Immunologi och mikrobiologi - Masterprogram i biologi 2021/2022

Bild för Immunologi och mikrobiologi - Masterprogram i biologi 2021/2022
Anmälan

Inriktningen immunologi och mikrobiologi inom masterprogrammet i biologi fokuserar på hur immunsystemet upptäcker och avlägsnar patogena bakterier, virus och parasiter. Förutom studier i infektionsbiologi, analyseras även vad som händer på cell- och molekylärnivå då immunsystemet överreagerar eller brister i tolerans mot kroppsegna vävnader. Detta kan exempelvis ske då allergier och autoimmunitet uppstår.

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vi strävar efter att alla sort­ers biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har sin egen personliga studieplan och du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse. Vi ger dig också förslag på en genomtänkt studiegång.

Programmet har en tydlig inter­nationell prägel då både studenter och lärare utgör en blandning av människor från olika länder. Examensarbetet under andra året sker i nära kontakt med näringsliv eller universitet. På så sätt får du göra ett examens­arbete i ett aktuellt ämne. Master­programmet i biologi förbereder dig både för en framtida forskningskarriär och för arbete inom näringslivet.

Om programmet

Det här är valet för dig som vill utbilda dig till immunolog eller till mikrobiolog för att arbeta med infektionsbiologiska frågeställningar, samt för dig som vill satsa på forskning inom immunologi, infektionsbiologi eller mikrobiologi.

Inriktningen immunologi och mikrobiologi på masterprogrammet i biologi fokuserar på frågeställningar som Vad händer på cell- och molekylärnivå då immunsystemet överreagerar eller brister i tolerans mot kroppsegna vävnader? Inriktningen innefattar även studier av mikroorganismers växelverkan med miljön och andra organismer, samt deras diversitet och evolution.

Kärnan i denna inriktning är immunsystemet och hur de olika komponenterna i detta komplexa försvarssystem samspelar för att upptäcka och avlägsna infektiösa organismer. En central frågeställning inom ämnesområdet är hur immunsystemet hos människa och andra djurarter bekämpar bakteriella, virala och parasitära infektioner samt hur dessa mikroorganismer kan undkomma våra försvarssystem. Därför är mikrobiologin en central del i denna inriktning. Miljöförändringar och andra faktorer som påverkar spridning av sjukdomar med djur som vektorer analyseras.

Under utbildningen kommer du att

  • få förståelse för hur immunsystemets komponenter samverkar för att upptäcka och avlägsna smittsamma organismer
  • skapa din unika kompetensprofil genom att lägga till kurser inom epidemiologi, limnologi med flera
  • studera några av de största vetenskapliga utmaningarna i detta århundrade.
Flera av de största human- och veterinärmedicinska frågeställningarna idag är sjukdomar som inte är direkt orsakade av infektiösa organismer utan av att immunsystemet överreagerar, brister i tolerans mot kroppens egna vävnader eller har svårt att upptäcka skillnader mellan normal och tumörförändrad vävnad. Immunologiska sjukdomar har kommit att bli en av vårt århundrades största vetenskapliga utmaningar. Inriktningen innefattar också studiet av dessa sjukdomar, deras underliggande orsaker samt existerande och möjliga framtida behandlingsstrategier.

Denna inriktning kan även profileras mot epidemiologi, med kurser inom mikrobiologi och/eller ekologi vilket i ett framtida perspektiv ses som ytterst relevant då bekämpning av de globala infektionssjukdomarna numera omfattas av internationella biståndsprogram.

Alla de lärare du har på dina ingående delkurser forskar inom sitt respektive fält, vilket medför att du får undervisning som når fram till den absoluta forskningsfronten.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Du läser först inriktningens startkurs, Trender i molekylärbiologi och bioteknik. Sedan väljer du bland våra rekommenderade kurser efter din individuella studieplan. Vi föreslår Mikrobiologi, Immunologi samt Molekylärmedicinsk infektionsbiologi.

