Ekonomisk historia - Masterprogram i samhällsvetenskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Ekonomisk historia - Masterprogram i samhällsvetenskap 2022/2023
Anmälan

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till ämnesmässig fördjupning i några ekonomisk-historiska kärnområden såsom arbetsmarknadens, den globala handelns, det ekonomiska tänkandets och industrialiseringens historia. Programmets huvudfokus är masteruppsatsen, som syftar till utveckling av förmågan till empirisk undersökning och vetenskapligt skrivande utifrån den individuella studentens eget kunskapsintresse och ämnesval.

Om programmet

Avancerat utrednings- och utvecklingsarbete sker i dag inom flertalet samhällssektorer, institutioner och organisationer. Det finns ett behov av personer som är väl lämpade för sådana typer av arbetsuppgifter. Att kunna ställa vetenskapligt grundade frågor om hur samhället har utvecklats över tid är en god utgångspunkt för att kunna förstå och förklara nuet. Masterprogrammet i ekonomisk historia ger dig goda redskap för att kunna ställa och besvara sådana frågor genom empiriska studier i olika typer av källmaterial. Det ger också en fördjupning i centrala problem och angreppssätt inom ämnet ekonomisk historia. Programmet är forskningsförberedande.

Inom programmet läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser samt kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår i programmet flera kurser som syftar till att du ska uppnå färdigheter i teori och metod.

Inom alla programmets inriktningar lär du dig om förändringsprocesser på olika samhällsnivåer och hur du genomför egna studier som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med ekonomisk historia som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet ges i Uppsala. Du kommer totalt sett att läsa 60 högskolepoäng (hp) inom ekonomisk historia, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Dessutom läser du 30 hp som består av ett antal färdighetskurser med inriktning mot metod och hur man lägger upp och genomför en självständig forskningsuppgift.

Återstående 30 hp väljer du från ett brett utbud av kurser inom olika ämnen.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia inleds med en termin som omfattar två kurser i ekonomisk historia: Handel, kapitalism och global utveckling - ekonomisk förändring före det industriella genombrottet samt Industrialisering, modernisering och globalisering - ekonomisk utveckling efter 1800. Dessutom läser du två färdighetskurser som läses av samtliga programdeltagare.

Den andra terminen läser du ytterligare två kurser i ekonomisk historia: Doktrinhistoria samt Den svenska arbetsmarknaden: utveckling och förändring. Du kombinerar detta med två valfria kurser.

Valfriheten ger dig möjlighet till individuell specialisering efter intresse och önskemål. Termin tre består av färdighetskurser samt valfria kurser. Sista terminen skrivs en masteruppsats.

Om undervisningen

Programkurserna omfattar 7,5 poäng. Man läser 30 hp kurser i det egna ämnet, 30 hp s.k. färdighetskurser (teori och metod), 30 hp valfria kurser samt 30 hp masteruppsats. De valfria kurserna kan väljas bland ämneskurser inom andra inriktningar men också bestå av andra kurser. Du komponerar fritt ihop den ämnesprofil som passar dig. Ämneskurser och färdighetskurser är seminariebaserade och examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt deltagande.

Programmets färdighetskurser ges på engelska. Kurserna i ekonomisk historia ges företrädesvis på svenska. I huvudsak arbetar studenterna individuellt. Masteruppsatsen skrivs på svenska eller engelska och är ett individuellt arbete.

Karriär

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger dig unika möjligheter att komponera din egen utbildning. Gemensamt för samtliga inriktningar på programmet är förmågan att problematisera, kritiskt granska och analysera samhällsutvecklingen.

Du kan genom valet av inriktning, kurser och fördjupningar skaffa dig en utbildning som efterfrågas av såväl myndigheter som intresseorganisationer och företag. Samhällsvetare finns inom privat såväl som inom offentlig verksamhet till exempel på kommunal och regional nivå.

Samhällsvetare arbetar bland annat med planering och utveckling, ekonomiskt/statistiskt arbete, utvärderings- och analysarbete, organisations- och personaladministration, information, kommunikation, marknadsföring och medieverksamhet.

De anställningar du kan få efter avlagd examen är till viss del beroende av vilken inriktning du valt och framförallt din individuella kombination av ämnen och färdigheter. Fördjupningen inom ekonomisk historia ger möjlighet till en karriär som utredare/analytiker framförallt i offentlig sektor och intresseorganisationer men också exempelvis inom museivärlden och i kulturarvsprojekt. Den ger också möjlighet till forskarutbildning inom ämnet. Disciplinen ekonomisk historia är forskningstung och forskarutbildning kan vara utgångspunkt för vidare forskning såväl som för andra anställningar.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap kan vara inkörsporten till samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning. Gå till Ekonomisk-historiska institutionens webbplats för mer information om forskarutbildningen.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ekonomisk historia

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2000 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp ekonomisk historia/historia.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier inom området för utbildningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig: Ylva Hasselberg

ylva.hasselberg@ekhist.uu.se

018-471 57 55

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1222

info@ekhist.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02