Digitala medier och samhälle - Masterprogram i samhällsvetenskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Digitala medier och samhälle - Masterprogram i samhällsvetenskap 2022/2023
Anmälan

Digitala medier och samhälle, en specialisering inom masterprogrammet i samhällsvetenskap, erbjuder dig avancerade kunskaper och verktyg för att förstå och analysera hur medier formar - och formas av - kultur, utbildning, politik och ekonomi, och hur de interagerar med vardagligt, professionellt och socialt liv. Programmet förbereder dig för arbete inom kommunikations- och digitala medieprofessioner, och som forskare.

Om programmet

Målet med programmet är att introducera och utveckla ett kritiskt och reflekterande perspektiv på digitala mediers roll i moderna samhällen med fokus på deras kulturella, ekonomiska, politiska och organisatoriska dimensioner och konsekvenser.

Masterprogrammet ger dig avancerade kunskaper och färdigheter i forskningsmetoder, teorier och etiska resonemang som är viktiga för att undersöka och analysera digitala medier i vardagsliv, yrkesmiljöer och organisationer. Programmet erbjuder också en solid grund och förberedelse för forskarstudier inom medie- och kommunikationsvetenskap, med särskild inriktning mot digitala medier och samhälle.

Programmet erbjuder avancerad kunskap som förbereder dig för karriärer inom den digitala mediemiljön. Utbildningen bidrar till att utveckla kreativa och kritiskt analytiska förmågor som du behöver i framtida karriärer och för att bli en kritisk, etiskt reflekterande och ansvarsfull medborgare, som bidrar till att skapa och upprätthålla öppna och inkluderande samhällen

Studentprofil

Digitala medier och samhälle, som erbjuds på engelska, är mycket populärt bland både internationella och svenska studenter, och lockar årligen hundratals sökande. Den grupp av 20-30 studenter som varje år deltar i programmet kommer från olika akademiska, kulturella och etniska bakgrunder, vilket ytterligare stärker programmets fokus på inkludering, mångfald och tvärvetenskaplighet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Det tvååriga masterprogrammet om 120 hp är uppbyggt kring fyra huvudkomponenter, som var och en motsvarar 30 hp. De fyra huvuddelarna av programmet, som relaterar till olika typer av kunskaper, färdigheter och kompetenser är ämneskurser (kurser inom huvudområdet), färdighetskurser, valfria kurser och masteruppsatsen.

En del av programmet utgörs av avancerade ämneskurser om 30 hp som fokuserar på de teoretiska kunskaper och empiriska färdigheter som krävs för att förstå och analysera digitala medier och samhälle.

Den andra delen av programmet består av grundläggande samhällsvetenskapliga färdighetskurser om 30 hp som undervisas tillsammans med de andra specialiseringarna i masterprogrammet i samhällsvetenskap.

Den tredje delen av programmet erbjuder valbara kurser om 30 hp, vilket gör det möjligt för dig att fördjupa din kunskap och kompetens inom specifika områden. En del av de valfria kurserna är praktikkurser i organisationer eller i forskningsprojekt.

Den fjärde delen av programmet utgörs av masteruppsatsen om 30 hp, där du bedriver självständig akademisk forskning.

Examensarbetet för en ettårig magisterexamen motsvarar 15 hp. Genom att ta ämneskurserna och färdighetskurserna under masterprogrammets första termin och ämneskurserna under andra terminen tillsammans med en 15 hp examensarbete kan du slutföra programmet på ett år.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Om undervisningen

Masterprogrammet ges i Uppsala och de flesta kurser ges på campus Ekonomikum. Digitala medier och samhälle är en utbildning som helt och hållet ges på engelska. Studenter förväntas därför behärska engelska för akademiskt skrivande, presentation och diskussion.

Utbildningen är akademiskt baserad och är djupt rotad i teori, empirisk forskning och kritiska resonemang. Föreläsningar, workshops och seminarier kombineras bland annat med uppsatser, debatter, självständigt projektarbete som ger eleverna möjlighet att utveckla sina metodiska färdigheter, teoretisk kunskap och kritisk bedömningsförmåga i frågor som rör digital media och samhälle.

Studenterna förväntas kontinuerligt ta ett ökat självständigt ansvar för sina studier under utbildningen, och att gradvis förvärva yrkesrelevanta och forskningsförankrade kunskaper och färdigheter.

Karriär

Genom att lära dig att förstå och behärska digitala medier och hur de relaterar till vardagliga, kulturella, politiska, ekonomiska och professionella aspekter av livet, får du en utmärkt förberedelse för att arbeta med olika professioner inom det digitala medielandskapet, och som forskare.

Med en masterexamen i samhällsvetenskap med inriktningen digitala medier och samhälle kan du arbeta med utredning och forskning inom verksamheter och projekt som intresserar sig för digitala medier, internet eller informationssamhället. Det finns ett brett område av yrken i den växande sfären av nya medier och kreativa industrier.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • medieanalytiker med fokus på digitala eller sociala medier
 • forskningsledare
 • forskningsadministratör
 • branschkonsult inom digitala mediebranschen eller digital medieexpert i den offentliga sektorn, statliga institutioner, civila samhällsorganisationer, icke-statliga organisationer, internationella utvecklingsorganisationer
 • IKT-konsult
 • politisk expert
 • sociala medier- och kommunikationsexpert inom den offentliga eller privata sektorn

Många av programmets före detta studenter har efter utbildningen fått jobb inom mediebranschen, som kommunikatörer eller som digitala medie- och kommunikationsspecialister, medan ett antal av kandidaterna har gått vidare till doktorandstudier.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se med din anmälan.

Digitala medier och samhälle

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2010 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom samhällsvetenskapligt ämne samt dokumenterat självständigt skriftligt akademiskt arbete. Med självständigt skriftligt akademiskt arbete avses en eller flera uppsatser.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på

 • en sammanvägd bedömning av tidigare studier och relevans av tidigare studier
 • personligt brev, inklusive förslag till masteruppsats på engelska
 • sammanfattning av kandidatuppsats eller annat akademiskt arbete (max 6 000 tecken)
 • övriga relevanta meriter, till exempel arbetslivserfarenhet eller praktik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

För mer information om denna inriktning av programmet, kontakta:

Kontakt

Programansvarig: Ylva Hasselberg

ylva.hasselberg@ekhist.uu.se

018-471 57 55

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1222

info@ekhist.uu.se

Programstart och registrering

Information till antagna

När du blivit antagen till inriktningen digitala medier och samhälle inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap måste du registrera dig för att behålla din plats och för att kunna påbörja utbildningen. När du aktiverat ditt konto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på de kurser som går första terminen på programmet. Observera att registreringen för flera av institutionens kurser stänger ett tag innan terminen startar och det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller för dig. Vi rekommenderar därför att du aktiverar ditt studentkonto och registrerar dig så snart möjligt efter andra antagningsbeskedet. Du hittar mer information om kursregistrering på https://www.uu.se/student.

Om du har frågor om kursregistrering kontakta institutionen på mejladress info@im.uu.se.

Är du antagen med villkor till din utbildning måste du höra av dig till info@im.uu se senast registreringsdeadline och meddela att du vill ha din plats. Då håller vi din plats åt dig till att du kan visa att du uppfyller behörighetsvillkoren dock senast till och med terminsstart.

Information till reserver

Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.

Senast uppdaterad: 2021-03-02