Filosofi - Masterprogram i humaniora

Läsåret 2022/2023

Bild för Filosofi - Masterprogram i humaniora 2022/2023
Anmälan

På Masterprogrammet i humaniora, inriktning Filosofi, övar du upp förmågan att tänka klart och strukturerat om grundläggande frågor. Du lär dig att analysera en lång rad olika problem, inklusive: Vad är verklighetens natur? Vad kan vi veta? Hur bör vi leva våra liv? Vad är en rättvis fördelning av jordens och samhällets resurser? Vad är god och dålig vetenskap? På programmet får du en kvalificerad allmän filosofisk utbildning och kommer också att fokusera närmare på något ämne inom teoretisk eller praktisk filosofi.

Om programmet

Masterprogrammet i humaniora, inriktning filosofi, är ett unikt tvåårigt program för dig som har en kandidatexamen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området, med minst 60 hp filosofi, och vill fortsätta dina studier i filosofi. På programmet kommer du att utforska, och bredda din kunskap i, praktisk och teoretisk filosofi och du ges möjlighet att specialisera dig på ett forskningsområde som särskilt intresserar dig.

Under programmet kommer du att:

  • specialisera dig inom praktisk eller teoretisk filosofi
  • kunna utforska angränsande ämnen genom kurser på hela Historisk-filosofiska fakulteten
  • läsa kurser som hålls av internationellt framstående forskare.

Filosofiska institutionen erbjuder specialiserad handledning över ett brett fält av filosofiska ämnesområden, inklusive de centrala ämnena teoretisk analytisk filosofi (språkfilosofi, medvetandefilosofi, metafysik, filosofisk logik och vetenskapsfilosofi) och praktisk filosofi (metaetik, normativ etik, rationalitet och normativitet, rättsfilosofi och tillämpad etik). Institutionen har också betydande styrkor i estetik, filosofins historia och filosofisk antropologi.

Programmet speglar till stor del den svenska forskarutbildningen och ger därför utmärkta förutsättningar för dig som vill fortsätta med forskarstudier i Sverige eller utomlands.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med, beroende på masteruppsatsens ämne och specialisering, teoretisk eller praktisk filosofi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i humaniora, inriktning Filosofi, är standardmässigt ett tvåårigt program. Det finns möjlighet att läsa ett ettårigt alternativ men för att bäst tillgodogöra dig innehållet i programmet rekommenderar vi det tvååriga alternativet. I början av den första terminen kommer du att lägga upp en individuell plan för dina studier tillsammans med programansvarig. I planen bestämmer ni vilka kurser du avser att läsa och hur ditt examensarbete skall läggas upp.

Det tvååriga programmet består vanligen av kurser om 75 högskolepoäng och ett examensarbete om 45 högskolepoäng. Du kommer att välja praktisk filosofi eller teoretisk filosofi som huvudområde.

Tre kurser är obligatoriska: Filosofiska perspektiv I (termin 1), Filosofiska perspektiv II (termin 1 eller 2) och Master Class (termin 3 eller 4).

Kursen Master Class ges ofta i samband med ett besök av en internationellt erkänd gästforskare. På kursen kommer du att läsa och diskutera gästforskarens arbeten under ledning av någon av institutionens forskare och får sedan tillfälle att träffa och ställa frågor till gästforskaren.

Bland de valbara kurser som du har tillgång till finns först och främst institutionens egna kurser på avancerad nivå men du har också möjlighet att läsa kurser vid någon annan institution som deltar i Masterprogram i humaniora. Det kan också finnas möjlighet att läsa kurser vid andra svenska universitet.

En valbar kurs per år kan ersättas av regelbundet och examinerat deltagande i institutionens högre seminarier. För närvarande finns följande högre seminarier (HS) vid institutionen: HS i estetik, HS i filosofins historia, HS i praktisk filosofi, HS i rättsfilosofi, HS i språk och kulturfilosofi, HS i teoretisk filosofi och HS i vetenskapsteori.

