Engelska - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Läsåret 2022/2023

Bild för Engelska - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2022/2023
  • 330 hp
  • HT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
  • VT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Engelska är ett världsspråk. Dagens unga behöver goda kunskaper i språket för att stå sig konkurrenskraftiga på en allt större internationell marknad. Gymnasieskolan behöver därför skickliga och välutbildade lärare för att ge eleverna förutsättningar och färdigheter som krävs för att våga och kunna använda det engelska språket effektivt i olika situationer. Som ämneslärare i engelska har du en meningsfull uppgift som är både omväxlande och utvecklande.

Om programmet

Engelska är ett av skolans kärnämnen och världens mest spridda språk, och många svenskar känner sig bekväma med att använda engelska i vardagssituationer. Den engelska som används till vardags skiljer sig dock på flera avgörande sätt från den engelska som används i professionella eller akademiska sammanhang. Det är därför avgörande att ge unga en utbildning som gör dem konkurrenskraftiga på en internationell marknad och då krävs träning i att använda engelskan effektivt. Därför behöver hela grundskolan och gymnasiet skickliga och välutbildade lärare i engelska.

Som lärarstudent i engelska får du en inblick i inte bara det engelska språket utan även i litteraturen och samhället i de stora engelsktalande länderna. All undervisning och kurslitteratur är på engelska så redan från första dagen tränas du i att läsa, skriva och tala engelska. Du kommer bland annat att läsa ämnen som grammatik, uttal och ordkunskap, lära dig om skillnader mellan brittisk och amerikansk engelska samt skriva två uppsatser varav den senare är inriktad mot lärarrollen.

Som lärarstudent i engelska får du förutom ämneskunskapen

  • ta del av den senaste forskningen inom andraspråksinlärning
  • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet engelska
  • träna dig i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör praktik på en skola.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på avancerad nivå. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Sara Samara
Från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen?
- Till en början var jag inne på att välja grundlärarprogrammet 4–6, men jag valde till slut ämneslärarprogrammet eftersom jag vill grotta ner mig i två av mina favoritämnen (historia och engelska) och inte undervisa i alla ämnen, vilket man gör på grundlärarprogrammet. Jag valde utbildningen också eftersom jag gärna vill jobba med ungdomar och vara med och utveckla deras framtid. Gymnasiet kan vara tufft, men det är också väldigt roligt, vilket jag vill bevisa för eleverna.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
- Det gör den absolut, jag är nöjd! Lärorika och givande kurser, och VFU har varit otroligt roligt!

Hur är det att studera på ett universitet?
- Det är väldigt härligt och annorlunda! Fin gemenskap! Det är även utmanande, vilket får dig att växa som person. Du lär dig att tänka utifrån olika perspektiv och med utmaningar kommer även utveckling.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
-
Hittills har jag varit ute på VFU en gång, och det var en av de absolut roligaste kurserna jag gått. Att få applicera kunskaperna man lär sig i ett klassrum, att få prova på hur det är att vara lärare, mötet med eleverna, ja allt var fantastiskt! Man fick en inblick i hur framtiden kommer att se ut.

Hur var första tiden?
- Första tiden var fantastisk. Jag minns att jag var ganska nervös, vilket är vanligt när man prövar på något nytt. Men jag minns även hur nervositeten försvann helt! Otroligt härliga och sociala kursare och studenter i övrigt. Ett tips är att vara med på Lärarinsparken om du vill lära känna nya människor som också är nya till utbildningen och staden.

Hur upplevde du första tentan?
- Första tentan var tuff och det var nervöst, men givande. Jag fick pröva mig fram och lära mig vilken studieteknik som fungerar bäst för mig och förbättra mig.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
- Mina råd och tips är att var lugn, det är okej att vara nervös, och det är alla! Den här utbildningen är fantastisk! Om du är som mig och vill undervisa ungdomar och har några favoritämnen så är denna utbildning perfekt för dig!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
-
Carolina Rediviva biblioteket! Eller ”carro” som vi studenter kallar det.

Bästa studieplatsen i din studentstad?
- Blåsenhus & Engelska parken.

Vad gör du om fem år?
- Om fem år har jag tagit examen och jobbar på en skola här i Uppsala där jag står i klassrummet och undervisar om upplysningen!

Våren 2022.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Ämneslärarprogrammet omfattar följande områden:

  • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket
  • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Du formar din utbildning genom att välja mellan flera ämneskombinationer inom naturvetenskap, matematik, språk, samhällsvetenskap och humaniora. Du startar dina studier med att läsa det ena av dina två ämnen och väljer det andra ämnet senare i utbildningen.

I dina ämnesstudier ingår också ämnesdidaktik. Den handlar om förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket, som till exempel barn- och ungas identitetsutveckling, skolans plats i samhället, mångfaldsfrågor och frågor om etik och demokrati. I den verksamhetsförlagda utbildningen som omfattar 30 högskolepoäng får du pröva och utveckla dina färdigheter som lärare. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. Se nedan exempel på studiegång.

