Amerikansk litteratur och kultur - Masterprogram i engelska

Läsåret 2022/2023

Bild för Amerikansk litteratur och kultur - Masterprogram i engelska 2022/2023
Anmälan

I masterprogrammet i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur och kultur studerar du amerikansk litteratur i relation till forskningsfält som transnationalism och migrationsstudier, riskhumaniora, samt teman såsom miljö och energi, och black studies. Genom att kombinera kursarbete med träning i forskningsmetodik samt ett avslutande examensprojekt ger masterprogrammet i amerikansk litteratur och kultur en bred förståelse för ämnet och förbereder för forskarutbildning.

Om programmet

Det har antagligen aldrig varit mer utmanande, och viktigt, att förstå amerikansk kultur än just nu. Inriktningen amerikansk litteratur och kultur på masterprogrammet i engelska erbjuder en studiegång som ger utmärkta möjligheter att fördjupa sig i ämnet. Du kommer att arbeta med centrala texter som har format amerikansk kultur, från revolutionstiden till den globalt framträdande position som landet har idag.

Programmet ger dig möjlighet att utforska den rika mångfalden av amerikansk litteratur, från det kanoniska till det försummade och det samtida. Programmet introducerar nya kritiska och teoretiska perspektiv på denna litteratur och ger dig ett djupare och bredare perspektiv på frågor som påverkar såväl amerikansk litteratur som samtida samhällsliv och forskning. Det gäller frågor om till exempel migration och gränser, kolonisering och imperium, ras och etnicitet, säkerhet och ekonomi, miljö och media.

Masterprogrammet erbjuder en förstklassig grund för studenter, både från Sverige och utlandet, som vill utforska och ompröva litteraturens roll i samband med skapandet och utvecklingen av en nations kultur och identitet. Det är också en utmärkt förberedelse för studenter som vill fortsätta till studier på forskarnivå.

Utmärkande för programmet är att

  • det ger ett djupt och brett perspektiv på frågor som påverkar amerikansk litteratur och samtida samhällsliv och forskning
  • det kombinerar kursarbete med träning i forskningsmetodik samt ett avslutande examensprojekt
  • det är det enda programmet i sitt slag i Sverige.
Upplägget på programmet bygger på engelska institutionens specialistkompetens inom forskning och undervisning. Du kommer att ha tillgång till undervisning på avancerad nivå inom ett brett spektrum av amerikansk litteratur och kultur i en forskningsdriven miljö, som kommer att uppmuntra din egen utveckling som oberoende forskare.

Som student i Uppsala kommer du att vara en del av en gemenskap av personal och studenter med olika internationella och kulturella bakgrunder. Du kommer vanligtvis att möta vår personal i små samtalsdrivna seminarier. Vi främjar ett intimt men aktivt studieklimat genom våra forskningsseminarier, gästföreläsare och konferenser där gäster, personal och studenter möts i samtal.

Studentprofil
Du har ett stort intresse för engelskspråkig litteratur och engelskspråkiga länders historia och politik. Du värdesätter kritiskt och innovativt tänkande och att dra kopplingar mellan litteratur och andra frågor, om allt från etnicitet till miljö. Du tycker om att studera inom en kosmopolitisk miljö, en smältdegel av olika kulturer och studietraditioner. Dina sociala färdigheter är goda och du tycker om att formulera dina tankar och uttrycka din åsikt inför dina medstudenter. Du gillar att arbeta självständigt och i en internationell miljö. Du är villig att ta ansvar för din egen framgång och du är van att planera ditt eget arbete.

Eftersom en doktorandutbildning är en tydlig möjlighet i din framtid, skulle du vilja komma i nära kontakt med aktuell forskning och framstående forskare inom ditt område och utveckla dina färdigheter som självständig forskare.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med engelska som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i engelsk språkvetenskap är tvåårigt och ges på heltid. Under programmet kommer du att läsa fyra kärnkurser á 7,5 hp i amerikansk litteratur och kultur. De fyra kärnkurserna är utformade för att bredda och fördjupa din kunskap om mångfalden inom amerikansk litteratur. Därtill kommer två individuellt utformade läskurser där du har möjlighet att fokusera på specifika ämnen och författare inom amerikansk litteratur, samt ett examensprojekt om 30 hp.

Dessutom krävs att du läser sex kurser om totalt 45 hp i litteratur, teori och samtida kritiska debatter. Många av dessa kurser innehåller element som rör amerikansk litteratur, så att du kan studera denna litteratur transnationellt och komparativt. Under din tredje termin kan du också välja att göra en praktikkurs om 7,5 hp eller studera utomlands.

Dina individuellt utformade kurser kombinerar ett litet antal seminarier med självständigt arbete och samarbeten med dina medstudenter. I den första kursen fördjupar du dig i ett valt författarskap och därtill relaterad litteraturkritik. I den andra kursen kommer du att dyka ner i ett specifikt forskningsområde eller litteraturkritiskt problem.

