Reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram - Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Läsåret 2023/2024

Bild för Reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram - Tekniskt-naturvetenskapligt basår 2023/2024
Anmälan

Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten. Efter avklarad basårsutbildning har du en reserverad plats för fortsatta studier vid Uppsala universitet på ett av efterföljande programmen inom den inriktning du valt. När du läser basåret får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier.

Om programmet

Basåret är en behörighetsgivande förutbildning och ger ingen examen. När du läser Uppsala universitets basår får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. Samtidigt som du söker till basåret väljer du vilken kategori av utbildningsprogram som du tänker fortsätta till efteråt genom val av inriktning. Du kan välja mellan följande inriktningar, där du får en reserverad plats för ett av programmen:

  • Civilingenjörsprogram, 300 hp
  • Högskoleingenjörsprogram, 180 hp
  • Kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen, 180 hp
  • Ämneslärarprogrammet - matematik, teknik eller naturvetenskapliga ämnen, 330 hp

Vilka kurser du läser under utbildningen beror på vilken kategori av program du tänker studera vidare på och vilka kurser du har läst tidigare. Om du fullföljer basåret har du en reserverad plats på ett av de efterföljande utbildningsprogrammen inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin förutsatt att du uppfyller kraven och söker i tid.

Eftersom basåret är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor man kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger basårsstudierna inte akademiska högskolepoäng (hp).

Som basårsstudent kan du också naturligt ta del av studentlivet med nationer och olika föreningar.

Basårets kurser följer kurserna i Matematik, Fysik, Biologi och Kemi på gymnasieskolans naturvetenskapliga program. På basåret kan du läsa Introduktionskurs till basåret samt behörighetsgivande kurser motsvarande Matematik 3c och 4, Fysik 1b1, 1b2 och 2, Biologi 1 och 2 samt Kemi 1 och 2.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Djamel Baroudi
Kommer från: Halmstad

Varför valde du den här utbildningen och vilket program ska du läsa vidare på?
– Min tidigare karriär var inom jazztrumset och ljudproduktion, men ett ökande intresse för populärvetenskap fick mig att vilja byta bana. Basåret kändes då som ett självklart val. Här är lärarna experter inom sina ämnen, man kan ställa i princip vilken fråga som helst och få ett svar. Det pågår dessutom världsledande forskning lite varstans i Ångströmlaboratoriet, det blir en väldigt inspirerande miljö att studera i. Efter basåret kommer jag att läsa kandidatprogrammet i fysik.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är höga krav på studenterna, det räcker inte med rätt svar på frågor, utan man ska förstå och kunna redogöra för fenomenen man studerar, men man får hjälp hela vägen dit. Det gör att det blir väldigt kul samt att man känner sig väl förberedd inför framtida studier. Man får verkligen testa sina gränser och jag vet nu att jag är kapabel att förstå saker som jag tidigare trott var omöjliga för mig.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Spännande och pirrigt, basåret är en stor grupp, men studentkåren lotsade runt oss och anordnade dagliga aktiviteter. De spände upp ett stort tält på en av Ångströmlaboratoriets gräsmattor. Där kunde man köpa mat och få råd och tips eller bara stå och känna sig förvirrad. Det blev en trygg punkt, redan efter första veckan kände jag mig rätt hemma på Ångström.

Hur ser en vanlig dag ut?
– Det beror på hur många av kurserna man läser, den mesta undervisningen är dessutom frivillig så man kan anpassa dagarna efter sina behov i rätt stor utsträckning. Jag valde att läsa alla kurser då jag först inte visste vilket område jag ville läsa vidare inom. Samtliga kurser var dessutom väldigt bra och jag ville inte gå miste om kunskap. Men, läser man alla kurser så är det ofta 8–15 eller 17 som gäller. Man kan till exempel ha fysiklaboration från 8–12, sedan biologiföreläsning från 13–15 och sedan kemilektion 15–17 där man räknar uppgifter ur ett givet kapitel.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– En av dom bästa grejerna för mig är att staden är byggd runt universitetet. Man blir liksom integrerad i staden bara genom att gå på lektioner. Sen tycker jag att det är spexigt att universitetet är så gammalt och anrikt!

