Barn- och ungdomsvetenskap - Masterprogram i utbildningsvetenskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Barn- och ungdomsvetenskap - Masterprogram i utbildningsvetenskap 2022/2023
Anmälan

Vad innebär det att vara barn och ungdom i dagens samhälle? Inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap får du kunskap om barns och ungas levnadsvillkor och aktörskap i olika kontexter. Här är barns och ungas vardagsliv - i hemmet, på fritiden, i bostadsområdet och i förskola/skola - en central utgångspunkt. Du lär dig även om hur synen på barndom har förändrats över tid samt hur erfarenheten och upplevelsen av att vara ung skiljer sig åt beroende av uppväxtvillkor.

Om programmet

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå. Det ger fördjupade kunskaper i ett eller flera områden samt spetskompetens för kvalificerad yrkesutövning eller forskarutbildning. Programmet ges med fem olika inriktningar, där en är mot barn- och ungdomsvetenskap.

Inriktningen mot barn- och ungdomsvetenskap erbjuder fördjupad kunskap och kritisk granskning av olika perspektiv på barns och ungas aktörskap och uppväxtvillkor. Socialisations- och identitetsprocesser är centrala teman som behandlas, såväl i vardaglig interaktion i kamratgrupper som hur faktorer som genus, etnicitet och social klass hör samman med olika livs- och utbildningskarriärer. Ett annat tema är ojämlikheter i barns och ungas vardagsliv i relation till geografi och rumsliga dimensioner, såväl lokalt som globalt. Vad innebär det till exempel att växa upp i en multietnisk förort eller i en liten ort på landsbygden?

Historiska perspektiv tas även upp, till exempel vad som förändras genom åren och vad som förefaller vara återkommande mönster hos olika generationer barn och unga. På vilka sätt skiljer sig barns/ungas levnadsmönster och förutsättningar i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld från tidigare generationers?

Eftersom vår utgångspunkt ligger i barns/ungas vardagsliv, ingår inte enbart studier av barn/unga i utbildningsinstitutionerna förskola, fritidshem och skola utan i lika hög grad behandlas andra sammanhang som exempelvis familj, fritid, sociala medier, bostadsområde och arbetsmarknad.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med barn- och ungdomsvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Det gör det möjligt för dig att själv styra din studietakt. Läser du på halvfart väljer du en kurs i taget och på heltid läser du två kurser parallellt. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp). Under den första terminen läses en valfri kurs om 7,5 hp i teori och metod. Denna kurs måste ligga på avancerad nivå.

Du läser 60 hp inom din ämnesinriktning barn- och ungdomsvetenskap, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete. Återstående poäng väljer du inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap eller andra ämnesområden.

Väljer du att avsluta studierna med en magisterexamen läser du 30 hp inom ämnesinriktning barn- och ungdomsvetenskap, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete.

Om undervisningen

Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning, muntliga och skriftliga redovisningar samt egna projektarbeten. Examinationer sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare.

Undervisningen sker vanligtvis på svenska, men kurserna kan också komma att ges på engelska. Kurserna ges huvudsakligen på vardagarna, sen eftermiddag och kväll.

Karriär

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap är tvärvetenskapligt och förbereder både för forskarutbildning och för arbete inom offentlig och privat verksamhet samt civilsamhället där det finns behov av fördjupade kunskaper om barns och ungas förutsättningar och villkor. Utbildningen kan även läsas som en fortbildning för verksamma förskollärare/lärare liksom socionomer, diakoner, fritidsledare, jurister, hälso- och sjukvårdsarbetare, politiker, föreningsaktiva m.fl.

Under programmet studeras centrala teman, teorier och metoder inom det barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsfältet. Det ger en fördjupad förståelse för barns och ungas olika livsvillkor och aktörskap, barnperspektiv och barns och ungas perspektiv. Kurserna ger en forskningsbaserad förståelse av samtida och historiska villkor, och växlar emellan nationell och global utblickspunkt. Kunskaperna ger en bas för vidare arbete med såväl systematiska utvärderings- och utredningsuppdrag som organisations- och verksamhetsutveckling som utgår från barns och ungas behov, perspektiv och rättigheter.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Barn- och ungdomsvetenskap

120 hp

HT 2022, 50 %, Campus blandad tid

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4305 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller utbildningsvetenskapligt ämne.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledning

studievagledare@edu.uu.se

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02