Kulturarv och hållbarhet - Masterprogram i humaniora 2019/2020

Bild för Kulturarv och hållbarhet - Masterprogram i humaniora 2019/2020
Anmälan

Brinner du för både kulturarvsfrågor och hållbar utveckling? I en värld präglad av mångfald, konflikter och klimatförändringar får kulturarv nya roller. I detta internationella program integreras forskning inom fältet till en unik tvärvetenskaplig profil. Studierna förbereder dig för att hantera frågor inom det växande och alltmer komplexa kulturarvsområdet och ger en bred grund för arbete med strategisk utveckling av kulturarv.

Studierna sker på heltid på Uppsala universitet Campus Gotland i världsarvsstaden Visby.

Om programmet

Målet med utbildningen är att ge en god inblick i hur kulturarv och hållbar utveckling hänger ihop. Två besläktade frågor genomsyrar programmet: hur kan vi på ett hållbart sätt bevara, använda och utveckla kulturarv och hur kan kulturarv vara en del i hållbar utveckling? Programmet, som bygger på aktuell kulturvårdsforskning vilken bedrivs av lärarna involverade i undervisningen, ger dig dels en bred introduktion till fältet kulturarv och hållbar utveckling, dels specialisering inom områdena:

  • kulturarv och regional utveckling
  • kulturarv i identitetspolitik
  • klimatförändringar och energieffektivisering
  • kulturarv i fred och konflikt
Under första året gör vi en längre exkursion för att få en bättre inblick i hur dessa teman diskuteras bland forskare och praktiker. Under andra året finns stora möjligheter att välja inriktning efter eget önskemål. Det finns också möjlighet att göra en utbytestermin eller praktik utomlands.

Studentgruppen är blandad med en mix av svenska och internationella studenter med olika utbildningsbakgrunder från både natur- och humanvetenskaperna.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med kulturvård som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Den första terminen ger dig fördjupade kunskaper om kulturarvens roll för hållbar utveckling, liksom kunskaper om teorier och metoder som används inom kulturvård som akademisk disciplin.

Under den andra terminen introduceras du till fyra ämnen som rör olika perspektiv på kulturarv och hållbarhet. Dessa ämnen motsvarar även de involverade lärarnas forskningsprofiler.

Under tredje terminens första hälft påbörjar du ditt examensarbete. Under andra hälften erbjuds fyra valbara fördjupningskurser motsvarande kurserna i termin 2. Istället för dessa kurser kan du också göra praktik (verksamhetsförlagd utbildning) eller studera vid ett annat universitet. Om du vill förlägga hela terminens studier utomlands är det möjligt.

Den fjärde terminen har liksom den första terminen ett obligatoriskt upplägg och programmet avslutas med att examensarbetet färdigställs. De studenter som tidigare har skrivit en magisteruppsats kompletterar upp till 45 hp och läser valfria kurser i övrigt.

Kurser inom programmet

Det nedanstående beskriver studiegången för det tvååriga masterprogrammet.

Termin 1
Kulturarv och hållbar utveckling (15 hp)
Kursen ger en bred introduktion till kulturarv och hållbar utveckling. Ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling samt hur de förhåller sig till bevarande av kulturarv behandlas.

Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet (15 hp)
Syftet med kursen är att ge en avancerad introduktion till dagens teoretiska och metodologiska ansatser inom fältet kulturarv och hållbarhet samt att öva studenter i att tillämpa vissa av de normer och konventioner som styr akademiskt skrivande.

Termin 2
Kulturarv som drivkraft för regional utveckling (7,5 hp)
Fokus i denna kurs är kulturarv som drivkraft för hållbar tillväxt. Särskild vikt läggs på anpassad och planerad användning av det byggda kulturarvet.

Klimat och kulturarv (7,5 hp)
Kursen behandlar klimatförändringarnas inverkan och anpassning, varsam energieffektivisering samt inomhusklimat för både bevarande och komfort.