Vad har varit mest utmanande?
– De klassiska sakerna är ju alltid svåra, att plugga tillräckligt mycket till exempel. Jag hamnade efter nästan direkt då jag underskattade nivån som kurserna skulle diskuteras på. Jag kunde komma ifatt genom att förstå hur jag lär mig på bästa sätt, jag behöver utforska saker själv och räkna många uppgifter. Jag har väldigt svårt att ta till mig information från text och tal.

Vilket är ditt mål med den utbildning som du ska läsa sen?
– Jag har olika mål, det första och för mig viktigaste, då jag tänker att det är vägen till långvarighet och framgång, är att känna mig uppfylld. Fysik får mig att känna så, även när jag inte förstår någonting. Det andra är att jag vill göra vad jag kan för en beboelig planet, jag skulle vilja vara på frontlinjen av den kampen. Jag har även jobbat som lärarvikarie i många år och jag vill använda den erfarenheten kombinerat med en fördjupad ämneskunskap till att jobba med barn och unga vuxna.

Tre snabba frågor
Favoritplats i Uppsala?
– Absolut gräsmattan utanför hus 8 på Ångströmlaboratoriet, så mycket kul grejer som hänt där!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Att sitta på kaféer och använda svåra facktermer, jag erkänner!

Vad gör du om fem år?
– Då har jag gått klart ett masterprogram och klurar på att doktorera i något festligt!

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Inför varje termin väljer du att läsa minst två kurser inom basåret (introduktionskursen ej inräknat). Kurserna i de olika ämnena går parallellt under större delen av terminerna. Examination sker i slutet av varje kurs samt i förekommande fall löpande under terminen.

Kurser på höstterminen

Biologi 1, Fysik 1b1, Kemi 1 och Matematik 3c

Kurser på vårterminen

Biologi 2, Fysik 1b2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4

För att erhålla reserverad plats efter basårsutbildningen måste du få godkänt betyg i minst två kurser varje termin. Detta gäller samtliga inriktningar. Du behöver också uppfylla särskild behörighet för efterföljande program antingen genom basåret eller dina tidigare gymnasiestudier.

Kurser som kan läsas på basåret för särskild behörighet för efterföljande utbildningsprogram:

Kandidatprogram i biologi, kemi eller geovetenskap

Biologi 1 och 2, Kemi 1 och 2, Matematik 3c och 4 och Fysik 1b1 och 1b2

Kandidatprogram i datavetenskap

Matematik 3c och 4

Kandidatprogram i matematik

Matematik 3c och 4 och Fysik 1b1, 1b2 och 2

Högskoleingenjörsprogram

Fysik 1b1, 1b2 och 2, Matematik 3c och Kemi 1

Civilingenjörsprogram och kandidatprogram i fysik

Fysik 1b1, 1b2 och 2, Matematik 3c och 4 och Kemi 1

Ämneslärarprogrammet - biologi

Fysik 1b1 och 1b2, Biologi 1 och 2, Kemi 1 och 2 och Matematik 3c och 4

Ämneslärarprogrammet - naturkunskap

Fysik 1b1 och 1b2, Biologi 1 och 2, Kemi 1 och 2 och Matematik 3c och 4

Ämneslärarprogrammet - fysik och matematik

Fysik 1b1, 1b2 och 2 och Matematik 3c och 4

Ämneslärarprogrammet - kemi

Fysik 1b1 och 1b2, Biologi 1, Kemi 1 och 2 och Matematik 3c och 4

Ämneslärarprogrammet - matematik

Matematik 3c och 4

Ämneslärarprogrammet - teknik och matematik*

Fysik 1b1, 1b2 och 2 och Matematik 3c och 4

* Ämneskombinationen teknik och matematik erbjuds om erforderliga beslut fattas under våren 2023.

Se utbildningsplanen för kurser inom basåret.

Om undervisningen

Du studerar vid Ångströmlaboratoriet och i andra universitetsmiljöer i Uppsala, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt.

Undervisningen följer skolverkets kursplaner i respektive ämne men ska också visa den bredd av olika undervisningsformer som förekommer vid universitetet. Delar av basårets undervisning är obligatorisk.

Behörighet och anmälan

Reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram

40 veckor

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1201 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Kontakt och mer info

Kontakt

Emma Almgren

basarsvagledning@physics.uu.se

018-471 35 34

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02