Ekosystem och akvatisk ekologi - Masterprogram i biologi 2021/2022

Bild för Ekosystem och akvatisk ekologi - Masterprogram i biologi 2021/2022
Anmälan

Med inriktningen ekosystem och akvatisk ekologi inom masterprogrammet i biologi tar du ett helhetsgrepp på naturen. Du lär dig hur ekosystem fungerar med tyngdpunkt på sjöar och vattendrag. Genom kunskap om fysiska, kemiska och framför allt biologiska processer och deras interaktioner, lär du känna hur naturens ekosystem fungerar och hur människan påverkar dem. Utbildningen har starka kopplingar till yrkesverksamhet inom vatten- och naturvård, och ansluter till pågående forskning.

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vi strävar efter att alla sort­ers biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har sin egen personliga studieplan och du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse. Vi ger dig också förslag på en genomtänkt studiegång.

Programmet har en tydlig inter­nationell prägel då både studenter och lärare utgör en blandning av människor från olika länder. Examensarbetet under andra året sker i nära kontakt med näringsliv eller universitet. På så sätt får du göra ett examens­arbete i ett aktuellt ämne. Master­programmet i biologi förbereder dig både för en framtida forskningskarriär och för arbete inom näringslivet.

Om programmet

Vårt samhälle är beroende av en rad ekosystemtjänster. Till exempel används vatten för fiske, rekreation, transporter, dricksvattenförsörjning och elproduktion. Samtidigt påverkar detta utnyttjande och andra mänskliga aktiviteter såsom jord- och skogsbruk, industrialisering och urbanisering de naturliga ekosystemen, i form av till exempel förändrade vattenflöden, övergödning och andra föroreningar, introduktion av främmande arter och storskaliga klimatförändringar. För ett hållbart nyttjande av våra naturresurser krävs gedigna kunskaper om ekosystemens struktur och funktion.

Inom inriktningen Ekosystem och akvatisk ekologi studeras organismernas samspel med varandra och med den omgivande miljön. Det ger ett brett systemekologiskt perspektiv på naturen; flera olika ämnen (till exempel biologi, kemi, fysik, hydrologi) integreras i ett helhetsperspektiv för att förstå dels den naturliga funktionen i ekosystemen och dels hur olika mänskliga aktiviteter och störningar påverkar dem. Inlandsvattens ekologi är en viktig del, men också andra naturliga och konstruerade ekosystem behandlas.

Under utbildningen kommer du att

  • lära dig hur ekosystem fungerar, samt på vilket sätt de påverkas av mänskliga störningar och ingrepp
  • få ett brett helhetsperspektiv på naturen, med ett särskilt fokus på inlandsvatten
  • genom praktiska moment få färdighet att analysera och bedöma tillståndet för ekosystem och naturresurser.
Denna ekosysteminriktning inom masterprogrammet i biologi är ett bra val för dig som vill arbeta med natur- och vattenvård/vattenhantering vid till exempel myndigheter, konsultföretag och andra organisationer, eller för dig som vill gå vidare med forskning inom miljövetenskap eller ekologi.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

År 1:
Inriktningen Ekosystem och akvatisk ekologi börjar med kursen Limnologi D, som ger dig en gedigen förståelse av struktur och funktion hos olika typer av akvatiska ekosystem, med fokus på inlandsvatten. Kursinnehållet integrerar inslag av hydrologi, vattenkemi och biogeokemiska kretslopp med kunskaper om olika typer av organismer och organismsamhällen och hur de samspelar med varandra. En vecka tillbringas vid Norr Malma fältstation i Uppland (Erkenlaboratoriet), där du får praktisk erfarenhet och kunskap att arbeta självständigt med olika projekt i akvatiska ekosystem. Om du redan har limnologi från din kandidatutbildning så kan du välja en alternativ startkurs, till exempel Ekologi D, Toxikologi D eller Evolutionära processer.

I den andra kursen, Tillämpad ekosystemekologi, lär du dig att arbeta med avrinningsområden som bas för planering av naturvård och miljöskydd. Kursen lär dig att identifiera avrinningsområden och ger en översikt av hur terrestra och akvatiska ekosystem samspelar och knyts samman av vattnets flöde genom avrinningsområdet. Mänsklig påverkan på både terrestra och akvatiska system i form av till exempel fysiska ingrepp, föroreningar, introduktion av främmande arter samt exploatering av artpopulationer behandlas utförligt. Du planerar och utför provtagningar i fält, analyserar proverna och får en grundlig träning i att använda geografiska informationssystem (GIS). Lagstiftning och tillämpad vattenvård på nationell, europeisk och internationell nivå diskuteras och jämförs.

