Masterprogram i molekylär medicin

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i molekylär medicin 2022/2023
Anmälan

Masterprogrammet i molekylär medicin förbereder dig för en internationell akademisk karriär inom translationell biomedicinsk forskning eller för arbete inom life science-industrin. På programmets kurser och självständiga forskningsprojekt kommer forskare och kliniker från världsledande laboratorier att dela med sig av sina kunskaper och färdigheter i banbrytande forskning och toppmoderna tekniker inom precisionsmedicin.

Om programmet

Masterprogrammet i molekylär medicin ger dig fördjupad kunskap om de molekylära och cellulära mekanismer som orsakar sjukdom, inklusive cancer, med fokus på genetiska och epigenetiska faktorer. Du lär dig att självständigt analysera och bearbeta data och forskningsresultat genererade från aktuella metoder och tekniker. Du lär dig även tekniker för utveckling av ny molekylär diagnostik och terapi med applikationer inom sjukvård, forskning och industri.

Du kommer att tillsammans med internationella forskargrupper, men även självständigt, experimentellt arbeta med olika forskningsprojekt samt utveckla dina färdigheter i att formulera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar, analysera, kritiskt granska, bedöma samt presentera forskningsresultat i olika forum. Under programmet kommer du att tränas i att sammanställa forskningsresultat till vetenskapliga texter, samt värdera resultaten i relation till aktuell kunskap inom forskningsområdet.

Under hela programmet interagerar du med föreläsare och handledare, både från akademin och industrin, vilka är forskare och andra experter inom sina ämnesområden.

Programmet ger en utbildning integrerad med aktuell forskning och de flesta utexaminerade masterstudenter fortsätter också till forskarutbildning eller jobb inom life science-industrin runtom i världen.

Studentprofil

 • Du är mycket intresserad av de molekylära mekanismer som styr cellulära processer och som kan orsaka sjukdom samt metoder som kan användas för diagnostik och terapier.
 • Du vill få färdigheter och interdisciplinära kunskaper som förbereder dig för en internationell forskarutbildning eller annat yrke inom akademin eller Life Science-industrin.
 • Du har en avslutad kandidatexamen med solida kunskaper inom biokemi, kemi, cell- och molekylärbiologi samt genetik.
 • Du har praktiska erfarenheter från laborativt arbete.
 • Du har utmärkta färdigheter i engelska och vill verka i ett internationellt sammanhang med kollegor från hela världen.
 • Du är nyfiken och gillar att lösa problem.
 • Du är mycket motiverad att fortsätta din karriär inom akademisk forskning eller industrin.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med molekylär medicin som huvudområde.

Upplägg

Under första året fokuserar du på molekylära mekanismer och cellulära processer orsakande sjukdomar, metoder och tekniker för genetisk och epigenetisk variation, klinisk diagnostik samt behandling. Du fördjupar dig i molekylär medicin med inriktning på forskningsorienterade frågeställningar och tränas i att designa och genomföra experiment. Du tränas under programmet i att granska och presentera forskningsresultat både skriftligt och vid seminarier.

Du lär dig om applikationer och användning av nya sekvensteknologier, bioinformatik och annan analys av resultat från forskningsstudier i genomik och epigenetik samt aktuella metoder inom proteomik, analys av protein och proteinuttryck inklusive metoder för identifiering av nya biomarkörer med praktisk tillämpning inom den humana proteomresursen (HPR).

Du kommer att i laboratoriet exempelvis studera epigenetiska förändringar vid cancerbehandling genom kromatin-immunoprecipitering (ChIP-analys) samt lära dig analysmetoden PLA (proximity ligation assay) för att studera cellulära protein-interaktioner eller detektera biomarkörer vid diagnostik.

Under hela programmet kommer du möta ett stort antal olika forskare och föreläsare från olika universitet och företag, men även besöka Life Science företag och kliniska laboratoriet samt delta i internationella konferenser om tillfälle ges.

Andra året omfattar diagnostik och analysmetoder inom bioimaging (biomedicinsk avbildning), där du lär dig digital analys. Kursen Regenerativ medicin beskriver molekylära mekanismer bakom nya tekniker inom stamcellsterapi och annan cell- och immunterapi samt framställning av biomaterial. I laboratoriet kommer du att utföra in vitro differentiering av neuronala stamceller och även generera sjukdomsmodeller genom att inducera pluripotenta stamceller (iPSCs). Du som är intresserad av forskning har, efter särskild prövning, möjlighet till praktiska projektstudier.

Under programmets sista del utför du ett självständigt examensarbete (30 hp eller 45 hp) inom molekylär medicin i forskargrupp vid en akademisk institution eller i företag i Sverige eller utomlands. Arbetet utvärderas genom en skriftlig sammanställning av resultaten till en masteruppsats samt att du håller ett forskningsseminarium.

