Matematik - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Läsåret 2022/2023

Bild för Matematik - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2022/2023
  • 330 hp
  • HT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
  • VT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Matematiken utvecklas ur praktiska behov och ur människans nyfikenhet. Det är också vetenskapens språk. Som matematiklärare får du dina elever att förstå hur matematiken fungerar och hur den kan användas. Du lär dem utveckla avancerade strategier för att lösa matematiska problem. Efter ämneslärarprogrammet med inriktning mot matematik får du ett arbete som är roligt, utmanande och viktigt och du lägger grunden för framtidens tekniska utveckling.

Om programmet

Matematik är ett ovärderligt verktyg som hjälper oss att förstå vår verklighet. Tack vare matematiken kan vi till exempel tänka oss uppkomsten av universum och förstå hur fiskar gör när de rör sig i stim. Vi har dessutom matematiken att tacka för de flesta tekniska uppfinningar, som mobiltelefoner, datorer och flygplan. Utan matematiken skulle både vetenskapens och teknikens utveckling stanna av.

Som lärarstudent läser du dels matematikkurser som är skräddarsydda för blivande lärare, dels matematikkurser som du läser tillsammans med studenter på andra program. I de särskilda lärarkurserna kommer du att ta del av undervisning som fokuserar på förståelse och upptäckarglädje, snarare än på formler och rutinräknande.

Som lärarstudent i matematik får du förutom ämneskunskapen

  • lärare som både är forskningsaktiva och brinner för undervisning
  • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet matematik
  • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör praktik på någon skola.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på avancerad nivå. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Can Ismail
Från: Uppsala
Läser: Ämneslärarprogrammet med inriktning matematik och samhällskunskap

Varför valde du den här utbildningen? 
Inför valet 2018 fick jag möjligheten att jobba med demokratifrågor med gymnasie- och grundskoleelever, något som fick mig att bli intresserad av lärarrollen. Att besitta en viss kunskap och kunna förmedla den vidare kan vara bland det vackraste som finns. Men läraryrket handlar om mer än att lära ut, det handlar om att vara den utsträckta handen för att elever ska kunna förverkliga sina drömmar. 

Motsvarar utbildningen dina förväntningar? 
Det har varit så många lärorika kurser hittills och jag ser redan fram emot kommande kurser. Jag började med matematik och nu läser jag samhällskunskap. Flera saker har överträffat mina förväntningar. Dels när det gäller upplägget för kurserna men även de engagerade föreläsarna. 

Vilket är ditt mål med utbildningen? 
Målet med utbildningen är att ta till mig en bred gedigen kunskap i mina ämnen. Dels för att utvecklas som person men också för att föra det vidare till mina framtida gymnasieelever. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet? 
Det bästa med att plugga vid Nordens äldsta universitet är definitivt alla fantastiska föreläsare som har så stort engagemang för sina ämnen. Men även det stora utbudet av fristående kurser som man kan läsa på sidan av sina studier. Dessutom alla fina campus och tillhörande bibliotek. Uppsala är Sveriges bästa cykelstad vilket betyder att du kan ta dig fram över allt med cykel i lugn och ro, utan så mycket hinder.  

Nämn tre saker som står på ditt schema den här veckan! 
Denna vecka har jag flera föreläsningar och ett grupparbete inför ett seminarium. Utöver det har jag ett möte om Ångströms mästerskap i innebandy med andra idrottsansvariga för respektive sektionsförening vid UTN (Uppsala teknolog- och naturvetarkår).   

Vad har varit mest utmanande? 
Det mest utmanade för mig har varit när jag misslyckats på tentor. Stressen och ångesten som jag kände varje gång var enorm. Den största lärdomen blev för mig att även motgångar kan utveckla mig som person såväl som inom mitt kunskapsområde. 

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor? 
Under den första perioden var det nervöst och stressigt eftersom jag hade föreläsningar och lektioner varje dag. Men allt började kännas bättre med tiden. Det faller sig ganska naturligt att man börjar umgås med sina kursare. Det har haft en oerhört stor betydelse för att kunna uppskatta tiden som student. 

Berätta om studentlivet! 
Det finns så mycket man kan göra under studietiden. Jag skulle vilja rekommendera att man som ny student inte missar insparken som pågår i flera veckor. Det är ett bra tillfälle att lära känna nya människor. Våra fantastiska studentnationer organiserar allt möjligt, från fester till sportaktiviteter. Även föreningarna inom studentkåren anordnar sittningar (festmiddagar) och annat. Att engagera sig i en studentförening innebär per definition fler sittningar och större umgänge.  

Några snabba frågor  
Favoritplats i din studentstad? 
Volleybollpasset på Campus 1477 :) 

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet? 
Att bygga egen flotte och vara med forsränningen på Valborg.   

Bästa studieplatsen i Uppsala? 
Blåsenhusbiblioteket! 

