Ekologi och naturvård - Masterprogram i biologi 2021/2022

Bild för Ekologi och naturvård - Masterprogram i biologi 2021/2022
Anmälan

Om du vill arbeta med naturvård eller forska inom ämnena ekologi och bevarandebiologi ska du söka inriktningen ekologi och naturvård på masterprogrammet i biologi. Här möts flera ämnen inom biologin och ämnet behandlar aspekter på flera nivåer: individer, populationer, arter och samhälle. Att förstå vårt natur- och kulturarv och förvalta detta är en av de viktigaste uppgifterna för ekologer och bevarandebiologer.

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vi strävar efter att alla sort­ers biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har sin egen personliga studieplan och du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse. Vi ger dig också förslag på en genomtänkt studiegång.

Programmet har en tydlig inter­nationell prägel då både studenter och lärare utgör en blandning av människor från olika länder. Examensarbetet under andra året sker i nära kontakt med näringsliv eller universitet. På så sätt får du göra ett examens­arbete i ett aktuellt ämne. Master­programmet i biologi förbereder dig både för en framtida forskningskarriär och för arbete inom näringslivet.

Om programmet

Ekologi och naturvård är valet för dig som vill utbilda dig till naturvårdare, eller vill satsa på forskning inom ekologi eller bevarandebiologi. Du får hjälp med att sätta samman en personlig studieplan.
Du väljer då bland kurser som rör växter, djur och mikroorganismer och deras interaktioner med varandra och med omgivningen. Du har också möjlighet att välja bland mer praktiskt inriktade kurser; tänkta för ett framtida arbete med naturvård inom företag, myndigheter och andra organisationer. Du kan alltså bli en efterfrågad praktiker med stabil teoretisk bas!

Under utbildningen kommer du att

  • studera i ett program med en stark tvärvetenskapligt profil
  • välja bland teoretiska och praktiska kurser anpassade för ett framtida arbetsliv inom naturvård
  • möta lärare som är aktiva forskare.
Ekologin är en mötesplats för flera biologiska kompetensfält. Organismernas anpassning till miljön följer evolutionsbiologiska mekanismer och modernt naturvårdsarbete inkluderar ofta bevarande av genetisk variation - genetiska studier är därför centrala i många ekologiska frågeställningar. Både teoretiska och naturvårdsinriktade ekologiska frågeställningar fordrar god bakgrund i floristik och faunistik. I vissa delar av ekologin är geovetenskap (klimat och naturförhållanden) och kemi (närings- och miljöfaktorer) väsentliga hjälpdiscipliner. I den tillämpade naturvården har man användning för juridik, därför erbjuder vi kursen Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare. Matematik och statistik är väsentliga och du kommer att lära dig hantera statistikprogrammet R.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Du läser först inriktningens startkurs, Ekologi D (alternativt Limnologi D, Evolutionära processer eller Toxikologi D) om du redan har en ekologikurs på avancerad nivå. Startkursen innefattar även en introduktion till masterstudierna (med bland annat R). Sedan väljer du bland våra rekommenderade kurser enligt din personliga studieplan som du kommer att upprätta under tiden du läser startkursen.

Efter den första kursen följer Populations- och samhällsekologi, då du kommer att tränga betydligt djupare in i de ekologiska mönster och processer som du mött på grundnivå. Ett genomgående arbetssätt i denna kurs är att olika teman introduceras av dina föreläsare och sedan diskuteras i seminarier. Viktigast är dock att du får jobba igenom varje tema i projekt som redovisas innan nästa tema introduceras. Du får djupa och tillämpbara kunskaper i naturens dynamik; allt från enskilda individer till interaktioner på samhällsnivå. Exempel hämtas såväl från växt- som från djurvärlden.

Under våren läser du Bevarandebiologi som har både praktiska och teoretiska delar och kursen Ekologisk metodik ges speciellt för dig som tänker jobba med naturvård. Tänker du dig en framtida forskarutbildning ger masterprogrammet en gedigen bakgrund, då alla kurser har stark koppling till aktuell och världsledande forskning. Du kan också välja att läsa Beteendeekologi som bygger till exempel på forskning som under lång tid varit framstående vid Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala.

Under andra året kan man läsa ytterligare valfria kurser, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30, 45 eller 60 hp. Examensarbetet kan du göra i nära samarbete med exempelvis ekologer på en länsstyrelse.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskun­skaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som är student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du som student är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till p­raktisk träning i form av laborationer och ex­kursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också sys­tem­atisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Karriär

Masterprogrammet i biologi ger dig kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet och eget företagande. Du kan även fortsätta med en doktorandutbildning.

Framtida arbetsplatser kan vara kommuner, länsstyrelser eller statliga verk, och det finns även olika företag som utför naturvårdsarbete (till exempel inventeringar) åt myndigheter och företag. Vi satsar hårt på att du ska kunna använda gedigna teoretiska och statistiska kunskaper i tillämpade problem, kunna redovisa projekt och studier muntligt och skriftligt, och kunna jobba i projektform, både individuellt och i grupp.

Med genomtänkta kurskombinationer och inriktning på examensarbetet skaffar du dig en god bas för modernt naturvårdsarbete, och blir väl insatt i hur man jobbar med olika program för monitoring (EU:s Natura 2000) och miljöövervakning (Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram NILS, Nationell inventering av landskapet i Sverige).

Masterutbildningen är också en bas för forskning som doktorand både i Sverige och utomlands, och då är examensarbetet ditt viktigaste meritdokument.

Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ned det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se.

Ekologi och naturvård

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P1112 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi alternativt 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi och/eller geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programansvarig Richard Svanbäck

master@ibg.uu.se

018-471 29 38

Frågor om antagning: Fredrik Sundström

master@ibg.uu.se

018-471 41 38

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

info@ibg.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02