Evolutionsbiologi - Masterprogram i biologi 2019/2020

Bild för Evolutionsbiologi - Masterprogram i biologi 2019/2020
Anmälan

Inriktningen Evolutionsbiologi på masterprogrammet i biologi är valet för dig som vill forska inom evolutionsbiologi. Med evolutionsbiologi menas all form av biologi där evolution är viktigt för förståelsen av olika fenomen. Den kan gälla allt ifrån evolutionär ekologi till genomevolution. Alla livsformer är sammanbundna bakåt i tiden och har en gemensam historia. Hur de har utvecklats och vilka processer som påverkat uppkomsten av livets mångfald är fokus för denna inriktning.

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende världen över. Vi strävar efter att alla sorters biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har sin egen personliga studieplan och det finns genomtänkta vägar att gå. Du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse.

Programmet har en tydlig internationell prägel då både studenter och lärare utgör en blandning av människor från olika länder. Examensarbetet under andra året sker i nära kontakt med näringsliv eller universitet. På så sätt får du göra ett examensarbete i ett aktuellt ämne. Masterprogrammet i biologi förbereder dig både för en framtida forskningskarriär och för arbete inom näringslivet.

Om programmet

Kännetecknande för inriktningen Evolutionsbiologi på masterprogrammet i biologi är integrationen av fält-, labb- och teoristudier som täcker in områden som evolutionär ekologi, genomik, makroevolution, utvecklingsbiologi. Du kan också styra dina studier mot biologisk mångfald och systematik.

Utbildningen är inriktad mot avancerad forskarnivå och genomförs delvis i samarbete med en liknande specialisering vid universitetet i Groningen, Nederländerna. Vissa moment, till exempel Human Evolution, är gemensamma. Det finns även möjlighet till forskningspraktik i Groningen.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Ämnesinnehållet i den första kursen, Evolutionära processer, är brett upplagt med tonvikt på processer som genetiskt drift, migration och naturligt urval och ekologiska faktorer som populationstillväxt och reglering. Du kommer att efter avslutad kurs ha kunskap om den senaste forskningen i gränslandet ekologi - evolution - genetik.

I den andra kursen, Evolutionära mönster, tittar vi från andra hållet och du kommer att studera hur processerna satt sina avtryck i form av mönster som vi i dag kan observera på olika nivåer (samhällen, populationer, genom och gener). Du kommer efter avslutad kurs ha förståelse för vad mönstren har för samband genom nivåerna från hela organismsamhällen till de enskilda baserna i DNA-molekylen.

Efter den första terminen väljer du bland våra rekommenderade kurser, till exempel Populationsgenomik, efter din individuella studieplan. Eftersom specialiseringen är ämnad för dig med planer på en framtida forskarutbildning ger masterprogrammet en gedigen bakgrund, då alla kurser involverar forskare med världsrykte.

Under andra året kan man läsa ytterligare valfria kurser, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30 eller 45 hp. Detta gör att du i din masterutbildning kan förbereda dig för såväl forskarutbildning som en karriär utanför universitetsmiljön.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskunskaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som är student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussionsvilliga och vi förväntar oss att du som student är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till praktisk träning i form av laborationer och exkursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också systematisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Karriär

Masterprogrammet i biologi ger dig kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet och eget företagande. Du kan även fortsätta med en doktorandutbildning.

Masterprogrammets inriktning mot evolutionsbiologi utgör en bas för vidare forskning som doktorand både i Sverige och utomlands.

Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Behörighet och anmälan

Evolutionsbiologi

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1114 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi alternativt 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi eller geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Brita Svensson

master@ibg.uu.se

018-471 28 79

Frågor om antagning: Fredrik Sundström

master@ibg.uu.se

018-471 48 35

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

info@ibg.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.