Startkursen, Trender i molekylärbiologi och bioteknik, täcker moderna tillämpningar av molekylärbiologi. Den innehåller också en allmän introduktion till masterprogrammet. Därefter rekommenderas kursen Mikrobiologi, men andra kurser som till exempel RNA - struktur, funktion och biologi, eller Makromolekylers struktur och funktion kan också väljas.

Kursen Mikrobiologi fokuserar på mikroorganismer i deras naturliga sammanhang, inklusive deras växelverkan med miljön och andra organismer. Kursens block involverar mikrobiell diversitet och evolution, cellbiologi och utvecklingsbiologi, metabolism och fysiologi, samspel, angrepp och försvar samt - naturligtvis tillämpningar. Du kommer att få göra ett individuellt projekt.

Under kursen Immunologi får du kunskap om de olika cellulära och molekylära komponenterna i vårt immunsystem och hur de olika cellerna utvecklas från blodstamceller i vår benmärg (stamcellsforskning). Du får också kunskap i hur dessa celler kommunicerar med varandra till exempel med hjälp av cytokin. Du lär känna de molekylära och genetiska mekanismer som styr den enorma variation vi ser hos immunglobulinerna och T-cellsreceptorerna; de antigen-igenkännande molekyler som är ett av de mest karaktäristiska kännetecknen för immunsystemet hos högre vertebrater.

Kursen behandlar även hur mikroorganismer försöker undvika igenkänning och hur mikroorganismer och immunförsvar samevolverar. Kursen ger även en detaljerad bild av olika immunologiska sjukdomar och andra förlopp som inte direkt orsakas av mikroorganismer, som till exempel allergier, autoimmunitet, transplantationsavstötning och immundefekter samt deras underliggande orsaker.

Under kursen Molekylärmedicinsk infektionsbiologi får du mer kunskap kring kampen mellan patogener och vårt immunförsvar och nu primärt ur patogenens perspektiv. Kursen omfattar de olika virulensfaktorer som olika mikroorganismer förfogar över och hur dessa påverkar immunförsvarets möjlighet att bekämpa infektionen. Du får även en inblick i hur virulensfaktorer sprider sig i olika populationer av mikroorganismer och hur kraftig antibiotikaanvändning påverkar spridningen av multiresistenta bakteriestammar - ett av de största framtida hoten mot vår sjukvård.

Andra året kan man läsa ytterligare valfria kurser, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30, 45 eller 60 hp. Detta gör att du i din masterutbildning kan förbereda dig för såväl forskarutbildning som en karriär utanför universitetsmiljön.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskun­skaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som är student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du som student är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till p­raktisk träning i form av laborationer och ex­kursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också sys­tem­atisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Karriär

Masterprogrammet i biologi ger dig kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet och eget företagande. Du kan även fortsätta med en doktorand­utbildning.
Våra alumner arbetar på platser som exempelvis, Jästbolaget, Astra Zeneca samt Karolinska Institutet. Arbetstitlarna inkluderar laboratorietekniker, laboratorieingenjör samt doktorand.

Med genomtänkta kurskombinationer och inriktning på examensarbetet skaffar du dig en god bas för arbete inom biotech-industri, läkemedelsindustri samt som forskare inom akademin. Vi satsar hårt på att du ska kunna använda gedigna teoretiska kunskaper i tillämpade problem, kunna redovisa projekt och studier muntligt och skriftligt, och kunna jobba i projektform, både individuellt och i grupp. Självklart är masterutbildningen en bas för forskning som doktorand både i Sverige och utomlands, och då är examensarbetet ditt viktigaste meritdokument.

Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ned det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se.

Immunologi och mikrobiologi

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P1140 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp biologi och 30 hp kemi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programansvarig Richard Svanbäck

master@ibg.uu.se

018-471 29 38

Frågor om antagning: Fredrik Sundström

master@ibg.uu.se

018-471 41 38

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

info@ibg.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02