Geofysik - Masterprogram i fysik

Läsåret 2022/2023

Bild för Geofysik - Masterprogram i fysik 2022/2023
Anmälan

Geofysikinriktningen på masterprogrammet i fysik erbjuder en förståelse för hur planeten jorden fungerar på insidan. Jorden är en dynamisk planet, där aktiva processer formar jorden som den ser ut idag. Jordbävningar och vulkanutbrott är båda exempel på hur dessa processer påverkar både jordens yta och allt som lever på den. Inom geofysiken använder vi fysik på olika sätt för att avbilda jordens inre och bygga modeller som hjälper oss att förstå vår dynamiska planet.

Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet är enligt senaste Shanghai-rankningen en av världens topp-50 fysikinstitutioner och med detta högst rankad i Norden.

Om programmet

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det minsta till det största, med högklassig forskning inom alla fysikens fält - från utforskandet av elementarpartiklar och materiens struktur, jordens inre och dess atmosfär, till rymden och universums egenskaper.

Hur fungerar jorden egentligen och hur tar vi reda på mer om de processer som formar vår planet? Inom geofysik studerar vi jorden med verktyg och metoder från fysiken. Termen "geofysik" används ofta i vid mening och omfattar då ämnen som meteorologi och fysisk oceanografi. Här använder vi termen i den mer begränsade meningen den fasta jorden.

Om du studerar geofysik vid Uppsala universitet får du möjlighet att kombinera dina fysikkunskaper med resultat från fältmätningar och laboratorieexperiment för att på så sätt fördjupa kunskapen om planeten under våra fötter. Våra studenter, lärare och forskare utgör en mångfacetterad, internationell grupp som har nära kontakter med forskare runt hela världen.

Under utbildningen kommer du att

  • Utforska hur jorden fungerar samt ta reda på mer om de processer som formar vår planet.
  • Ha möjlighet att bidra till minskning av risker från jordbävningar eller hitta naturresurser som vatten, geotermisk energi och mineraler.
  • Skapa din egen profil genom att ersätta kurser från andra discipliner som programmering, geologi, fysik och matematik.
I ämnet geofysik studerar vi de verktyg som används för att undersöka jordens struktur och dynamik på skalor från tusentals kilometer till några få meter. De verktygen består av en mängd metoder som analyserar seismiska vågor, elektromagnetiska vågor, tyngdkrafts- och magnetfält, bergartsfysik och inkluderar även avancerad numerisk modellering. Data samlas in med satellit-, flyg-, båt-, yt- och borrhålsmätningar.

De geofysiska metoderna tillämpas på storskaliga problem som jordens nutida struktur, den plattektoniska utvecklingen genom årmiljonerna, jordbävningar, vulkanutbrott och allmän geologisk utveckling. I mer direkta tillämpningar används geofysiken för att minska riskerna vid jordbävningar, vulkanutbrott och jordskred, för att hitta naturresurser som vatten, mineraler, geotermisk energi och fossila bränslen, och för att övervaka miljörisker, som till exempel förorening av grundvatten. En geofysikers arbetsmarknad är därför väldigt bred och internationell, och inkluderar arbeten inom industri, universitet och myndigheter på olika nivåer, ända upp till internationella samarbetsorgan.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Under den tvååriga utbildningen kommer du att använda din bakgrund i fysik på jorden. Den föreslagna kursplanen leder dig genom hur jordens olika fysiska egenskaper kan undersökas med olika metoder. Vissa kurser fokuserar mer på fysiken i jordens struktur och processer, andra mer på hur geofysiska metoder kan ge oss en beskrivning av jordens inre.

Vi erbjuder även kurser inom numerisk modellering, tidsserieanalys och inversion av geofysiska data. Förutom kurser i geofysik har du också möjlighet att byta ut några av dessa mot fördjupningar inom programmering, geologi, fysik eller matematik.

År 1
Det första året av kurser ger dig en solid teoretisk geofysisk bakgrund. Den första kursen Tillämpad och miljöinriktad geofysik täcker de viktigaste geofysiska metoderna som vi använder för att beskriva den närliggande ytan med avseende på dess fysikaliska egenskaper. Vi gör även geofysiska mätningar i fält. Några av dessa metoder kan också användas för att hantera strukturer på mycket större skala, som till exempel hela bergskedjor.

