Geofysik - Masterprogram i fysik

Läsåret 2023/2024

Bild för Geofysik - Masterprogram i fysik 2023/2024
Anmälan

Geofysikinriktningen på masterprogrammet i fysik förklarar hur planeten jorden fungerar. Jorden är en levande planet som formas av aktiva processer som hela tiden pågår i jordens inre. Jordbävningar och vulkanutbrott är exempel på hur dessa processer påverkar både jordens yta och allt levande. Inom geofysiken använder vi fysiken för att avbilda jordens inre och skapa modeller som hjälper oss att förstå vår dynamiska jord.

Om programmet

Hur fungerar jorden och hur tar vi reda på de processer som formar vår planet? Inom geofysiken använder vi verktyg och metoder från fysiken när vi studerar jorden. Vid vår geofysikutbildning kombinerar du fysikkunskaper med resultat från fältmätningar, laboratorieexperiment och datormodellering för att fördjupa kunskapen om planeten jorden. Våra studenter, lärare och forskare utgör en mångfacetterad, internationell grupp som har nära kontakter med forskare runt hela världen.

Under utbildningen kommer du att:

  • Lära dig vilka fysiska processer som formar vår planet.
  • Studera seismiska vågor, jordbävningar och andra aktiva processer.
  • Använda geofysiska metoder för att leta efter naturresurser som vatten, mineraler och geotermisk energi och att övervaka miljörisker, som förorening av grundvatten.
  • Kunna studera kompletterande ämnen som programmering, geologi, fysik och matematik.

I geofysik undersöker vi jordens struktur och dynamik på skalor från några få centimeter till tusentals kilometer. I liten skala används geofysik för att upptäcka grundvattenresurser och kontamineringar i marken, bedöma risker för jordskred eller spåra upp arkeologiska artefakter. På en större skala undersöker vi jordens nutida struktur, den plattektoniska utvecklingen genom årmiljonerna, jordbävningar och vulkanutbrott.

Vi mäter seismiska vågor, elektromagnetiska vågor, tyngdkrafts- och magnetfält med hjälp av satellit-, flyg-, båt-, yt- och borrhålsinstrument. I analysen av mätningarna använder vi oss av avancerad numerisk modellering och tar fram en geologisk tolkning med hjälp av bergartsfysik.

Geofysikprogrammet är placerat vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, en geovetenskaplig institution i världsklass med ett kreativt och stimulerande undervisnings- och forskningsmiljö såsom intensivt interdisciplinärt samarbete. Här ligger även Svenska nationella seismiska nätet som övervakar jordbävningar i Sverige och globalt.

Läs mer om vår forskning här.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Erina Prastyani

Varför valde du det här programmet, med inriktning på geofysik?
– Jag valde ett program som specialiserar sig inom geofysik eftersom det täcker ett brett spektrum av geovetenskapliga forskningsämnen. Det finns så många intressanta geofysiska forskningsämnen att studera, från tillämpad geofysik och beräkningsgeofysik, till bergfysik, och jag hoppas jag får utforska dem.

Vad är mest intressant med geofysik?
– Det finns fortfarande en hel del saker om vår planet som är oklara, särskilt under jordens yta. Det som gör geofysiken både viktig och intressant är att forskare inte faktiskt behöver vara på plats för att studera ämnet. Geofysiken låter oss studera jorden och vad som finns inuti genom att använda oss av specifika verktyg. Metoder inom geofysisk, som seismologi, gör det möjligt att utforska den outforskade delen av jorden.

Berätta om programmet!
- Masterprogrammet i fysik med inriktning mot geofysik vid Uppsala universitet erbjuder en möjlighet för studenter att få både laboratorie- och fältarbete. Kursplanen täcker ett brett spektrum av geofysik, från teoretisk till praktisk. Det ger också studenterna en chans att lära sig inversionsmetoden, som är grundläggande inom beräknings-geofysik. Jag lär mig även kodning, vilket är viktigt för att modellera och analysera geofysiska data. Under min sista termin får jag också chans att studera de seismiska egenskaperna hos "chockade" mineraler från nedslagskratern av meteorit.

