Genetisk och molekylär växtbiologi - Masterprogram i biologi 2021/2022

Bild för Genetisk och molekylär växtbiologi - Masterprogram i biologi 2021/2022
Anmälan

Växternas tillväxt, utveckling och interaktioner med omgivning och med andra organismer studeras på inriktningen genetisk och molekylär växtbiologi inom masterprogrammet i biologi. Tillämpningarna finns inom forskning, växtförädling, genetisk ingenjörskonst och bioteknik. Uppsala universitet samarbetar med Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet och du läser på alla tre universiteten där varje universitet bidrar med sin starka profil.

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vi strävar efter att alla sort­ers biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har sin egen personliga studieplan och du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse. Vi ger dig också förslag på en genomtänkt studiegång.

Programmet har en tydlig inter­nationell prägel då både studenter och lärare utgör en blandning av människor från olika länder. Examensarbetet under andra året sker i nära kontakt med näringsliv eller universitet. På så sätt får du göra ett examens­arbete i ett aktuellt ämne. Master­programmet i biologi förbereder dig både för en framtida forskningskarriär och för arbete inom näringslivet.

Om programmet

Målet med inriktningen genetisk och molekylär växtbiologi inom masterprogrammet i biologi är att du ska förstå växternas livsprocesser, tillväxt och utveckling samt växternas interaktioner med omgivningen (till exempel symbios) - förståelse som är nödvändig för praktiska och forskningsmässiga tillämpningar inom växtförädling, bioteknik eller naturvårdsfrågor. Kunskap om växter och deras interaktioner är fundamental för arbetet med en hållbar utveckling.

Vid de tre lärosätena som gemensamt organiserar utbildningen bedrivs högklassig forskning inom växtbiologi. Kurserna under första året organiseras gemensamt av framstående och engagerade forskare vid de tre lärosätena. Forskningen vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samlas inom det gemensamma Linnean Centre for Plant Science.

Under utbildningen kommer du att

  • kunna skapa din egen profil och öka din personliga konkurrenskraft
  • öka din kunskap och förståelse för växtförädling, bioteknik och bevarandefrågor
  • kunna skapa dig ett vittomfamnande nätverk och en utmärkt grund för fortsatt forskning.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Första kursen, Genetisk och molekylär växtbiologi, läser du på Uppsala universitet och den fokuserar på de mekanismer på molekylär-, cell- och organismnivå som styr olika faser av växtens utveckling. Växters tillväxt och utveckling är genetiskt programmerad men styrs också i hög grad av externa signaler - till exempel blommar många arter inte förrän de utsatts för en period av kyla. Förutom hormoner och genetiska funktioner studerar vi därför också hur faktorer som ljus och temperatur påverkar växternas utveckling. Kursen innehåller även en introduktion till masterstudierna.

Nästa kurs, Genetic diversity and plant breeding ges av SLU och handlar om biodiversitet och selektion, växtförädling, jämförande genetik samt biotekniska frågeställningar och bioinformatiska verktyg inom området växtförädling.

Vårterminen inleds med kursen Molekylära växt-mikrobinteraktioner (Stockholms universitet), som fokuserar på växternas interaktioner med sin omgivning, bland annat fenomenet symbios, samt effekter av angrepp från insekter och mikroorganismer. I denna kurs ingår också ett fem veckors projektarbete.

I den avslutande perioden under det första året rekommenderas kursen Genomfunktion på Uppsala universitet. Den ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om de storskaliga och teknik-drivna strategier som idag tillämpas inom det molekylärbiologiska fältet. Under andra året kan man läsa ytterligare valfria kurser, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30, 45 eller 60 hp. Detta gör att du i din masterutbildning kan förbereda dig för såväl forskarutbildning som en karriär utanför universitetsmiljön.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskun­skaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som är student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du som student är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till p­raktisk träning i form av laborationer och ex­kursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också sys­tem­atisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Karriär

Masterprogrammet i biologi ger dig kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet och eget företagande. Du kan även fortsätta med en doktorand­utbildning.

Du förbereder dig för forskarstudier och forskning inom växtbiologi och närliggande biologiska och molekylära vetenskaper och för kvalificerade uppgifter inom privata företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Programmet ger dig möjlighet att skaffa kontakter inom tre svenska universitet och via lärarnas kontaktnät även med den internationella forskarvärlden.

Inom denna inriktning kan du skaffa dig kunskaper och färdigheter för en yrkeskarriär som forskare eller kvalificerad handläggare eller utredare inom högre utbildning och forskning, myndigheter eller näringsliv med inriktning mot till exempel växtförädling, bioteknik eller farmakognosi och även naturvård.

Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ned det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se.

Genetisk och molekylär växtbiologi

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P1138 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp biologi och 30 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programansvarig Richard Svanbäck

master@ibg.uu.se

018-471 29 38

Frågor om antagning: Fredrik Sundström

master@ibg.uu.se

018-471 41 38

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

info@ibg.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02