Genusvetenskap - Masterprogram i humaniora

Läsåret 2022/2023

Bild för Genusvetenskap - Masterprogram i humaniora 2022/2023
Anmälan

Den värld vi lever i genomsyras av maktrelationer, förväntningar och normer som är knutna till exempelvis genus, sexualitet, ras, klass och ålder. Masterprogrammet i humaniora med inriktning genusvetenskap ger dig kunskap om och verktyg att analysera hur genus och andra maktasymmetrier är socialt och kulturellt konstruerade och hur de kan upplevas och förstås både lokalt och globalt. Programmet har en stark forskningsanknytning och sammanför perspektiv från olika discipliner för att utforska ämnen inom genusvetenskap.

Om programmet

På masterprogrammet i humaniora med inriktning genusvetenskap lär du dig att analysera konstruktioner av genus, sexualitet, ras, klass, ålder etcetera, men också hur makt opererar i människors liv och i världen omkring oss. Den kunskapen är relevant inom alla områden av samhället eftersom genus och andra sammanlänkade maktasymmetrier påverkar alla människor och alla samhällen i världen.

Du får en bred och tvärvetenskaplig utbildning med möjlighet att specialisera dig inom ett specifikt område och forma dina studier i enlighet med dina intressen. Programmet innehåller både obligatoriska och valbara kurser. Kurserna har sin huvudsakliga bas i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning men innehåller även perspektiv från andra områden, till exempel det naturvetenskapliga. Dessutom innebär programmets upplägg en möjlighet att studera tillsammans med studenter med olika disciplinära bakgrunder.

Kurserna har tydliga kopplingar till forskningen vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Som masterstudent i genusvetenskap har du möjlighet att samarbeta med existerande forskargrupper och dra nytta av den unika forskningsmiljö och de forskningsnätverk som Centrum för genusvetenskap erbjuder. Programmet ger också möjlighet till möten och diskussioner om metoder och metodologier med forskare som är verksamma vid centrumet.

Utbildningen ger dig:

  • Verktyg för att analysera konstruktioner av genus, sexualitet, ras, klass, ålder, etc.
  • Intersektionella perspektiv på makt och genus.
  • En bred och tvärvetenskaplig examen.
  • Möjlighet att specialisera dig inom ett specifikt område.
  • Möjlighet att dra nytta av Centrum för genusvetenskaps unika forskningsmiljö.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med genusvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet ges i två former. För en masterexamen läser du i två år, och studierna omfattar kurser motsvarande 75 hp, samt ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du i ett år, och studierna omfattar kurser motsvarande 30 hp och ett examensarbete om 30 hp.

Kurserna är i regel på 7,5 hp och ges på halvfart inom någon av de fyra perioder som läsåret indelas i. Två av dessa perioder ligger på hösten och två på våren, och du läser oftast två 7,5 hp-kurser per period. Förutom de obligatoriska kurserna som ingår i programmet finns möjlighet att skräddarsy utbildningen efter intresse genom valfria kurser.

Inom ramen för programmet tränas du i vetenskaplig metod samt akademiskt skrivande och muntlig presentation. I kurserna Tvärvetenskaplig metod och skrivprocess 1-3 och Examensarbete 1-4, som löper under hela utbildningen, studerar programstudenter från år 1 och 2 tillsammans. Här läser studenterna varandras texter och presenterar sina examensarbeten i deras olika skeden. De får även möjlighet att möta och diskutera metoder och metodologi med forskare från Centrum för genusvetenskap. Kurserna fungerar alltså både som metodkurs och som grupphandledning. I uppsatskursen ingår även individuell handledning.

