Limnologi - inlandsvattnens ekologi och miljö - Masterprogram i biologi 2019/2020

Bild för Limnologi - inlandsvattnens ekologi och miljö - Masterprogram i biologi 2019/2020
Anmälan

Inriktningen Limnologi - inlandsvattnens ekologi och miljö inom masterprogrammet i biologi är en djupdykning i sötvattensekologi, med fysiska, kemiska och framför allt biologiska processer och deras interaktioner i akvatiska miljöer - från mikrobiologi till fiskekologi. Utbildningen ansluter till pågående forskning och har även starka kopplingar till yrkesverksamhet inom vattenvård.

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende världen över. Vi strävar efter att alla sorters biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har sin egen personliga studieplan och det finns genomtänkta vägar att gå. Du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse.

Programmet har en tydlig internationell prägel då både studenter och lärare utgör en blandning av människor från olika länder. Examensarbetet under andra året sker i nära kontakt med näringsliv eller universitet. På så sätt får du göra ett examensarbete i ett aktuellt ämne. Masterprogrammet i biologi förbereder dig både för en framtida forskningskarriär och för arbete inom näringslivet.

Om programmet

Inom limnologi - inlandsvattnens ekologi och miljö - studeras de vattenlevande organismernas samspel med varandra och med den omgivande miljön. Det ger ett brett systemekologiskt perspektiv på naturen; flera olika ämnen (till exempel biologi, kemi, hydrologi) integreras i ett helhetsperspektiv för att förstå dels den naturliga funktionen i ekosystemen och dels hur olika mänskliga aktiviteter och störningar påverkar dem.

Vårt samhälle är beroende av en rad akvatiska ekosystemtjänster. Till exempel används vattnen för fiske, rekreation, transporter, dricksvattenförsörjning och elproduktion. Samtidigt påverkar detta utnyttjande och andra mänskliga aktiviteter våra sjöar och vattendrag, i form av till exempel förändrade vattenflöden, övergödning och andra föroreningar, introduktion av främmande arter och klimatförändringar. För ett hållbart nyttjande av de akvatiska resurserna krävs gedigna kunskaper om ekosystemens struktur och funktion.

Limnologi-inriktningen i masterprogrammet i biologi är ett bra val för dig som vill arbeta med natur- och vattenvård/vattenhantering vid till exempel myndigheter, konsultföretag och andra organisationer, eller för dig som vill gå vidare med forskning inom natur- och miljövård eller ekologi.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i limnologi börjar med kursen Limnologi D, som syftar till att ge en gedigen förståelse av struktur och funktion hos olika typer av akvatiska ekosystem. Kursinnehållet integrerar inslag av hydrologi, vattenkemi och biogeokemiska kretslopp med kunskaper om olika typer av organismer och organismsamhällen och hur de samspelar med varandra. En vecka tillbringas vid Norr Malma fältstation i Uppland (Erkenlaboratoriet), där du får praktisk erfarenhet och kunskap att arbeta självständigt med olika projekt i akvatiska ekosystem. Om du redan har limnologi från din kandidatutbildning så kan du välja en alternativ startkurs, till exempel Ekologi D, Toxikologi D eller Evolutionära processer.

I den andra kursen, Tillämpad ekosystemekologi, vill vi förmedla ett arbetssätt där avrinningsområden utgör basen för planering av naturvård och miljöskydd. Kursen lär dig att identifiera avrinningsområden och ger en översikt av hur terrestra och akvatiska ekosystem samspelar och knyts samman av vattnets flöde genom avrinningsområdet. Antropogen påverkan på akvatiska system i form av till exempel fysiska ingrepp, föroreningar, introduktion av främmande arter samt klimatförändringarnas inverkan behandlas utförligt. Du planerar och utför provtagningar i fält, analyserar proverna och får en grundlig träning i att använda geografiska informationssystem (GIS). Lagstiftning och tillämpad vattenvård på nationell, europeisk och internationell nivå diskuteras och jämförs.

Nästa kurs, Akvatiska ekosystem, fördjupar dina kunskaper om ekosystem. Samspel mellan olika organismer, födovävar, kemiska och fysikaliska förhållanden och biogeokemiska kretslopp studeras i detalj, och exemplen spänner över hela ekosystemet från mikroorganismer till fisk. Teori varvas med praktik och studenterna tillämpar ett vetenskapligt arbetssätt genom att planera, utföra och utvärdera ett eget experiment. Ett avsnitt om vetenskaplig publicering och forskningsetik ingår också.

Det första året avslutas med kursen Östersjöns ekologi och naturresurser. Där studerar du ekologi, biodiversitet och naturresurser i Östersjön - ett av de största brackvattensystemen på jorden, och samtidigt ett av de mest förorenade havsområdena. Lagar och internationella överenskommelser mellan staterna kring Östersjön presenteras, och exempel på konstruktiva lösningar på miljöproblem inom de terrestra delarna av avrinningsområdet, vid kusterna och till havs diskuteras. En fältkurs vid forskningsstationen Ar på Gotland ger praktisk erfarenhet och träning.

Under det andra året på masterprogrammet kan du läsa ytterligare valfria kurser, eller göra en forskningspraktik i någon av forskargrupperna inom limnologi eller närliggande ämnen. Men framför allt gör du ditt examensarbete, på 30 eller 45 högskolepoäng, under handledning av någon av våra forskare inom limnologi. Vi handleder även masterarbeten som utförs utanför universitetet i samarbete med myndigheter, företag och andra organisationer.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskunskaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som är student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussionsvilliga och vi förväntar oss att du som student är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till praktisk träning i form av laborationer och exkursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också systematisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Karriär

Limnologins breda ansats med avrinningsområden och ekosystem i fokus har en stark koppling till naturvård, ekotoxikologi och vattenvård/vattenhantering. Samtidigt är kopplingen till aktuell forskning inom området också tydlig. Med sjöar som modeller kan man uppnå generell kunskap om ekosystem, och viktiga genombrott inom ekosystemforskning görs i inlandsvatten.

Med en masterexamen i biologi, med inriktning mot limnologi, är du redo för många olika arbeten i samhället, till exempel på kommuner, länsstyrelser och olika statliga verk. Konsultfirmor inom miljö- och naturvård samt andra privata företag och icke-statliga organisationer anställer också limnologer. Du är också väl förberedd för doktorandstudier och en internationell forskarkarriär. Oavsett vilken limnisk yrkeskarriär du tänker dig, så är basen en gedigen förståelse av strukturen och funktionen av olika typer av akvatiska ekosystem.

Behörighet och anmälan

Limnologi - inlandsvattnens ekologi och miljö

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1117 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi alternativt 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi eller geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Brita Svensson

master@ibg.uu.se

018-471 28 79

Frågor om antagning: Fredrik Sundström

master@ibg.uu.se

018-471 48 35

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

info@ibg.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.