Flerspråkighet och svenska som andraspråk - Masterprogram i svenska

Läsåret 2022/2023

Bild för Flerspråkighet och svenska som andraspråk - Masterprogram i svenska 2022/2023
Anmälan

Funderar du på en yrkesroll där frågor om flerspråkighet och svenska som andraspråk aktualiseras? I så fall är Masterprogrammet i svenska, inriktning Flerspråkighet och svenska som andraspråk, något för dig. Inom inriktningen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om flerspråkighet och andraspråksinlärning hos individer och i samhället. Du får inom programinriktningen också lära dig att analysera och diskutera språkliga fenomen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och förstärka dina språkliga färdigheter.

Om programmet

Masterprogram i svenska med inriktning Flerspråkighet och svenska som andraspråk ger dig fördjupad kunskap om svenska språkets användning och struktur. Det ger dig också ökad förmåga att använda svenskan i tal och skrift samt att behandla språkliga fenomen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Genom egen profilering inom programinriktningens valfria delar kan du själv påverka graden av fördjupning respektive breddning av kunskaper och färdigheter.

Inriktningen Flerspråkighet och svenska som andraspråk förbereder dig för arbete inom utbildning eller olika typer av statliga verksamheter där specialkunskaper om flerspråkighet efterfrågas.

Under det första året läggs tonvikten på metod- och verktygskurser av forskningsförberedande karaktär. Andra året sker en specialisering med fokus på anställningsbarhet med bland annat en praktikkurs. Tack vare egen profilering inom programinriktningens valfria delar kan du själv påverka graden av fördjupning respektive breddning av kunskaper och färdigheter.

Examen

Programinriktningen leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med svenska som andraspråk som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

​​Namn: Julia Viro
Från: Helsingfors

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Jag har läst nordiska språk vid Helsingfors universitet med lite nordiska grannspråk och samiska som biämnen. Jag har alltid varit intresserad av olika språk och att kunna flera språk. Eftersom jag har finska som modersmål och har läst nordiska språk förut kändes inriktning flerspråkighet och svenska som andraspråk som ett naturligt val. Alla kurser som jag ändå hade valt som valfria kurser i inriktning svenska och nordiska språk var redan obligatoriska kurser i denna inriktning. Nu kommer min examen motsvara bättre det som jag har läst.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Den akademiska känslan! Studenter som är intresserade av lära sig om det som de studerar och lärare som är engagerade och passionerade av sitt ämne.

Vad är mest utmanande?
Det mest utmanande har varit att planera hur jag tillbringar min tid – men så brukar det alltid vara med mycket självstudier. Men nu har jag gjort en veckolista för varje kurs så att jag ser vad som måste göras och vilka deadlines jag har varje vecka.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Sök! Särskilt om du har något annat modersmål eller pratar flera språk (och det gör vi typ alla). Du kan lära dig någonting nytt om dig själv och det samhälle vi lever i.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Nationspubar! Billig öl med kompisar (och kanske lite billig mat) är det bästa jag vet.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Galet nog är det ärtsoppa på torsdag! Om man vill få det gratis får man ta på sig en högtidsdräkt.

Var finns den bästa studieplatsen?
Definitivt Karin Boye-biblioteks tysta läsrum! Ett tyst rum med mycket naturligt ljus gör det till den bästa studieplatsen. Utan att glömma masterrummet som är tillgängligt för alla masterstudenter i svenska.

Våren 2022.

Upplägg

Programinriktningens första år består av obligatoriska och valfria teoretiska kurser om 7,5 högskolepoäng (hp) vardera samt en magisteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk om 15 hp. Magisteruppsatsen är valfri för den som fortsätter på programmets andra år, men obligatorisk om man vill ta ut en magisterexamen i svenska som andraspråk om 60 hp efter det första året. En magisterexamen ger behörighet att ansöka till forskarutbildningen i nordiska språk.