Nästa kurs, Biodiversitet och ekosystemens funktion, fördjupar dina kunskaper om ekosystem. Samspel mellan olika organismer, födovävar, kemiska och fysikaliska förhållanden och biogeokemiska processer studeras i detalj, och exemplen spänner över hela ekosystem från mikroorganismer till fisk. Fokus ligger särskilt på förståelsen av biodiversitetens roll för ekosystemen, och vilka faktorer i ekosystemen som är av betydelse för biologisk mångfald. Ett avsnitt handlar om metoder för att mäta biodiversitet och dess betydelse för ekosystemen. Teori varvas med praktik och studenterna tillämpar ett vetenskapligt arbetssätt genom att planera, utföra och utvärdera ett eget experiment. Ett avsnitt om vetenskaplig publicering, god vetenskapssed och forskningsetik ingår också.

Det första året avslutas med kursen Ekosystem i antropocen. Jorden befinner sig i människans tidsålder, antropocen, på grund av den genomgripande, snabba och mångfasetterade förändringen av naturen som orsakas av människan. Den här kursen ger dig avancerad kunskap om hur jordens ekosystem reagerar på globala miljöförändringar, samt förståelse för växelverkan mellan globala miljöförändringar, ekosystemprocesser, och samhället. Olika framtidsscenarier belyses, inklusive möjliga vägar för en hållbar utveckling av socio-ekologiska system. Teorin kompletteras med modellering och en fältkurs för att ge djup förståelse om människans centrala roll i jordens ekosystem.

År 2:
Under det andra året på masterprogrammet kan du läsa ytterligare valfria kurser, eller göra en forskningspraktik, till exempel i någon av forskargrupperna inom limnologi eller växtekologi vid Institutionen för ekologi och genetik. Men framför allt gör du ditt examensarbete, på 30, 45 eller 60 högskolepoäng, under handledning av någon av våra forskare. Vi handleder även masterarbeten som utförs utanför universitetet i samarbete med myndigheter, företag och andra organisationer.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för samtliga kurser inom programmet

Om undervisningen

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskun­skaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som är student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du som student är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till p­raktisk träning i form av laborationer och ex­kursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också sys­tem­atisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Karriär

Den här inriktningens helhetssyn och breda ansats mot ekosystem och inlandsvatten, samt avrinningsområden som naturliga enheter för planering och förvaltning, har en stark koppling till naturvård och vattenvård/vattenhantering. Samtidigt är kopplingen till aktuell forskning inom området också tydlig, och ökad kunskap om ekosystem blir alltmer viktig för att hantera de pågående miljöförändringarna.

Med inriktning mot ekosystem och akvatisk ekologi är du redo för många olika arbeten i samhället, till exempel på kommuner, länsstyrelser och olika statliga verk (Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten med flera).

Inom det privata området finns många små och även större konsultföretag (till exempel WSP, Ramböll, IVL) som ofta arbetar projektinriktat och utför utredningar, inventeringar och miljökonsekvensbeskrivningar för olika uppdragsgivare. Dessutom finns en rad intresseföreningar och ideella organisationer (till exempel Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna, WWF) som arbetar med naturvård, vattenvård och klimatfrågor. Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Gemensam organisation och lagstiftning inom EU (till exempel Vattendirektiv och Natura 2000) samt andra internationella samarbeten inom natur- och vattenvård vidgar arbetsmarknaden ytterligare. Du är också väl förberedd för doktorandstudier och en internationell forskarkarriär.

Oavsett vilken yrkeskarriär du tänker dig, så är basen en gedigen förståelse av strukturen och funktionen i olika typer av ekosystem.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ned det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se.

Ekosystem och akvatisk ekologi

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P1117 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi alternativt 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi och/eller geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programansvarig Richard Svanbäck

master@ibg.uu.se

018-471 29 38

Frågor om antagning: Fredrik Sundström

master@ibg.uu.se

018-471 41 38

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

info@ibg.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02