Arabiska - Orientalistikprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Arabiska - Orientalistikprogrammet 2022/2023
Anmälan

Orientalistikprogrammet spänner över stora geografiska områden, från Indien till Marocko, från Centralasien till Sudan. I dessa vidsträckta områden som studeras inom Orientalistikprogrammet finner vi inte bara civilisationernas utveckling, här har till exempel också de stora religionerna sitt ursprung. Dessa områden är även i dagsläget ständigt aktuella i vårt globaliserade samhälle.

Om programmet

Orientalistikprogrammet är inriktat på språkliga och kulturella förhållanden i Mellanöstern, Nordafrika, Central- och Sydasien. Bland annat studerar du politiska, religiösa och språkliga/litterära förhållanden i historia och nutid. Förståelse av kultur och språk är tätt förbundna, varför språket utgör en mycket viktig del av utbildningen. Orientalistikprogrammets idé är att språk ska studeras, läras och analyseras mot bakgrund av kunskaper om kultur och samhälle, liksom att kultur och samhälle ska studeras och analyseras mot bakgrund av gradvist fördjupade språkkunskaper.

I samband med att du ansöker till Orientalistikprogrammet i Uppsala väljer du vilket språk du vill studera. Du kan välja mellan arabiska, hindi, persiska och turkiska. Det språk du väljer är det du kommer att studera och fördjupa dig i under hela utbildningen.

Examen

Programmet leder med inriktning mot arabiska till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med semitiska språk som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Utbildningen inleds med två terminers språkstudier (motsvarande A- och B-kursen) i ett huvudspråk, samt realiakurser. På termin tre fördelas högskolepoängen lika mellan fortsatta studier i huvudspråket om 15 hp, samt realiakurser (historia och sociala strukturer) om 15 hp. Fjärde terminen är valbar och erbjuder språkstudier utomlands i ett land där huvudspråket talas. Om du inte väljer utlandsterminen kan valet stå mellan Statskunskap A eller något annat valfritt ämne redan under termin fyra.

Hur termin fem ser ut beror på vilket val du gjorde under termin fyra och vilken språkinriktning du har. Studenter som går den arabiska inriktningen och väljer utlandsterminen studerar antingen Statskunskap A eller något annat valfritt biämne på 30 hp under termin 5.

Studenter som går programmet med inriktning på hindi, persiska eller turkiska och valt utlandsterminen kan antingen välja den språkliga/filologiska inriktningen eller Statskunskap A. För att kunna välja den språkliga/filologiska inriktningen på termin fem måste man ha avklarat utlandsterminen.

Under den sista terminen av utbildningen fortsätter du mot kandidatexamen på den inriktning som har valts, det vill säga antingen den språkliga inriktningen med ett examensarbete inom ramen för huvudspråket, eller med examensarbete inom statskunskap på Statsvetenskapliga institutionen.

Om undervisningen

Studiet av språk är centralt på Orientalistikprogrammet. Det är också viktigt att skilja mellan praktisk språkfärdighet och analytisk språkförmåga. På den här utbildningen får du öva på båda aspekterna.

Undervisningen inom Orientalistikprogrammet anpassas efter kursernas innehåll. Inlärning av kunskaper i grammatik och ordförråd sker i form av lektioner och gruppövningar. Språkfärdighet övas i undervisningspass där användning av språklabb är av stor vikt. Vissa moment i språkfärdighet är obligatoriska.

Undervisningen i de samhälls- och kulturorienterade delarna av programmet sker i form av föreläsningar och seminarier kring facktexter. Man får också öva sig att själv göra analyser av historiska och politiska skeenden och sammanhang.

Karriär

Orientalistikprogrammet i Uppsala är skapat för att möta ett växande behov av kunskap om Mellanöstern, Centralasien och Sydasien.

Gemensamt för många arbetsgivare är ett behov av att snabbt kunna sammanställa och analysera stora mängder material och att förstå ett politiskt och kulturellt sammanhang.

Programmet erbjuder en specialutbildning för dig som avser att ägna dig åt internationell verksamhet med fokus i dessa regioner där kombinationen av språklig kompetens och områdesexpertis är av betydelse.

Tidigare studenter återfinns inom en rad olika typer av professioner såväl arbetsmässigt som geografiskt:

  • statliga myndigheter (UD, Integrationsverket, Försvarsmakten, FOI med flera)
  • kommunala och regionala myndigheter
  • biståndsorganisationer (SIDA, Röda korset, Rädda barnen med flera)
  • ideella organisationer (fredsorganisationer, trossamfund med flera)
  • invandrar- och flyktingmottagningar
  • utbildning
  • journalistik och
  • massmedia.

Andra arbetar som analytiker vid företag eller myndigheter.

Ytterligare tänkbara arbetsfält är tolknings- och översättningsbranschen. Under de senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan av utbildningar med internationell inriktning, inte minst inom internationella organisationer som FN och NATO med utlandstjänst i krishärdar, men även inom näringslivet. Ett bra exempel på det är IT- och telekomsektorn med såväl utländska som svenska företag som etablerar sig i till exempel Indien. För detta krävs goda kultur- och språkkunskaper.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Arabiska

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5201 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studerandeexpeditionen

info@lingfil.uu.se

018-471 22 52

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

018-471 2252

info@lingfil.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02