Under programinriktningens andra år arbetar man med en masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk om 30 hp parallellt med teoretiska kurser och, om man så önskar, praktik om 7,5 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1

Flerspråkighetsforskning, 7,5 hp

Vetenskapligt skrivande på svenska, 7,5 hp

Valfria kurser, 15 hp

Termin 2

Flerspråkighet och utbildning, 7,5 hp

Sociolingvistiska forskningsfält, 7,5 hp

Valfria kurser 15 hp eller

Magisteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk 15 hp

Termin 3

Masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk, del 1, 15 hp (av totalt 30 hp)

Psykolingvistisk forskning om flerspråkighet 7,5 hp

Praktik, 7,5 hp eller

Valfri kurs, 7,5 hp

Termin 4

Masteruppsats i flerspråkighet och svenska som andraspråk, del 2, 15 hp (av totalt 30 hp)

Valfria kurser, 15 hp

Institutionen för nordiska språk erbjuder utöver de ovan namngivna kurserna ett antal valbara kurser om 7,5 hp på avancerad nivå enligt ett rullande schema som omfattar fyra terminer:

Att presentera och popularisera vetenskap

Dialektforskning (avancerad nivå)

Grammatik och fonologi (avancerad nivå)

Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

Namnforskning (avancerad nivå)

Nordisk språkgemenskap förr och nu

Praxisnära språkforskning

Samtalsanalys

Språkhistoria (avancerad nivå)

Språkpolitik

Inom vissa ramar kan kurser inom andra ämnen väljas.

Om undervisningen

Undervisningen anpassas efter innehållet i delkurserna och ges i form av föreläsningar och övningar. Obligatoriska moment kan förekomma och vissa kurser kan läsas självständigt som läskurser. Uppsatserna presenteras och diskuteras vid särskilda seminarier. Inom utbildningen ryms också praktik och studiebesök. Programmet ges i Uppsala.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att förlägga delar av utbildningen till ett universitet utomlands, inom ramen för de avtal som finns vid universitetet. Det finns avtal med nordiska universitet som har undervisning och forskning i sina respektive språk ur ett andraspråksperspektiv, liksom avtal med några universitet i Europa som har undervisning och forskning i flerspråkighet.

Karriär

Masterprogrammet i svenska, inriktningen flerspråkighet och svenska som andraspråk, ger en god grund till forskarutbildning och är också förberedande till att verka inom andra verksamheter som kräver avancerade kunskaper om svenska språket eller om flerspråkighet och andraspråksinlärning. När du fullföljt masterprogrammet med denna inriktning har du skaffat dig fördjupad kunskap om svenska språkets användning och struktur och en mycket god förmåga att använda svenskan i tal och skrift.

Programmet förbereder dig för arbete inom yrken där kvalificerade kunskaper om svenska språk är centrala för arbete med kommunikation och forskningsinformation. Inriktningen flerspråkighet och svenska som andraspråk förbereder dig för arbete inom utbildning eller olika typer av statliga verksamheter där specialkunskaper om flerspråkighet efterfrågas.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Flerspråkighet och svenska som andraspråk

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5162 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande med 60 hp svenska språket/nordiska språk, svenska som andraspråk eller motsvarande

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

018-471 1271

info@nordiska.uu.se

Programstart och registrering

När du har blivit antagen till Masterprogram i svenska måste du registrera dig för att påbörja dina studier. När du har aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på din inriktnings första kurser. På inriktningen Svenska och andra nordiska språk heter kurserna Teori och metod för nordister och Vetenskapligt skrivande på svenska. På inriktningen Flerspråkighet och svenska som andraspråk heter kurserna Flerspråkighetsforskning och Vetenskapligt skrivande på svenska. För att behålla din plats på programmet måste du registrera dig på kurserna i tid. Du ser registreringstiderna i Ladok.

Om du har blivit villkorligt antagen betyder det att du saknar behörighet för programmet men att det finns utsikt till att du kan bli behörig före programstart. Du måste då styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Du behöver kontakta programmets studievägledare (studievagledningen@nordiska.uu.se) senast vid programstart för att styrka din behörighet och behålla din plats.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad via e-post om du kan erbjudas en plats och du har sedan ett fåtal dagar på dig att tacka ja. Vi börjar kalla reserver vid programstart. Kontrollera din skräpkorg i e-posten så att du inte missar viktiga mejl!

Senast uppdaterad: 2021-03-02