Under den första terminens språkstudier i engelska får du grundläggande kunskaper i språkfärdighet såsom grammatik, uttal och ordkunskap, samt uppsatsskrivning. Dessutom får du lära dig om historia, kultur och samhällsliv i engelskspråkiga länder, främst USA och Storbritannien. Den innehåller också en litteraturkurs som är en god introduktion till engelskspråkig litteratur. I alla kurser ingår muntliga delar, så att du också får övning i att prata engelska.

Under andra terminens språkstudier kommer dina kunskaper i grammatik och uppsatsskrivande att fördjupas. Du kommer även att få insikt i engelska språkets historia och du kommer att läsa om andraspråksinlärning. Du kan välja om du vill fördjupa dig i brittisk eller amerikansk skönlitteratur. Du kommer också att få redskap för att arbeta med aktuella samhällsfrågor i dina studier i klassrummet.

En del av den tredje terminens språkstudier är utomlandsförlagd. I den utomlandsförlagda delkursen får du erfarenhet av språket där det talas, och du får också stifta bekantskap med det landets utbildningssystem, samt prova på undervisning i små grupper. Du kommer även att läsa en kurs i att undervisa i engelska som främmande språk.

Om du väljer engelska som huvudämne läser du under den fjärde terminen en kurs i engelska på avancerad nivå som fördjupar dina kunskaper i andraspråksinlärning.

I utbildningen ingår minst två självständiga arbeten. Ett arbete inom varje ämne ska skrivas med ämnesdidaktisk inriktning, vilket innebär att du förenar ämneskunskap med yrkeskunnande.

Ämneskombinationer

Ämneslärarprogrammet omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 hp och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. Då svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 120 hp (=huvudämne). Ämnet naturkunskap kan endast läsas upp till 90 hp.

Följande ämnen kan kombineras med ämnet engelska (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

Biologi1 - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D

Filosofi - Hi 1b/1a1+1a2

Franska - Fr 3

Geografi - Ma 2a/2b/2c

Historia - Hi 1b/1a1+1a2

Kemi - Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D

Matematik - Ma 4/Ma D

Naturkunskap - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D

Religionskunskap - Hi 1b/1a1+1a2

Samhällskunskap - Ma 2a/2b/2c, Sh 2

Spanska - Sp 3

Svenska

Svenska som andraspråk

Tyska - Ty 3

1 Engelska kan under vissa förutsättningar även kombineras med ämnet biologi. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

Kurser inom programmet

Exempel på studiegång med engelska som huvudämne:

Termin 1

Engelska T1, 30 hp

Termin 2

Engelska T2, 30 hp

Termin 3

Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp

Ledarskap, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 4

Engelska T3, 30 hp

Termin 5

Ämne 2, baskurs, 30 hp

Termin 6

Ämne 2, fortsättningskurs, 30 hp

Termin 7

Specialpedagogik, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp

Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8

Ämne 2, fördjupningskurs/er inklusive ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp

Termin 9

Bedömning och betygssättning, 7,5 hp

Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (engelska), 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10

Engelska T4 fördjupning avancerad nivå inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp

Om undervisningen

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av arbetslagsarbeten. Programmet ges i Uppsala.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de lärargemensamma kurserna läser du på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

Studera utomlands

Lärarutbildningen vid Uppsala universitet har en uttalad internationaliseringsprofil vilket betyder att språklärarstudenter i franska, spanska, tyska och engelska har mycket goda möjligheter till utbytesstudier vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa och övriga världen.

Det är viktigt att blivande lärare under sin utbildning får erfarenheter av att studera och leva i andra utbildningssystem och kulturer, det vill säga utanför Sverige. Det är särskilt meningsfullt för språklärarstudenter, som därför erbjuds att läsa en av de tre terminerna på den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan i exempelvis Frankrike, Spanien, Tyskland, Österrike eller Storbritannien. Det finns också möjligheter att studera en termin i Canada, USA och Japan.

Karriär

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig redskap som behövs som ledare och lärare. Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare finns ständigt.

Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till områden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Studierna på ämneslärarprogrammet kan inom vissa ämnen utöver ämneslärarexamen också leda till en generell examen på grundnivå, en kandidatexamen. Ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå, kan ge dig behörighet till forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

När du söker till ämneslärarprogrammet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Observera att behörighetskravet till andra ämnet kan vara ett annat än till ditt första ämne. Vilka ämneskombinationer du kan läsa vid Uppsala universitet samt eventuella behörighetskrav utöver de till ditt första ämne hittar du under fliken Upplägg.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utdraget ska visas upp inför din VFU.

Engelska

330 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4053 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Engelska

330 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P9053 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Programstart och registrering

När du blivit antagen till ingångsämnet engelska inom ämneslärarprogrammet måste du registrera dig för att påbörja dina studier. Du kan registrera dig på första terminens kurs när du har aktiverat ditt studentkonto. På www.uu.se/student finns information om hur och när du senast måste registrera dig för att behålla din plats på programmet. Där finns även kontaktuppgifter till engelska institutionen som är kursansvarig för kursen som du startar programmet med: Engelska för årskurs 7-9 och gymnasiet T1 30 hp.

Om du har frågor om din registrering kontakta engelska institutionen.

Om du har ångrat dig eller fått förhinder att påbörja programmet är det viktigt att du lämnar återbud på www.antagning.se så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats.

Senast uppdaterad: 2021-03-02