Vad gillar du mest med programmet?
– Jag gillar att det kombinerar teoretisk och praktisk kunskap. Det gör att jag inte bara får teorin utan också en chans att göra en geofysikers riktiga arbete, som att arbeta i fält och att skaffa och analysera data i labbet. En annan sak som jag gillar med att studera här är att lärarna är experter på sina områden inom geofysik. Alla är ödmjuka och vänliga, och delar med sig av sin kunskap med studenterna. De tar sig tid att svara på våra nyfikna frågor.

Hur är stämningen inom programmet?
– Stämningen är trevlig och vänlig. Jag har också flera gånger haft kurser med studenter från olika program vilket har gjort att jag har lärt känna nya studenter och utbytt kunskap om det vi pluggar just nu. Det finns också studentnationer där studenter i Uppsala kan lära känna varandra och umgås.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter examen?
– Jobbutsikterna för examinerade inom geofysik är goda. Du kan välja om du vill fortsätta dina studier och arbeta på en forsknings- eller akademisk institution eller arbeta i branschen. Flera företag erbjuder praktikplatser för doktorander i geofysik eller ett Graduate Trainee-program. Sen finns det alltid möjligheter att utöka dina kunskaper och färdigheter efter att du avslutat sina studier.

Tre snabba frågor
Hur tycker du om Uppsala som stad?
– För mig är Uppsala en lugn stad som passar väldigt bra för studenter att komma hit och studera. En annan sak jag gillar är människorna. Även om de inte känner mig och jag inte känner dem, så tvekar de inte att le och hälsa på mig först, när vi passerar varandra på gatan.

Har du några bra tips till nya studenter?
– Var fördomsfri och redo att lära och anpassa dig. När vi studerar i ett land utanför vårt hemland är det ofta svårt att anpassa sig till en ny miljö.

Vad hoppas du göra om 5 år?
– Om 5 år hoppas jag att jag är klar med min doktorsexamen och har börjat bidra till naturvetenskapen genom att arbeta som geovetare på en forskningsinstitution och att jag lär ut geofysik för högskolestudenter.

Våren 2022.

Läs intervjuer med våra alumner Julia och Oskar!

Upplägg

Under den tvååriga masterutbildningen kommer du att tillämpa dina kunskaper i fysik på geofysikaliska problem. Du lär dig hur jordens olika fysiska egenskaper kan undersökas med olika metoder. Vissa kurser fokuserar mer på fysiken i jordens inre och dess processer, andra kurser går igenom olika geofysiska metoder och hur dessa används i samhällsrelevanta frågor som arbetet för förnyelsebara energikällor, en hållbar utvinning av mineraler och en trygg försörjning av dricksvatten.

Du lär dig att analysera geofysiska mätningar i de kurser som handlar om tidsserieanalys, numerisk modellering och inversionsteori. Här beskrivs upplägget med våra standardkurser. Men du kan byta ut några kurser i geofysik mot fördjupningar inom programmering, geologi, fysik eller matematik.

År 1

Den första terminen ger dig en solid teoretisk och praktisk geofysisk bakgrund. Kursen "Tillämpad och miljöinriktad geofysik" täcker de viktigaste geofysiska metoderna för att beskriva ytnära strukturer med avseende på deras fysikaliska egenskaper. Några av dessa metoder kan också användas för att undersöka strukturer på mycket större skala, som till exempel hela bergskedjor. Vi gör även geofysiska mätningar i fält.

Därefter följer kursen "Global geofysik" som beskriver de dynamiska processer som formar jorden, men också på hur jordens globala struktur manifesteras i geofysiska data. Kursen "Tidsserieanalys av geofysiska data" går igenom några av de viktigaste databearbetningsverktygen som används i olika geofysiska metoder. "Kontinuummekanik inom geofysik" fokuserar på de fysiska ekvationer som används för att beskriva jordens mekaniska processer.