Kurser inom programmet

Rekommenderad studiegång för masterexamen (120 hp):

Termin 1 (höst)

Genusteori, 7,5 hp

Genus, natur och vetenskap, 7,5 hp

Intersektionalitet och makt, 7,5 hp

Tvärvetenskaplig metod och skrivprocess 1, 2,5 hp

Examensarbete 1, 5 hp

Termin 2 (vår)

Välj tre av följande:

  • Feministiska kulturstudier, 7,5 hp
  • Människa, djur och miljö, 7,5 hp
  • Globalisering, ras och privilegier, 7,5 hp
  • Familj, släktskap och reproduktion, 7,5 hp
  • Valbar kurs (vid annan institution eller universitet), 7,5 hp

Tvärvetenskaplig metod och skrivprocess 2, 2,5 hp

Examensarbete 2, 5 hp

Termin 3 (höst)

Valbar kurs (vid annan institution eller universitet), 7,5 hp

Valbar kurs (vid annan institution eller universitet), 7,5 hp

Valbar kurs (vid annan institution eller universitet), 7,5 hp

Tvärvetenskaplig metod och skrivprocess 3, 2,5 hp

Examensarbete 3, 5 hp

Termin 4 (vår)

Examensarbete 4, 30 hp

För magisterexamen (60 hp):

Studenterna läser tre av de kurser som ges av Centrum för genusvetenskap (se ovan) och en valbar kurs, samt genomför ett examensarbete om 30 hp.

Om undervisningen

Undervisning sker vanligtvis i seminarieform samt genom handledning individuellt och i grupp. Seminarierna är obligatoriska, och en kurs har som regel ett seminarietillfälle i veckan. Vid ett seminarium presenterar du dina reflektioner kring en kursbok eller annat studiematerial som du läst inför seminariet och diskuterar med dina kurskamrater. Läraren modererar vanligtvis diskussionen. Målet är att utveckla kritiskt tänkande och samarbetsförmåga. Alla studenter förväntas vara aktiva deltagare i alla former av diskussioner.

De obligatoriska kurserna ges på engelska. Examensarbetet kan skrivas på engelska, svenska eller ett annat skandinaviskt språk (språk beslutas i samråd med handledare och studierektor). Valbara kurser ges på engelska eller svenska.

Under programmets andra år finns även möjlighet att göra praktik (verksamhetsförlagd utbildning, VFU) motsvarande maximalt 15 hp. Du ansvarar själv för att ordna praktikplats. Tidigare studenter har även gjort MFS (Minor Field Studies) utomlands, och under den perioden samlat in det empiriska materialet till sitt examensarbete.

Utöver kursstudier och VFU vid Uppsala universitet, finns möjlighet att läsa de valbara kurserna vid andra lärosäten inom landet eller utomlands.

Studera utomlands

Inom ramen för de valfria kurserna finns även möjlighet att söka sig utomlands. Tidigare programstudenter har tillbringat terminer i till exempel Kanada, England och Spanien, via ERASMUS-utbyten.

Karriär

Masterprogrammet i humaniora med inriktning genusvetenskap är tvärvetenskapligt och ger dig möjlighet att skräddarsy din utbildning efter dina intressen och karriärambitioner. Programmet öppnar på så sätt upp för en rad olika karriärvägar. Alumnundersökningar som gjorts visar att en stor majoritet av de som har en examen i genusvetenskap har mycket stor nytta av sina studier i sitt arbetsliv. Tidigare studenter arbetar med genus- och lika-villkors-frågor inom olika områden av arbetsmarknaden, både i offentlig och privat sektor. Flera har också gått vidare till forskarstudier i genusvetenskap eller andra ämnen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Genusvetenskap

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5111 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp genusvetenskap eller feministiska studier eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

018-471 28 97

Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Kulturantropologi och etnologi: Charlotta Widmark

charlotta.widmark@antro.uu.se

018-471 70 33

Kulturvård: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 83 87

Egyptologi: Andreas Dorn

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik: Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

018-471 73 53

Genusvetenskap: Jenny Björklund

jenny.bjorklund@gender.uu.se

018-471 57 96

Idé- och lärdomshistoria: Orsi Husz

info@idehist.uu.se

018-471 57 53

Konstvetenskap: Emilie Karlsmo

info@konstvet.uu.se

Litteraturvetenskap, retorik

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02