@fek.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.