Du har också möjlighet att genomföra praktik, motsvarande 7,5 hp eller 15 hp, under programmets gång. Du ansvarar själv för att hitta en ev. praktikplats. Programansvarig kommer att avgöra praktikens relevans för dina studier, hjälpa dig med planeringen av praktiken och följa upp praktiken.

Examensarbetet, en uppsats om 45 hp, skrivs över flera terminer. I samråd med programansvarig kan du välja att arbeta heltid med uppsatsen under en termin eller skriva uppsatsen samtidigt som du läser kurser. Examensarbetet ger dig möjlighet att genomföra en en djupgående studie av ett område eller en frågeställning som du väljer tillsammans med din handledare och programansvarig.

I den ettåriga versionen av programmet, som leder till en magisterexamen, läser du Filosofiska perspektiv I och Filosofiska perspektiv II och två andra valbara kurser under den första terminen och ägnar den andra terminen helt åt ditt examensarbete, en uppsats om 30 hp.

Kurser inom programmet

Förutom de obligatoriska delarna har studenterna tillsammans med programkoordinatorn viss frihet att planera sina studier. Nedan följer hur kursarbetet vanligen är organiserat för ett tvåårigt program. Kontakta programansvarig om du vill läsa ett ettårigt magisterprogram.

Termin 1

Filosofiska perspektiv I, 7,5 hp (obligatorisk)

Filosofiska perspektiv II, 7,5hp (obligatorisk)

Valbara kurser, totalt 15 hp

Termin 2

Valbara kurser, totalt 22,5 hp

Examensarbete, 7,5hp

Termin 3

Valbara kurser, totalt 15 hp

Examensarbete, 15 hp

Termin 4

Examensarbete: inlämning av masteruppsats och ventilering vid ett masterseminarium, 22,5 hp

Master class, 7,5 hp (obligatorisk)

Om undervisningen

Kurserna omfattar vanligen 7,5 hp och löper under fem veckor. Undervisningen ges i form av seminarier, föreläsningar och hemarbete med instuderingsfrågor.

På ett seminarium presenterar du vanligtvis dina idéer och diskuterar med dina klasskamrater om en kursbok eller annat arbete som du behöver läsa inför seminariet. Syftet är att utveckla ditt kritiska tänkande och din samarbetsförmåga.

De vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamina, men andra former kan förekomma beroende på kurs.

Arbetet med din examensuppsats (45 hp) pågår under åtminstone två terminer. Du kan till viss del välja hur du vill organisera och fördela uppsatsarbetet. Att delta i återkommande masterseminarier, där studenterna presenterar och diskuterar sina uppsatser, är en viktig del av ditt examensarbete.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet.

Karriär

Programmet ger dig en djup och bred uppsättning analytiska färdigheter som kan tillämpas i många karriärfält. Det handledda arbetet med en masteruppsats utvecklar och skärper dina analytiska framställningsförmågor. Filosofins krav på rigorös argumentation och textkompetens är stora tillgångar för många karriärer, till exempel inom finanssektorn, för politisk analys och beslutsfattande, i vårdområdet och, för kvalificerade, inom juridiken.

Studierna är också mycket väl lämpade för studenter som vill söka sig till forskarkarriärer, i Sverige eller utomlands.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Filosofi

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5014 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp filosofi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1–2 sidor) där du förklarar varför du vill läsa programmet. Hur väl dina filosofiska intressen motsvarar institutionens är en viktig faktor i urvalet och du uppmuntras att beskriva dina intressen inom filosofi i brevet. Såväl bredden av, som resultatet på, dina tidigare filosofistudier kan påverka helhetsbedömningen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

018-471 28 97

Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Kulturantropologi och etnologi: Charlotta Widmark

charlotta.widmark@antro.uu.se

018-471 70 33

Kulturvård: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 83 87

Egyptologi: Andreas Dorn

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik: Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

018-471 73 53

Genusvetenskap: Jenny Björklund

jenny.bjorklund@gender.uu.se

018-471 57 96

Idé- och lärdomshistoria: Orsi Husz

info@idehist.uu.se

018-471 57 53

Konstvetenskap: Emilie Karlsmo

info@konstvet.uu.se

Litteraturvetenskap, retorik

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02