Estetik - Masterprogram i humaniora

Läsåret 2022/2023

Bild för Estetik - Masterprogram i humaniora 2022/2023
Anmälan

Vilken roll spelar konsten i samhället? Vad menar vi när vi säger att något har ett estetiskt värde? Vilka är konstkritikens förutsättningar? Kan man uppskatta naturen estetiskt? Inom masterprogram i humaniora, inriktning estetik, övar du upp din förmåga att tänka klart och strukturerat om frågor som dessa och om konst, estetiska upplevelser och kultur i allmänhet.

Om programmet

Estetik som ämne ligger i själva hjärtat av humaniora. Genom att ta sig an filosofiska frågor om konst och på ett precist sätt utforska begrepp som estetiska upplevelser, kultur, skönhet, känslor och kreativitet behandlar estetiken delar av vad som är gemensamt för oss människor. En unik kombination av historiska perspektiv, samtida debatter och framåtblickande analys kommer att ge dig som är student på masterprogrammet i humaniora, inriktning Estetik, värdefull inblick i sådana frågor.

Detta masterprogram ger dig en unik möjlighet att fördjupa dina akademiska studier i estetik. Du kommer att lära dig hur du kan tillämpa konstnärliga och estetiska teorier och utveckla dina filosofiska färdigheter. På så sätt kommer dina ämneskunskaper att fördjupas, din förmåga att argumentera att förbättras, och dina färdigheter i att skriva och presentera att stärkas.

Under programmet kommer du att:

  • intensivt studera filosofisk estetik
  • ha möjlighet att utforska angränsande ämnen genom att läsa kurser som ges inom hela Historisk-filosofiska fakulteten
  • läsa kurser som hålls av internationellt framstående forskare
  • skriva ett examensarbete bestående av en uppsats i vilken du närmare undersöker en estetisk frågeställning.

Masterprogrammet i humaniora med inriktning mot estetik ges av Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet. Som programstudent kommer du att kunna dra nytta av institutionens breda filosofiska kompetens utöver estetikämnet, bl.a. i praktisk filosofi (inklusive tillämpad etik och rättsfilosofi), teoretisk filosofi (inklusive språkfilosofi och metafysik), filosofins historia och filosofisk antropologi.

Programmet ger dig utmärkta förutsättningar för att fortsätta dina akademiska studier som doktorand i Sverige eller utomlands. Du får också de kvalifikationer du behöver för att ge dig ut på arbetsmarknaden direkt efter examen.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med estetik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i humaniora, inriktning mot estetik, är strukturerat och uppbyggt som ett tvåårigt program men du kan också välja en ettårig version som leder till en lägre examen.

Det tvååriga programmet (masterexamen, 120 hp)

Under första terminen läser du två obligatoriska kurser: en kurs om filosofisk metod och om att skriva filosofiska texter (7,5 hp), och en kurs om klassiska texter i filosofisk estetik (7,5 hp). Du kommer också att läsa två valbara kurser (om 7,5 hp vardera). Det kommer att erbjudas minst två kurser i estetik, men du kan också läsa andra kurser i filosofi på institutionen, och även andra kurser inom masterprogrammet i humaniora. Möjlighet att läsa kurser i estetik vid andra svenska universitet kan också finnas. Institutionen erbjuder även "läskurser" om ett tillräckligt stort antal studenter efterfrågar en kurs med fokus på en viss text.

Under andra terminen läser du två valbara kurser. Du kommer också att påbörja ditt examensarbete genom att delta i ett förberedande seminarium (7,5 hp) och du kommer att läsa en Master Class som hålls av en gästforskare (7,5 hp).

Under tredje terminen kommer du att läsa två valbara kurser, som ovan. Du kommer också att arbeta på ditt examensarbete i samråd med din handledare. Vanligen arbetar du med examensarbetet motsvarande 15 hp under denna termin.

Under fjärde terminen fokuserar du på ditt examensarbete (22,5 hp), och i slutet av terminen lämnar du in och försvarar det. Du kommer också att delta i ännu en Master Class som hålls av en gästforskare (7,5 hp).

