Historia - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Läsåret 2022/2023

Bild för Historia - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2022/2023
  • 330 hp
  • HT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
  • VT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Att ha kunskaper i historia är att förstå världen och oss själva. Utifrån ett historiskt perspektiv kan dagsaktuella händelser och skeenden få sina förklaringar, och orsaken till varför det ser ut som det gör och vad det leder till blir tydligare. Din uppgift är att förmedla den kunskapen till dina elever så att de kan förstå den tid som har varit och den tid vi lever i. Studier vid ämneslärarprogrammet med inriktning mot historia ger dig bredd och djup, och du bekantar dig med flera olika historiesyner och perspektiv.

Om programmet

Påståenden om det förflutna är sprängstoff i många internationella konflikter. Det är till exempel svårt att förstå sådant som terrorrörelserna i Mellanöstern eller Trumps regim i USA utan att sätta in dem i ett historiskt sammanhang. Men historia är inte bara kunskap, utan också ett redskap. Historia används både för att splittra och för att förena. Den har brukats i nationers tjänst för att förtrycka minoriteter men även av minoriteter i deras kamp för befrielse.

Studier i historia vid Uppsala universitet ger dig bredd och djup, och du bekantar dig med flera olika historiesyner och perspektiv. Du lär dig även hur du kan levandegöra ämnet och vad som fungerar i undervisningen, kunskaper som är nödvändiga för dig som ska arbeta som historielärare.

Som lärarstudent i historia får du förutom ämneskunskapen

  • ett roligt, och bland många elever uppskattat, ämne att undervisa i
  • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet historia
  • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör praktik på någon skola.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på avancerad nivå. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Sara Samara
Från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen?
- Till en början var jag inne på att välja grundlärarprogrammet 4–6, men jag valde till slut ämneslärarprogrammet eftersom jag vill grotta ner mig i två av mina favoritämnen (historia och engelska) och inte undervisa i alla ämnen, vilket man gör på grundlärarprogrammet. Jag valde utbildningen också eftersom jag gärna vill jobba med ungdomar och vara med och utveckla deras framtid. Gymnasiet kan vara tufft, men det är också väldigt roligt, vilket jag vill bevisa för eleverna.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
- Det gör den absolut, jag är nöjd! Lärorika och givande kurser, och VFU har varit otroligt roligt!

Hur är det att studera på ett universitet?
- Det är väldigt härligt och annorlunda! Fin gemenskap! Det är även utmanande, vilket får dig att växa som person. Du lär dig att tänka utifrån olika perspektiv och med utmaningar kommer även utveckling.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
-
Hittills har jag varit ute på VFU en gång, och det var en av de absolut roligaste kurserna jag gått. Att få applicera kunskaperna man lär sig i ett klassrum, att få prova på hur det är att vara lärare, mötet med eleverna, ja allt var fantastiskt! Man fick en inblick i hur framtiden kommer att se ut.

Hur var första tiden?
- Första tiden var fantastisk. Jag minns att jag var ganska nervös, vilket är vanligt när man prövar på något nytt. Men jag minns även hur nervositeten försvann helt! Otroligt härliga och sociala kursare och studenter i övrigt. Ett tips är att vara med på Lärarinsparken om du vill lära känna nya människor som också är nya till utbildningen och staden.

Hur upplevde du första tentan?
- Första tentan var tuff och det var nervöst, men givande. Jag fick pröva mig fram och lära mig vilken studieteknik som fungerar bäst för mig och förbättra mig.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
- Mina råd och tips är att var lugn, det är okej att vara nervös, och det är alla! Den här utbildningen är fantastisk! Om du är som mig och vill undervisa ungdomar och har några favoritämnen så är denna utbildning perfekt för dig!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
-
Carolina Rediviva biblioteket! Eller ”carro” som vi studenter kallar det.

Bästa studieplatsen i din studentstad?
- Blåsenhus & Engelska parken.

Vad gör du om fem år?
- Om fem år har jag tagit examen och jobbar på en skola här i Uppsala där jag står i klassrummet och undervisar om upplysningen!

Våren 2022.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar följande områden

  • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket
  • ämnesstudier i dina undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Du formar din utbildning genom att välja mellan flera ämneskombinationer inom matematik, språk, samhällsvetenskap och humaniora. Du startar dina studier med att läsa det ena av dina två ämnen och väljer det andra ämnet senare i utbildningen.

