Konstvetenskap - Masterprogram i humaniora

Läsåret 2022/2023

Bild för Konstvetenskap - Masterprogram i humaniora 2022/2023
Anmälan

Om du vill arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter inom kultursfären ger inriktningen mot konstvetenskap inom masterprogrammet i humaniora, med sina tvärvetenskapliga inslag, dig en stabil och god grund att stå på. Tack vare utbildningens öppna form med stor valfrihet kan du skräddarsy din egen utbildning så att du kan skaffa dig den kunskapsprofil du behöver för att kunna jobba inom vald kultursektor på arbetsmarknaden.

Om programmet

Målet med utbildningen är att vara forskningsförberedande genom att ge dig nödvändiga redskap att på egen hand kunna bedriva konstvetenskapliga undersökningar på avancerad nivå. Utbildningen syftar vidare till att ge specialiserade kunskaper på fördjupande nivå i ämnet och en gedigen arbetsmarknadsanknytning.

Genom examensarbetet kommer du att öva din analytiska förmåga och träna på att skriva texter på avancerad nivå. Du kan göra ditt examensarbete inom något av de områden som ämnet konstvetenskap traditionellt ägnat sig åt, som bildkonst, arkitektur och design, liksom gränsöverskridande konstformer bortanför det i strikt mening visuella. Det omfattande kursutbudet låter dig även bredda dina kunskaper inom olika humanistiska ämnen i den omfattning du själv önskar.

Flertalet av institutionens forskare är verksamma som handledare för examensarbete och undervisar på kurser inom programmet utifrån sin expertis.

Individuella studieplaner upprättas med varje student efter coachningssamtal i början av utbildningen och justeras efterhand. Du kan vid det tillfället även påverka valet av handledare i den mån läraren har utrymme i sin tjänst. Våra studenter kommer från olika svenska universitet och en årskull brukar normalt omfatta cirka tio.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med konstvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet innehåller två obligatoriska kurser.

Den inledande obligatoriska teorikursen Generalia, 7,5 hp, ger en introduktion till teori- och metodbildningar som kan vara aktuella i uppsatsförfattandet. Den avslutande obligatoriska kursen Det konstvetenskapliga fältet 7,5 hp ägnas åt den konstvetenskapliga praktiken och syftar till att ge en bred arbetsmarknadsintroduktion.

Valbara praktikkurser om fem heltidsveckor vardera kommer i anknytning till översiktskursen Det konstvetenskapliga fältet att kunna ge dig nya yrkesmässiga kontakter och en utökad förståelse för hur arbetsmarknaden ter sig för en konstvetare idag.

Kursen Examensarbete 45 hp är indelad i tre delkurser: 7,5 hp + 7,5 hp + 30 hp. Den första delkursen Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp har bunden studiegång på campus med utgångspunkt från ditt tänkta uppsatsämne så att teori och praktik vävs samman. Den andra delkursen á 7,5 hp genomför du på egen hand med stöd av handledaren och den har fokus på uppsatsens teori och metod, tidigare forskning, samt empiri. Den tredje delkursen á 30 hp ägnas åt uppsatsförfattande.

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp. Under utbildningen är du också välkommen att delta i institutionens högre forskarseminarium.

Övriga kurser kan väljas från det utbud av kurser på avancerad nivå som erbjuds av historisk-filosofiska fakultetens institutioner.

Kurser inom programmet

Det finns en rekommenderad studiegång för masterprogrammet i humaniora med inriktningen konstvetenskap. Du får hjälp av studierektor vid studierådgivningssamtal med att upprätta en individuell studieplan för hela studietiden i enlighet med dina egna önskemål och behov. Den rekommenderade studiegången för magister- och masterexamen framgår av nedanstående kurslista.

Magisterexamen (60 hp)

Termin 1

Generalia, 7,5 hp

Examensarbete I: Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

Valbar kurs, 7,5 hp

Valbar kurs, 7,5 hp

Termin 2

Examensarbete II: Teori/metod, tidigare forskning, empiri, 22,5 hp (eget arbete under handledning)

Det konstvetenskapliga fältet, 7,5 hp

Masterexamen (120 hp)

Termin 1

Generalia, 7,5 hp

Examensarbete I: Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

Valbar kurs, 7,5 hp

Valbar kurs, 7,5 hp

Termin 2

Valbara kurser om sammanlagt 15 hp

Det konstvetenskapliga fältet, 7,5 hp

Examensarbete II: Teori/metod, forskningsöversikt och materialinsamling, 7,5 hp (eget arbete under handledning)

Termin 3

Valbara kurser om sammanlagt 15 hp

Examensarbete, 15 hp

Termin 4

Valbara kurser om sammanlagt 15 hp

Examensarbete, 15 hp

Om undervisningen

Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma. På de kurser som erbjuds av konstvetenskapliga institutionen förekommer även exkursioner och studiebesök.

Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen.

De kurser som institutionen ger är i regel på svenska, utom i något fall då kursen ges på engelska. Kurslitteraturen är till övervägande del på engelska även om undervisningen sker på svenska. Utbildningen ges i huvudsak på helfart i Uppsala. Då Uppsala universitet har campus både i Uppsala och i Visby är en del valbara kurser förlagda till Campus Gotland, vilket ger dig möjlighet att vistas där en termin. De flesta kurser som ges i Visby är dock distanskurser.

Inom utbildningen finns möjlighet att gå en eller två praktikkurser, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), omfattande 7,5 hp vardera. Du väljer själv praktikplats och kontaktar dem. Det finns även möjlighet till utlandsstudier om du så skulle önska, då behöver du i god tid ta kontakt med utbytesansvarig inom Erasmus eller Uppsala universitet.

Karriär

Utbildningen är integrerad i våra samarbetspartners löpande verksamhet vilket erbjuder studenter unika möjligheter till insteg på arbetsmarknaden. Karriärvägar finns både inom offentlig och privat sektor, såsom kulturförvaltning, musealt arbete, auktionsvärlden och konsthandeln med mera. Värdefulla kontakter med expertis på området etableras genom praktik i nära samarbete med Nationalmuseum, Region Uppsala, Uppsala konstmuseum, Bror Hjorths hus, Museum Gustavianum, med flera.

Tidigare studenter vid programmet finns idag anställda bland annat på museer och i kommunal kulturförvaltning, liksom i auktions- och gallerivärlden.

Både magister- eller masterexamen ger dig behörighet för att bli antagen till forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Konstvetenskap

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5041 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

018-471 28 97

Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Kulturantropologi och etnologi: Charlotta Widmark

charlotta.widmark@antro.uu.se

018-471 70 33

Kulturvård: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 83 87

Egyptologi: Andreas Dorn

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik: Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

018-471 73 53

Genusvetenskap: Jenny Björklund

jenny.bjorklund@gender.uu.se

018-471 57 96

Idé- och lärdomshistoria: Orsi Husz

info@idehist.uu.se

018-471 57 53

Konstvetenskap: Emilie Karlsmo

info@konstvet.uu.se

Litteraturvetenskap, retorik

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02