Författare och forskningsområden som erbjuds varierar från år till år. Dessa kurser är utformade för att involvera studenter i de typer av forskning som litterära studier för närvarande kräver, bland annat att:

  • arbeta med primärkällor och arkivmaterial
  • granska litteraturkritiska texter
  • använda databaser för historiska tidningar, tidskrifter och annat kulturellt material
  • utforska relevanta sammanhang inom litteratur-, språk- och kulturhistoria
  • experimentera med nya metoder.
Dessa två kurser förbereder dig för det avslutande examensprojektet om 30 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1
Litteraturteori* 7,5 hp
Genre och litterär form* 7,5 hp
Nya perspektiv på 1800-talets amerikanska litteratur 7,5 hp
Modernism och modernitet i Amerika 7,5 hp

Termin 2
Litteratur och intersektionalitet* 7.5 hp
Imperiets litteratur* 7,5 hp eller Migrationens och diasporans litteraturer och kulturer* 7,5 hp
Att uppfinna Amerika: skrifter från kolonierna och den tidiga republiken 7,5 hp
Att läsa samtiden: amerikansk litteratur och kultur efter 1945 7,5 hp

Termin 3
Miljölitteratur* 7,5 hp eller Riskhumaniora* 7,5 hp
Bokens historia och materiell kultur* 7,5 hp eller Skönlitteratur, media, teknologi* 7,5 hp
Individuellt utformad kurs I: forskningsämne* 7,5 hp alternativt Praktikkurs 7,5 hp
Individuellt utformad kurs II: författarstudie* 7,5 hp

Termin 4
Examensarbete 30 hp

* Kursen läses av studenter inom både inriktningen mot amerikansk litteratur och kultur och inriktningen mot engelsk litteratur.

Om undervisningen

Inom flertalet av programmets kurser har man veckovisa tvåtimmarsseminarier med sin lärare. Arbetssättet är utforskande; inom ramen för sina studier förväntas studenterna arbeta med primärkällor, utveckla och uttrycka sina egna åsikter och formulera självständiga argument.

I dina läskurser förväntas du ibland arbeta mer självständigt eller tillsammans med medstudenter. Den sista delen i programmet är ditt examensarbete, en självständig forskningsrapport om cirka 15 000 ord som skrivs med råd och stöd av en utsedd handledare. Vårt program hjälper dig att utveckla både mer oberoende och kollegiala former för arbete och forskning. Examination sker både muntligt och skriftligt. Vanligtvis skriver du cirka 4 000 ord inom var och en av programmets kurser.

Engelska är arbetsspråk för Engelska institutionen. Inom masterprogrammet är all undervisning, diskussioner och examination på engelska, liksom alla läromedel.

Studera utomlands

Institutionen har flera utbytesmöjligheter inom programmet genom Erasmus+. Det är möjligt att studera en del av programmet vid ett av våra partneruniversitet. För att vara kvalificerad måste du vara en aktiv student. Du måste också ha minst 60 hp från ett svenskt lärosäte, varav 30 hp måste vara från vår egen institution.

Karriär

Ett slutfört masterprogram i amerikansk litteratur och kultur hjälper dig att utveckla och förfina dina analys- och forskningsfärdigheter på ett sätt som förbereder dig antingen för studier på forskarnivå eller för anställning utanför universitetet. Vårt program har många framgångsrika akademiker och ger en utmärkt grund för forskarstudier och en akademisk karriär. Det hjälper dig också att utveckla nyckelfärdigheter som efterfrågas av arbetsgivare inom journalistik, förlagsverksamhet, turism och kreativ verksamhet samt andra utbildningsrelaterade yrken.

Våra alumner arbetar bland annat vid olika universitet (Michigan, Thessaloniki, Uppsala, University of London) eller har tjänster inom den offentliga sektorn (Cambridge Health Alliance).

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Utöver akademiska meriter ska du skicka in ett personligt brev samt ditt examensarbete (fil. kand.). Om du har ett examensarbete i engelska från Uppsala universitet behöver du inte skicka in det. Uppsatsens ämne och metod bör vara relevant för den valda inriktningen på masterprogrammet. Uppsats och personligt brev sänds via e-post till masters@engelska.uu.se. Akademiska meriter laddas upp på antagning.se.

Amerikansk litteratur och kultur

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5151 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med engelska som huvudområde eller en motsvarande examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 7. (Med en svensk kandidatexamen i engelska uppfylls kravet på Engelska 7.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet, samt den medsända uppsatsen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

masters@engelska.uu.se

018-471 12 47

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

018-471 1247 018-471 1245

Info@engelska.uu.se

Programstart och registrering

När du har blivit antagen till Mastersprogrammet i engelska måste du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig för att kunna påbörja dina studier. Information om hur du aktiverar ditt konto hittar du på universitetets studentsidor tillsammans med annan praktisk information. Registreringsperioden öppnar den 1 augusti. Du registrerar dig genom att logga in på Ladok för studenter och registrera dig på programmets första kurser som listas där. För att behålla din plats måste du registrera dig innan registreringsperioden stänger (se Ladok). Om du missar denna deadline kan din plats komma att erbjudas andra sökande. Om du har problem med onlineregistreringen i augusti, vänligen kontakta Engelska institutionen.

Om du har blivit villkorligt antagen måste du visa att du uppfyller behörigheten innan du kan registrera dig. Kontakta institutionen för att vara säker på att behålla din plats.

Om du har blivit reservplacerad kommer du att bli kontaktad via e-post om du kan erbjudas en plats.

Ett informationsmöte kommer att äga rum innan kursstart. Information om mötet kommer att publiceras på programsidan i Studium i sinom tid.

Senast uppdaterad: 2021-03-02