NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik - Masterprogram i biologi 2021/2022

Bild för NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik - Masterprogram i biologi 2021/2022
Anmälan

All den variation och rikedom av organismer på vår planet och deras evolutionära förhållanden är i fokus på denna samnordiska inriktning mot biodiversitet och systematik inom masterprogrammet i biologi. Kombinationen av molekylära metoder och fältstudier har resulterat inte bara i att nya arter ständigt upptäcks utan också att vi kan förstå deras fylogenetiska samband. Vill du kunna besvara frågor kring evolution, biogeografi och ursprunget till all variation är detta inriktningen för dig.

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vi strävar efter att alla sort­ers biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har sin egen personliga studieplan och du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse. Vi ger dig också förslag på en genomtänkt studiegång.

Programmet har en tydlig inter­nationell prägel då både studenter och lärare utgör en blandning av människor från olika länder. Examensarbetet under andra året sker i nära kontakt med näringsliv eller universitet. På så sätt får du göra ett examens­arbete i ett aktuellt ämne. Master­programmet i biologi förbereder dig både för en framtida forskningskarriär och för arbete inom näringslivet.

Om programmet

Den samnordiska inriktningen mot biodiversitet och systematik inom masterprogrammet i biologi - NABiS (Nordic Academy of Biodiversity and Systematic Studies) - är ett samarbete mellan universitet i Sverige, Norge och Danmark. Varje universitet erbjuder kurser för organismgrupper där man har specialistkompetens. Genom att ta kurser (till stor del nätbaserade) vid olika universitet har du möjlighet att skaffa dig en spetsutbildning inom systematik. Under din utbildning kommer du att vara på en forskningsinstitution och delta i verksamheten där.

Biologisk mångfald och systematik handlar om vår planets organismrikedom och de evolutionära sambanden mellan dem. På NABiS-programmet kan du bli en expert inom systematik och taxonomi och du behövs i vårt samhälle för att kunna vidta åtgärder mot minskande biologisk mångfald.

Långt ifrån alla nu levande organismer har upptäckts och beskrivits, och bland de som är kända är släktskapet fortfarande oklart. Med molekylära verktyg och morfologiska och anatomiska observationer, identifieras nya arter kontinuerligt och deras förhållande till andra organismer reds ut. Molekylära data ger också vetenskapen en chans att få svar på grundläggande frågor om evolutionen.

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av en karriär inom naturvårdsförvaltning (offentlig förvaltning eller som privat konsult), handläggare på statliga myndigheter (till exempel Naturvårdsverket) eller privata organisationer (till exempel WWF, Naturskyddsföreningen), handläggare inom biodiversitetsinfrastrukturer (till exempel GBIF) eller vill göra akademisk karriär som museiintendent eller forskare.

Samarbetsuniversitet:
Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Besök programmets gemensamma webbsida för mer information.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Inriktningen ges gemensamt av flera olika svenska och norska universitet, där upplägget är sådant att du har ett hemuniversitet där du har din fysiska hemvist och vanligen gör ditt examensarbete. Du kan läsa kurser vid de andra deltagande universiteten; dessa kurser ges vanligen i form av nätundervisning eller blandad undervisning. Det senare innebär att förutom nätundervisning så ingår det också moment som vanligen ligger på en fältstation och är en eller två intensiva veckor med inriktning på färdigheter, till exempel bestämning av organismer eller laborationer. Se översikt över de olika universitetens kurser.

Du börjar dina studier med två kärnkurser: Alfataxonomiska principer, 5 hp, som ges av Göteborgs universitet och Allmän och molekylär systematik, 10 hp, vid Uppsala universitet. Den förstnämnda ger dig grunderna i bland annat hur man beskriver och namnsätter arter och andra taxa, medan den andra ger dig teori och färdigheter i hur man kan studera och analysera arters delade evolutionära historia. Denna kunskap använder vi för att studera karaktärsevolution och biogeografi och för klassificering

Efter detta kan du välja kurser tämligen fritt beroende på mål och intresse. Man tänka sig två spår i programmet där det ena leder mot en akademisk karriär och det andra mer mot praktiskt arbete med till exempel inventeringar

Kurserna är indelade i fyra kategorier, där Biodiversitet - identifiering är praktiska kurser för att lära sig använda litteratur för att identifiera organismer. Biodiversitet - klassificering behandlar organismgrupper från en lite mer teoretisk aspekt. Systematisk teori behandlar analytiska tekniker för att studera evolutionär historia och slutligen Verktyg ger dig praktiska färdigheter att hantera till exempel data och samlingar. Du kan också komplettera med andra kurser inom masterprogrammet i biologi, till exempel Bevarandebiologi.

Slutligen gör du ett examensarbete på 30, 45 eller 60 hp där du får möjlighet att tillämpa de kunskaper och färdigheter du förvärvat.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskun­skaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som är student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du som student är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till p­raktisk träning i form av laborationer och ex­kursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också sys­tem­atisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Karriär

Masterprogrammet i biologi ger dig kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet och eget företagande. Du kan även fortsätta med en doktorand­utbildning.

Biologer från Uppsala universitet har ett brett arbetsfält, beroende på inriktning och intresse. Inriktningen NABiS innebär att du skaffar dig ett stort kontaktnät inom Norden och du kan arbeta med frågeställningar inom systematik och taxonomi som kräver molekylärbiologisk kompetens.

Våra alumner arbetar exempelvis på platser som Danmarks miljöstyrelse, Västra Götalands länsstyrelse samt Oslo naturhistoriska museum. Arbetstitlarna inkluderar bland annat landschef, tekniker och doktorand.

Programmet vänder sig till studenter som är intresserade av en karriär inom naturvårdsförvaltning (offentlig förvaltning eller som privat konsult), handläggare på statliga myndigheter (till exempel Naturvårdsverket) eller privata organisationer (till exempel WWF, Naturskyddsföreningen), handläggare inom biodiversitetsinfrastrukturer (till exempel GBIF) eller vill göra akademisk karriär som museiintendent eller forskare.

Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ned det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se.

NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P1118 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi alternativt 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi och/eller geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programansvarig Richard Svanbäck

master@ibg.uu.se

018-471 29 38

Frågor om antagning: Fredrik Sundström

master@ibg.uu.se

018-471 41 38

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

info@ibg.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02