Du kan också välja att göra praktik som en del av programmet istället för att läsa en eller två valbara kurser (motsvarande 7,5 eller 15 hp). Du ansvarar själv för att hitta en lämplig praktikplats, men programansvarig hjälper dig att planera och gör en bedömning av praktikens betydelse för din examen.

Det ettåriga programmet (magisterexamen, 60 hp)

Under den första terminen kommer du att läsa en kurs om filosofisk metod och om att skriva filosofiska texter (7,5 hp), två valbara kurser (om 7,5 hp vardera) och 7,5 hp examensarbete. Under andra terminen arbetar du med ditt examensarbete motsvarande 22,5 hp och läser en Master Class som hålls av en gästforskare (7,5 hp).

Kurser inom programmet

Förutom de obligatoriska delarna har studenterna viss frihet att tillsammans med programansvarig planera sina studier. Nedan följer hur kursarbetet normalt är upplagt för ett tvåårigt program.

Termin 1

Filosofiska perspektiv I, 7,5 hp (obligatorisk)

Estetikens klassiker, 7,5 hp (obligatorisk)

Valbara kurser, totalt 15 hp

Termin 2

Valbara kurser, totalt 15 hp.

Förberedande seminarium för examensarbetet, 7,5 hp (starkt rekommenderad)

Master class, 7,5 hp (obligatorisk)

Termin 3

Valbara kurser, totalt 15 hp

Examensarbete, 15 hp

Termin 4

Examensarbete: inlämning av masteruppsats och försvar av uppsats vid ett masterseminarium, 22,5 hp

Master class, 7,5 hp (obligatorisk)

Om undervisningen

Kurserna omfattar vanligen 7,5 hp. Undervisningen ges som seminarier och hemarbeten. Vissa kurser är intensivkurser (t.ex. två veckor) medan andra är mer utspridda över tiden (t.ex. fem veckor). Vissa intensivkurser erbjuds av kända internationella gästforskare.

De vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter, men andra former kan förekomma beroende på kurs.

Uppsatsarbetet (45 hp) utförs över flera terminer. Du kan i viss grad välja hur du vill organisera uppsatsarbetet. Deltagandet i ett regelbundet masterseminarium, i vilket studenterna presenterar och diskuterar sina arbeten, är en viktig del av uppsatsarbetet. Du kommer också att uppmuntras och förväntas delta i andra aktiviteter på institutionen, till exempel det regelbundna högre seminariet i estetik, där seniora forskare från institutionen och från annat håll, presenterar och diskuterar sina senaste arbeten.

Programmet ges i sin helhet på engelska. Du kan välja att skriva din masteruppsats på engelska eller svenska.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet - dels genom separata avtal, dels genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna.

Karriär

En magister- eller masterexamen i estetik ger en god grund för vidare forskarstudier inom ämnet men även inom närliggande områden (till exempel konstvetenskap, musikvetenskap, filosofi). Utbildningen är också lämplig för den som önskar arbeta med kultur, konst, museer eller samhällsanalys.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Estetik

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5011 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp estetik, filosofi, konstvetenskap, musikvetenskap, litteraturvetenskap eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1–2 sidor) där du förklarar varför du vill läsa programmet. Hur väl studentens filosofiska intressen motsvarar institutionens är en viktig faktor i urvalet. Sökande uppmuntras att i brevet diskutera sina intressen inom estetik. Programmet är inriktat på angloamerikansk filosofi, men vi välkomnar sökande som är utbildade inom andra filosofiska traditioner eller inom de ämnen som nämns ovan.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

018-471 28 97

Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Kulturantropologi och etnologi: Charlotta Widmark

charlotta.widmark@antro.uu.se

018-471 70 33

Kulturvård: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 83 87

Egyptologi: Andreas Dorn

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik: Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

018-471 73 53

Genusvetenskap: Jenny Björklund

jenny.bjorklund@gender.uu.se

018-471 57 96

Idé- och lärdomshistoria: Orsi Husz

info@idehist.uu.se

018-471 57 53

Konstvetenskap: Emilie Karlsmo

info@konstvet.uu.se

Litteraturvetenskap, retorik

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02