Kurser inom programmet

År 1

Medicinsk genetik och cancer; molekylära mekanismer, 15 hp

Molekylärmedicinsk teknik, 15 hp

Genomisk och epigenomisk medicin, 15 hp

Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik, 7,5 hp

Biomarkörer, identifiering och validering, 7,5 hp

År 2

Bioimaging och cellanalys, 7,5 hp

Regenerativ medicin, 7,5 hp

Examensarbete i molekylär medicin 45 hp eller valbar(a) kurs(er) 15 hp samt

Examensarbete i molekylär medicin, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, demonstrationer, webbaserade övningar, experimentella och teoretiska moment, projektarbeten, individuella och i grupp.

Föreläsningarna ger dig kunskap om aktuell forskning och trender. Undervisningen omfattar även forskningsseminarier med fokus på experimentella metoder, strategier och forskningsresultat samt vetenskaplig litteratur.

Undervisningen är knuten till aktuell forskning, frågeställningar och tekniker, relevanta för både akademi och privat sektor. Du interagerar med forskare och kliniker från Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala, vilket garanterar avancerad undervisning med koppling till lokala life science-företag och läkemedelsindustri.

Du får själv sammanställa och presentera forskningsresultat. Förutom träning i självständigt tänkande och analys får du tidigt en inblick i forskningsmiljön. Du får praktisk erfarenhet av aktuella metoder inom bland annat genomik, epigenetik och proteomik. Du ingår i en dynamisk akademisk forskningsmiljö med tillgång till expertis och toppmodern teknisk analysutrustning.

Dina prestationer under praktiska moment och seminarier, tillsammans med examination av din teoretiska kunskap och förmåga att analysera och sammanställa forskningsresultat, såväl skriftligt som muntligt, vägs samman i en slutlig evaluering.

Undervisningen ges på engelska.

Studera utomlands

Masterprogrammet i molekylär medicin är internationellt med studenter från många olika länder. Under studierna på programmet bygger studenterna upp nätverk som öppnar möjligheter för fortsatt internationell karriär och framtida samarbeten. Flera av våra studenter genomför också sitt examensarbete vid välrenommerade universitet och forskningsinstitut världen över eller i olika företag, vilket kan ge värdefulla meriter på en global arbetsmarknad.

Karriär

Med en avancerad molekylärmedicinsk utbildning och god kunskap inom bioanalys- och bioteknikområdet arbetar du förmodligen inom forskning, hälso- och sjukvård, industri eller statlig myndighet. Gedigen kunskap om de molekylära mekanismerna bakom olika sjukdomar, samt om nya metoder och applikationer för att studera genomik, epigenomik och proteomik är nödvändig för fortsatt utveckling av precisionsmedicin och individuellt anpassad sjukvård. Programmets starka forskningsanknytning förbereder dig för fortsatt forskarutbildning.

De flesta av våra alumner går vidare med doktorandstudier vid ledande universitet i Sverige och utomlands, och fortsätter sina karriärer inom akademisk forskning. En del väljer även att arbeta inom Life science-sektorn som till exempel projektledare, laboratorieingenjörer, kliniska prövningskoordinatorer eller applikationsspecialister.

En majoritet av våra studenter får sitt första jobb innan examen eller inom sex månader efter.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se vid anmälan.

Det finns två anmälningsomgångar där första omgångens sista anmälningsdag är 17 januari. Vi rekommenderar att alla studenter ansöker till den första anmälningsomgången på universityadmissions.se.

Den andra anmälningsomgången har sista anmälningsdag 19 april. Endast medborgare i Sverige och inom EU/EES och Schweiz har möjlighet att söka i denna omgång. Anmälan sker på antagning.se för svensktalande och på universityadmissions.se för icke svensktalande.

Masterprogram i molekylär medicin

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P3829 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom biokemi/kemi, biologi, biomedicin/medicin, bioteknik, cell-/molekylärbiologi, genetik, life science, medicinsk vetenskap eller liknande, inklusive kurser i biokemi, cellbiologi, genetik, kemi och molekylärbiologi/-genetik om sammanlagt minst 30 hp. Kunskap om och erfarenhet av relaterat laborativt arbete.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av:

 • omfattning och betyg på tidigare akademiska studier relevanta för Masterprogram i molekylär medicin,
 • ett motivationsbrev där du förklarar varför du vill läsa programmet,
 • praktisk laborativ erfarenhet av forskningsarbete inklusive rekommendationsbrev som styrker plats, längd och genomförda uppgifter,
 • relevant arbetslivserfarenhet och
 • en sammanfattning på engelska av ett genomfört examensarbete/forskningsprojekt.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Lena Åslund, programansvarig

mastermolmed@igp.uu.se

018-471 45 85

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20

Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02