Därefter följer en kurs i global geofysik som beskriver en del av fysiken i de dynamiska processer som formar jorden, men också på hur jordens globala strukturer manifesteras i geofysiska data. En kurs i tidsserieanalys av geofysiska data ges också under terminen, vilken är skräddarsydd för några av de viktigaste databearbetningsverktygen inom de olika geofysiska metoderna. Kontinuummekanik inom geofysik fokuserar på de fysiska ekvationer som används för att beskriva jordens mekaniska processer.

Andra terminen börjar med en kurs i seismologi som beskriver uppkomsten och utbredningen av seismiska vågor i jorden, liksom hur seismologi kan användas för att avbilda jordens struktur. Under denna termin studerar du också bergets fysikaliska egenskaper, liksom jordens potentialfält. Kursen Inversion av geofysiska data lär ut hur man tar fram modeller baserade på geofysiska data och hur man bedömer tillförlitligheten i dessa modeller.

År 2
Det andra året börjar med en kurs i elektromagnetisk geofysik, det vill säga hur jordens elektriska och magnetiska egenskaper kan utnyttjas för att modellera strukturer med elektriska och elektromagnetiska metoder. Kursen Geodynamiska tillämpningar lär ut hur man numeriskt modellerar olika geodynamiska problem.

Den fördjupade kursen Jordskalvskällor ger en fysisk beskrivning av hur en jordbävning inträffar och kursen Reflektionsseismik ger den teoretiska grunden för några av de mest kraftfulla verktygen inom den reflektionsseismiska metoden - en av de viktigaste av alla geofysiska metoder för ta fram detaljerad information om berggrunden.

Under det andra året arbetar du också med ditt examensarbete (vanligtvis fem månader på heltid). Detta kan göras inom en av våra forskargrupper, med fokus på en specifik metod eller ett objekt. En annan möjlighet är att göra examensarbetet utanför universitetet till exempel vid ett företag eller statlig myndighet. Allt beror på ditt intresse och framtida karriärplaner.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet - inriktning geofysik.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av själv­studier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

En typisk undervisningsvecka består av 8-10 lektionstimmar. Huvuddelen av din arbetsinsats ligger således utanför klassrummet, med självstudier och grupparbeten. Du kan också välja att göra mindre forskningsprojekt. Dessa är lite som examensarbetet och lämpar sig till exempel för att lära känna ett nytt forskningsområde, eller en ny forskargrupp.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och upplägg. Sluttentor är vanligare på teoretiska kurse­r, men många lärare har kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Antal studenter på en given kurs är ganska litet, upp till 20, vilket ger en bra kontakt med dina kurskamrater och lärare. Eftersom många studenter är internationella sker undervisningen på engelska.

Studera utomlands

Det går utmärkt att läsa en del av programmet vid ett annat utländskt universitet, till exempel inom ramen för Erasmus-programmet. Läs mer om utlandsstudier.

Karriär

Geofysikprogrammet är placerat vid Geocentrum i Uppsala, vilket betyder att vi tillhör en geovetenskaplig institution av världsklass med ett piggt undervisnings- och forskningsklimat där det finns goda möjligheter till samarbeten över ämnesgränserna. Vid Geocentrum utnyttjar forskarna fysikaliska principer för att studera och förstå jorden och dess väder och klimat. Här ligger även Svenska nationella seismiska nätet som övervakar jordbävningar i Sverige och globalt. Dessa och andra samarbeten skapar en kreativ miljö för både utbildning och forskning.

Med en masterexamen i geofysik är du kvalificerad för forskarstudier i geofysik. Många av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, vid Uppsala universitet och på andra ställen. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling (FoU) vid olika företag och myndigheter.

Anställbarheten för geofysiker är generellt sett god. Våra alumner jobbar till exempel i olika explorationsföretag (Equinor,Saudi Aramco), geotekniska företag (Tyréns AB), gruvföretag (LKAB) och statliga myndigheter (Swedish Geological Survey).

Din matematiska kompetens och analytiska problemlösningsförmåga gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Baserat på de kurser du väljer samt din inriktning kommer det finnas många individuella karriärmöjligheter inom olika områden, både inom samt utanför fysikområdet. Du kan exempelvis hitta anställning som företagskonsult, projektledare inom FoU eller som specialist inom, bank-, försäkrings- eller forskningsorganisationer.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Geofysik

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1163 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 75 hp fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programstudievägledningen

mastercoordinator@physics.uu.se

018-471 59 91

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

018-471 5952

Senast uppdaterad: 2021-03-02