Kulturarv i väpnade konflikter (7,5 hp)
Kursen ger en introduktion till de sociala konsekvenserna av kulturarvet i och efter konflikter. Du kommer att studera betydelser och användningar av kulturarv före, under och efter våldsamma konflikter.

Kulturarvspolitik och identitet (7,5 hp)
Kursen handlar främst om aspekter av social och kulturell hållbarhet, och fokuserar på kulturarvet som en politisk maktfaktor i förhållande till identitet och tillhörighet.

Termin 3
Examensarbete (15 hp)
Valbara kurser/VFU (15 hp)


Termin 4
Examensarbete på avancerad nivå (30 hp)

Om undervisningen

Studierna i kulturvård på Campus Gotland präglas av en närhet mellan lärare och studenter. Studenternas engagemang för studierna och närvaro i Visby är en förutsättning för att studentgruppen, som präglas av mångfald både vad gäller kulturell bakgrund och utbildningsbakgrund, ska kunna fungera som en viktig resurs i undervisningen. Campus Gotland är litet och lärare och studenter arbetar gemensamt med att skapa ny kunskap i detta spännande fält. Gotlands och Visbys kulturmiljöer fungerar både som fond och konkreta studieobjekt för inspirerande kunskapsutbyten.

All undervisning på programmet sker på engelska och huvudsakligen genom seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Under första året förekommer ett antal exkursioner, varav en utomlands. Genom hela programmet finns ett fokus på akademiskt skrivande på engelska. Höstterminens kurser ges på helfart, medan vårterminens kurser ges på halvfart. Examinationsformerna varierar, men består oftast av aktivt deltagande på seminarier samt inlämning av skrivuppgifter i grupp eller enskilt.

Studera utomlands

Vill du göra en utbytestermin på ett annat universitet, praktisera på en internationell kulturarvsorganisation eller kanske på en myndighet? Möjligheterna är stora att forma utbildningen så att den passar dina intressen och personliga mål. Du har möjlighet att välja studier utomlands och/eller verksamhetsförlagd utbildning (praktik) under höstterminen år två.

Studenter på institutionen har gjort praktik i bland annat Sverige, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Skottland, Kanada och Albanien. Institutioner som The Museum of Modern Art i New York och Centre for Textile Research i Köpenhamn har tagit emot studenter. Några har förlagt en termins studier i städer som Milano och Istanbul.

Institutionen har ett stort kontaktnät både i Sverige och utomlands och kan vid behov förmedla värdefulla kontakter till verksamheter och arbetsplatser med intresse och kunskaper att handleda studenter.

Karriär

Programmet ger dig en god grund för att arbeta med strategiska frågor kring hur kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas. Din förmåga att förstå komplexa samhällsfrågor som rör avvägningar mellan bevarande och utveckling gör att du är lämpad att arbeta med strategiskt ledarskap inom det växande politikområdet regional utveckling. Dina färdigheter gör dig även lämpad att arbeta som kulturarvsexpert inom den befintliga kulturmiljövården.

Den internationella och tvärvetenskapliga profilen öppnar upp för en global arbetsmarknad inom kulturarvsfältet, inom privata företag, ideella organisationer eller myndigheter. Programmet, med sin inriktning på akademiskt skrivande, ger dig också en grund för en forskarkarriär inom disciplinen kulturvård.

Behörighet och anmälan

Kulturarv och hållbarhet

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5026 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med 60 hp kulturvård, kulturarvsförvaltning, arkeologi, kulturarvsstudier, arkitektur, kulturekonomi, konstvetenskap, museologi, curating, historia, antropologi, kulturegendomsrätt, samhällsplanering, eller närliggande ämne, eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1-2 sidor) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 240000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kulturantropologi: Annika Teppo

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 48

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 5798

Estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi

018-471 73 50, 018-471 73 51

Historiska institutionen

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Konstvetenskap, kulturarv och hållbarhet

info@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteratur, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Filosofi: Andrew Reisner

andrew.reisner@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth schellekens Dammann

elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.