Andra terminen börjar med kursen "Seismologi" som beskriver uppkomsten och utbredningen av seismiska vågor i jorden, liksom hur seismologi kan användas för att avbilda jordens struktur. Du studerar sammanhanget mellan olika fysiska egenskaper av mineraler och bergarter i kursen "Bergets fysikaliska egenskaper". I kursen "Jordens potentialfält" lär du dig hur vi kan analysera magnetfält och tungfältsmätningar. Kursen "Inversion av geofysiska data" lär ut hur man tar fram modeller baserade på geofysiska data och hur man bedömer tillförlitligheten i dessa modeller.

År 2

Det andra året börjar med kursen "Elektromagnetisk geofysik" som går igenom hur olika elektromagnetiska metoder kan användas för att upptäcka till exempel malmförekomster och saltvattenintrusioner. Kursen "Geodynamiska tillämpningar" lär ut hur man numeriskt modellerar olika geodynamiska problem. I kursen "Tillämpad jordbävningsseismologi" lär du dig att lokalisera jordbävningar och analysera utstrålningsmönstret av dem resulterande seismiska vågorna. Kursen "Reflektionsseismik" presenterar olika databehandlingsmetoder för att ta fram bilder av geologiska strukturer från seismiska mätningar.

Under det andra året arbetar du också med ditt examensarbete (vanligtvis fem månader på heltid). Detta kan göras inom en av våra forskargrupper, med fokus på en specifik metod eller en geologisk målstruktur. Alternativt kan du skriva ditt examensarbetet utanför universitetet vid ett företag eller en statlig myndighet. Allt beror på ditt intresse och framtida karriärplaner.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet - inriktning geofysik.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av själv­studier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

En typisk undervisningsvecka består av 8-10 lektionstimmar. Huvuddelen av din arbetsinsats ligger således utanför klassrummet, med självstudier och grupparbeten. Du kan också välja att göra mindre forskningsprojekt. Dessa är lite som examensarbetet och lämpar sig till exempel för att lära känna ett nytt forskningsområde, eller en ny forskargrupp.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och upplägg. Sluttentor är vanligare på teoretiska kurse­r, men många lärare har kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via inlämningsuppgifter.

Antalet studenter på en given kurs är ganska litet, upp till 20, vilket ger en bra kontakt med dina kurskamrater och lärare. Eftersom många studenter är internationella sker undervisningen på engelska.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många utbytesprogram runtom i världen. Vi kan då hjälpa dig att hitta lämpliga kurser för dina intressen.

Karriär

En geofysikers arbetsmarknad är väldigt bred och internationell, och inkluderar arbeten inom industri, universitet och myndigheter på olika nivåer, inklusive internationella samarbetsorgan.

Med en masterexamen i geofysik är du behörig för forskarstudier i geofysik och flera av våra masterstudenter fortsätter som doktorander. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling (FoU) vid olika företag och myndigheter.

Anställbarheten för geofysiker är god och din matematiska kompetens och analytiska problemlösningsförmåga gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Våra alumner jobbar i flera olika verksamheter; explorationsföretag, geotekniska företag, gruvföretag och statliga myndigheter.

Baserat på de kurser du väljer samt din inriktning kommer det finnas många individuella karriärmöjligheter inom olika områden, både inom samt utanför fysikområdet. Du kan exempelvis hitta anställning som företagskonsult, projektledare inom FoU eller som specialist inom försäkrings- eller forskningsorganisationer.

Läs intervjuer med våra alumner Julia och Oskar.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev (1 sida) på antagning.se.

Geofysik

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1362 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 75 hp fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledningen

mastercoordinator@physics.uu.se

018-471 59 91

Studievägledning för inriktningen Geofysik

studievagledare@geo.uu.se

018-471 2507

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02