Vad gör du när du är klar med studierna? 
Undervisar på någon gymnasieskola i Uppsala :) 

Våren 2022.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar följande områden:

  • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket
  • ämnesstudier i dina två undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning.

Du formar din utbildning genom att välja mellan flera ämneskombinationer inom naturvetenskap, matematik, språk, samhällsvetenskap och humaniora. Du startar dina studier med att läsa det ena av dina två ämnen och väljer det andra ämnet senare i utbildningen.

I dina ämnesstudier ingår också ämnesdidaktik. Den handlar om förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket, som till exempel barn- och ungas identitetsutveckling, skolans plats i samhället, mångfaldsfrågor och frågor om etik och demokrati. I den verksamhetsförlagda utbildningen som omfattar 30 högskolepoäng får du pröva och utveckla dina färdigheter som lärare. Utbildningen lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin.

Ämneskombinationer

Ämneslärarprogrammet omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 hp och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. Om svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 120 hp (=huvudämne). Naturkunskap kan endast läsas upp till 90 hp.

Följande ämnen kan kombineras med ämnet matematik. Du kan även kombinera matematik med fysik men då ska du söka den fasta ämneskombinationen fysik/matematik. (Eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter ämnet.)

Biologi1 - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D

Engelska

Filosofi - Hi 1b/1a1+1a2

Franska - Fr 3

Geografi - Ma 2a/2b/2c

Historia - Hi 1b/1a1+1a2

Kemi - Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D

Naturkunskap - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D

Religionskunskap - Hi 1b/1a1+1a2

Samhällskunskap - Ma 2a/2b/2c, Sh 2

Spanska - Sp 3

Svenska

Svenska som andraspråk

Tyska - Ty 3

1 Matematik kan under vissa förutsättningar även kombineras med ämnet biologi. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

Kurser inom programmet

Exempel på studiegång med matematik som huvudämne, vid antagning en hösttermin:

Termin 1

Baskurs i matematik, 5 hp

Introduktionskurs till matematikstudier, ämneslärare, 5 hp

Envariabelanalys M, 10 hp

Algebra I, 5 hp

Linjär algebra och geometri I, 5 hp

Termin 2

Statistik för lärare, 5 hp

Linjär algebra II, 5 hp

Flervariabelanalys, 10 hp

Matematikens historia, 10 hp

Termin 3

Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp

Ledarskap, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 4

Valbar kurs i matematik, 5 hp

Matematikdidaktik, 10 hp

Självständigt arbete i matematik, 15 hp

Termin 5

Ämne 2, baskurs, 30 hp

Termin 6

Ämne 2, fortsättningskurs, 30 hp

Termin 7

Specialpedagogik, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp

Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 8

Ämne 2 fördjupningskurs, 30 hp

Termin 9

Bedömning och betygssättning, 7,5 hp

Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (matematik), 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp

Termin 10

Ämnesfördjupning i matematik inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, avancerad nivå, 30 hp

Om undervisningen

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av arbetslagsarbeten. Programmet ges i Uppsala.

Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de lärargemensamma kurserna läser du på campus Blåsenhus.

På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig redskap som behövs som ledare och lärare. Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare finns ständigt.

Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands. En lärarexamen ger dig även möjlighet att söka dig till områden både inom och utanför skolan. Möjliga karriärvägar som lärare är att söka en tjänst som förstelärare eller att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå vidare till att utbilda dig till rektor.

Studierna på ämneslärarprogrammet kan inom vissa ämnen utöver ämneslärarexamen också leda till en generell examen på grundnivå, en kandidatexamen. Ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå, kan ge dig behörighet till forskarutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

När du söker till ämneslärarprogrammet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Observera att behörighetskravet till andra ämnet kan vara ett annat än till ditt första ämne. Vilka ämneskombinationer du kan läsa vid Uppsala universitet samt eventuella behörighetskrav utöver de till ditt första ämne hittar du under fliken Upplägg.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utdraget ska visas upp inför din VFU.

Matematik

330 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P4060 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 4/Matematik D, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Matematik

330 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P9060 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 4/Matematik D, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Programstart och registrering

När du blivit antagen till ingångsämnet matematik inom ämneslärarprogrammet måste du registrera dig för att påbörja dina studier. Du kan registrera dig på programmets första kurser när du har aktiverat ditt studentkonto. På www.uu.se/student finns information om hur och när du senast måste registrera dig för att behålla din plats på programmet. Där finns också kontaktuppgifter till matematiska institutionen som du påbörjar dina studier vid. Första terminens kurser är följande:

Baskurs i matematik 5 hp (frivillig kurs)

Linjär algebra och geometri I 5 hp

Envariabelanalys 10 hp

Matematikens historia 10 hp

Om du har frågor om din kursregistrering kontakta kursansvarig institution.

Om du har ångrat dig eller fått förhinder att påbörja programmet är det viktigt att du lämnar återbud på www.antagning.se så att en annan student kan få besked snabbare om en återbudsplats.

Senast uppdaterad: 2021-03-02