I ämnesstudierna ingår också didaktik, dvs. hur ämnet kan läras ut. Ämnesdidaktiken är central för läraryrket och handlar om förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det ger dig verktyg som hjälper dig att organisera och strukturera innehållet i din undervisning. Det handlar inte enbart om vad som sker i klassrummet under en lektion, hur du som lärare väljer vad som ska läras ut eller på vilka grunder detta sker. Det handlar också om skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. Se nedan exempel på studiegång.

Den första terminens studier i historia inleds med en introduktion där vi fördjupar förståelsen av vad historia är och varför det är viktigt. Kursen består sedan huvudsakligen av studier av den historiska utvecklingen från äldsta tid till nutid i Europa och övriga världen. Kursen är bred och tar in politiska, sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden. Under terminens gång ges också en introduktion till historieläraryrket och du arbetar med metodikövningar som förberedelse för egen undervisning i skolan.

Den andra terminen inleds med en specialkurs i historiedidaktik som fokuserar på hur historia lärs ut och brukas i skolan och i det övriga samhället. Därefter kommer en fördjupningskurs med fokus på hur vardagslivet såg ut för män och kvinnor i det tidigmoderna Europa. Under sista halvan av terminen fördjupas studierna i metod och teori med en specialkurs, och du skriver en kortare uppsats med grund i historiskt källmaterial.

Tredje terminens studier i historia (termin fyra) innehåller fördjupningskurser i teori och metod. Du läser texter med fokus på hur författarna använder teori och arbetar med dem i workshopform. Vi arbetar praktiskt med olika sorters historiska metoder. Terminen avslutas med ett självständigt arbete i historia. Under kursens gång kommer du också att läsa avhandlingar i historiedidaktik.

Enligt generell studiegång läser du ditt andra ämne under termin fem.

Om du väljer historia som huvudämne kommer du att läsa en fjärde termin i historia, på avancerad nivå. I fördjupningsnivån ingår ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning.

Ämneskombinationer

Ämneslärarprogrammet omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 hp och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. Om svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 120 hp (=huvudämne).

Följande ämnen kan kombineras med historia (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

Engelska

Filosofi - Hi 1b/1a1+1a2

Geografi - Ma 2a/2b/2c

Matematik - Ma 4/Ma D

Religionskunskap - Hi 1b/1a1+1a2

Samhällskunskap - Ma 2a/2b/2c, Sh 2

Svenska

Svenska som andraspråk

Kurser inom programmet

Exempel på studiegång med historia som huvudämne:

Termin 1

Historia A, 30 hp

Termin 2

Historia B, 30 hp

Termin 3

Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp

Ledarskap, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 4

Historia C, 30 hp

Termin 5

Ämne 2, baskurs, 30 hp

Termin 6

Ämne 2, fortsättningskurs, 30 hp

Termin 7

Specialpedagogik, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp

Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8

Ämne 2, fördjupning inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp

Termin 9

Bedömning och betygssättning, 7,5 hp

Utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (historia), 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10

Historia fördjupningskurs avancerad nivå inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp

Om undervisningen

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av arbetslagsarbeten. Programmet ges i Uppsala.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de lärargemensamma kurserna läser du på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig redskap som behövs som ledare och lärare. Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare finns ständigt.

Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till områden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Studierna på ämneslärarprogrammet kan inom vissa ämnen utöver ämneslärarexamen också leda till en generell examen på grundnivå, en kandidatexamen. Ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå, kan ge dig behörighet till forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

När du söker till ämneslärarprogrammet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Observera att behörighetskravet till andra ämnet kan vara ett annat än till ditt första ämne. Vilka ämneskombinationer du kan läsa vid Uppsala universitet samt eventuella behörighetskrav utöver de till ditt första ämne hittar du under fliken Upplägg.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utdraget ska visas upp inför din VFU.

Historia

330 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4057 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Historia

330 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P9057 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Programstart och registrering

När du blivit antagen till ingångsämnet historia inom ämneslärarprogrammet måste du registrera dig för att påbörja dina studier. Du kan registrera dig på första terminens kurs när du har aktiverat ditt studentkonto. På www.uu.se/student finns information om hur och när du senast måste registrera dig för att behålla din plats på programmet. Där finns också kontaktuppgifter till historiska institutionen som är ansvarig för programmets första kurs som är: Historia för ämneslärare A 30 hp.

Om du har frågor om din kursregistrering kontakta historiska institutionen.

Om du har ångrat dig eller fått förhinder att påbörja programmet är det viktigt att du lämnar återbud på www.antagning.se så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats.

Senast uppdaterad: 2021-03-02