Inriktning mot arbete i gymnasieskolan, komprimerad studiegång - Kompletterande lärarutbildning

Läsåret 2023/2024

Bild för Inriktning mot arbete i gymnasieskolan, komprimerad studiegång - Kompletterande lärarutbildning 2023/2024
Anmälan

Bli lärare på 15 månader och upplev glädjen i att förmedla din kunskap till unga! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med ämneskunskaper på högskolenivå. Du får kunskaper inom bland annat ledarskap, specialpedagogik och ämnesdidaktik. I den verksamhetsförlagda utbildningen får du öva på att undervisa på en skola och kommer att utveckla din förmåga att självständigt agera inför en klass och att ta ansvar.

Den komprimerade kompletterande lärarutbildningen läser du på distans.

Om programmet

Kompletterande lärarutbildning är ett program för dig som vill arbeta som ämneslärare och som redan har akademiska poäng i de ämnen som finns i gymnasiet. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Arbetet som ämneslärare förutsätter ett intresse för elevers lärande och kunskaper i de ämnen du undervisar i. Med hjälp av de verktyg du får under utbildningens gång kommer du att kunna väcka unga människors intresse för ditt ämne och inspirera dem till fortsatt utforskande. Arbetet är både omväxlande, självständigt och medför ett stort ansvar.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan tar upp kunskaper som är viktiga för lärarprofessionen. Centralt för läraryrket är ämnesdidaktik - förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det handlar dels om vad som sker i klassrummet under en lektion, hur du som lärare väljer vad som ska läras ut eller på vilka grunder detta sker. Det handlar också om skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. Programmet lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Som student på Kompletterande lärarutbildning får du:

  • lära dig ditt ämnes egen didaktik och hur du formar en kreativ och lustfylld undervisning
  • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i praktiken när du gör VFU
  • utbildning i ledarskap
  • en effektiv, bred och forskningsbaserad lärarutbildning.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du genomför på en skola, tränar och utvecklar du dina färdigheter som pedagog. Dina lärarutbildare, som själva är yrkesverksamma, kommer att handleda och stötta dig. Där utvecklar du också din yrkesidentitet. Du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och dess villkor samt träffa kollegor med olika bakgrund och erfarenheter. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar totalt 30 högskolepoäng och är koncentrerad till vårterminen av utbildningen.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen är på antingen grundnivå eller avancerad nivå beroende på om dina ämnesstudier omfattar ett eller två ämnen. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Första sommaren läser du två kurser parallellt, Lärande och utveckling 7,5 hp och Specialpedagogik 7,5 hp.

Under påföljande hösttermin läser du sedan kurserna Utbildningens framväxt och villkor 7,5 hp, Ämnesdidaktik 7,5 hp, Ledarskap 7,5 hp och Läroplansteori och didaktik 7,5 hp.

Vårterminen består enbart av verksamhetsförlagd utbildning om sammanlagt 30 hp. Du använder då dina ämnesdidaktiska kunskaper i din undervisning i det eller de ämnen som din utbildning avser.

Andra sommaren ingår kurserna Bedömning och betygssättning 7,5 hp och Utvecklings- och utvärderingsarbete 7,5 hp. De läses parallellt.

Om undervisningen

Den komprimerade kompletterande lärarutbildningen läser du på distans. Utbildningen startar i juni och avslutas i augusti året därpå. Större delen av utbildningen ges på heltid. Kurserna som är förlagda under sommaren ges på halvfart. All undervisning ges under dagtid.

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Även studentlagsarbeten förekommer.

Utbildningen har inga fysiska träffar på campus. Ca två tredjedelar av undervisningen är internetbaserad där föreläsningar, seminarier och gruppmöten sker via lärplattformen Studium. Du tar del av föreläsningar i inspelad form men deltar även i schemabundna webbseminarier som delvis är obligatoriska. Schemabundna examinationer via webb förekommer. Det är ca 10-15 schemabundna aktiviteter per 7,5 hp kurs. Ingen schemabunden undervisning förekommer under juli månad.

Till skillnad från övrig distansundervisning är de verksamhetsförlagda kurserna i utbildningen knutna till en grund- eller gymnasieskola. Under den verksamhetsförlagda utbildningen krävs obligatorisk närvaro på heltid på skolan du har en placering vid. I den mån det är möjligt kommer du att erbjudas en VFU-placering på en skola i din hemkommun. Om din bostadsort är i utlandet kan verksamhetsförlagd utbildning inte garanteras i landet där du bor. Om du redan arbetar på en skola finns möjlighet att efter ansökan genomföra delar av din VFU på den skola du arbetar.

Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare. Studierna förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska.

Karriär

Att arbeta som lärare är att ha ett av världens viktigaste jobb. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt och i grundskolan och gymnasieskolan är det till exempel stor efterfrågan inom teknik, naturvetenskap och i vissa språk. Du kan också undervisa på någon av de svenska skolor som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan. Du kan också få behörighet att söka till forskarutbildning och förkovra dig i de utbildningsvetenskapliga områden du tycker är mest spännande.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är efterfrågade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

UNDERVISNINGSÄMNEN

​När du gör din anmälan på antagning.se väljer du i vilket ämne eller vilka ämnen du vill söka till utbildningen med. Se vilka ämnen och undervisningsämnen som är möjliga samt ämnesspecifika behörighetskrav.

OM DU HAR LÄST DINA ÄMNEN UTOMLANDS

För att kunna bedöma dina utländska universitetsstudier måste du visa officiellt transcript och beskrivning till de kurser du har läst. Kursbeskrivningen ska gälla för året du studerade utbildningen och ha en auktoriserad översättning till svenska eller engelska. Transcript och kursbeskrivningar måste bifogas till anmälan senast sista anmälningsdag till utbildningen.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILNING

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utdraget ska visas upp inför din VFU.

Inriktning mot arbete i gymnasieskolan, komprimerad studiegång

90 hp

Sommar 2023, 100 %, Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 mars 2023

Anmälningskod: UU-P9426 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om 120 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för gymnasieskolan, inklusive minst ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) en fördjupning om 120 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för gymnasieskolan, och ämnesstudier i ett annat ämne eller ämnesområde med (i normalfallet) en fördjupning om minst 90 hp med relevans för gymnasieskolan. När svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 120 hp. I ämnesstudierna ska ingå minst ett självständigt arbete om minst 30 hp eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 150000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledning för lärarprogrammen

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02