Naturkunskap - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Läsåret 2023/2024

Bild för Naturkunskap - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2023/2024
 • 330 hp
 • HT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
 • VT 2024, Uppsala, 100 %, Campus
 • Utbildningsplan
Anmälan

Efter ämneslärarprogrammet i naturkunskap får du ämneskompetens som sträcker sig över både kemi, biologi och fysik. Att läsa naturvetenskap är att få alla de naturvetenskapliga ämnena i ett och samma paket. När du undervisar i ämnet handlar det om att levandegöra naturvetenskapens rika innehåll på ett spännande och varierande sätt där du hämtar inspiration från verkligheten. En lektion är inte den andra lik eftersom det finns så mycket roligt och intressant att berätta om.

Om programmet

Naturkunskap ger dig grundläggande kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik, samt hur du som lärare kan väva ihop dem och göra ämnet spännande och viktigt för olika elevgrupper. Du kommer som naturkunskapslärare att jobba med en väldigt blandad elevgrupp. Därför läggs stor vikt vid praktiska moment i undervisningen, samt att skolklasser bjuds in som du får undervisa i till exempel labbet, i växthuset och ute i naturen.

Vi har ett nära samarbete med skolor i regionen och din yrkesidentitet får du också genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du gör på en skola. Under handledning av en erfaren lärare får du möjlighet att testa, träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Som lärarstudent i naturkunskap får du förutom ämneskunskapen

 • göra exkursioner och laborationer som visar på värdet av en varierad och verklighetsförankrad undervisning
 • lära dig hur du kan lägga upp en lektion och undervisa i ämnet naturkunskap
 • träning i att omsätta dina ämneskunskaper i egen undervisning när du gör VFU
 • utbildning i ledarskap.

I fokus för ämneslärarprogrammet står ungdomar på väg mot vuxenlivet. Målet är att du, utifrån de kunskaper du får, ska hitta olika sätt att lägga upp din undervisning så att du kan stödja, engagera och skapa förutsättningar för alla elevers lärande. Med utgångspunkt i deras intresse och behov ska du planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt läroplanens riktlinjer. Det ämnesdidaktiska perspektivet går också som en röd tråd genom ämnesstudierna.

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på avancerad nivå. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Marina Ruokolainen
Från: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
Jag valde den här utbildningen för att jag alltid haft ett intresse för pedagogik och att undervisa. Jag har även haft ett stort intresse för naturkunskap och tycker det är roligt att få undervisa i både fysik, kemi och biologi. Inom ämnet naturkunskap kan man dessutom knyta an miljöfrågor och det är något som engagerar mig.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
Jag tycker att det är en väldigt spännande utbildning. Främst för man har en hel del VFU, alltså verksamhetsförlagd utbildning där man gör praktik på en skola. När det kommer till kurserna som behandlar ämnena som man ska undervisa i, har vi haft en blandad undervisning med båda föreläsningar, laborationer men även exkursioner och det är väldigt givande.

Vad var varit roligast och mest intressant med utbildningen?
Det som har varit roligast var VFU. Första VFU:n genomförs i mitten av terminen efter att man har läst två andra kurser inom pedagogik. Redan då får man chansen att applicera sina nya teoretiska kunskaper i praktiken. Under min första VFU fick jag hålla några egna lektioner vilket var jättespännande.

Hur ser en vanlig dag på din utbildning ut?
En vanlig dag på utbildningen kan se olika ut beroende på vilken kurs man läser. Man brukar ha seminarier, föreläsningar eller laborationer. Vanligtvis har vi två eller tre seminarier i veckan. När det kommer till föreläsningar är de också runt två eller tre gånger i veckan. Sedan är det mycket självständigt arbete. Under första kursen på kemiterminen var det en hel del laborationer.

Vad är bästa med att plugga på Uppsala Universitet?
Det bästa med att plugga på Uppsala Universitet är att det är väldigt hög nivå på utbildningen men även att det finns en hel del studentliv. Här finns det både nationer och sektioner för de olika programmen. Det finns olika typer av utskott som organiserar idrottsaktiviteter, fester och en massa annat.

Favoritplats i din studentstad?
Västmanlands dala (V-dala) nation eller promenera vid ån under våren/sommaren.

Bästa studieplatsen i din studentstad?
Blåsenhus eller Carolina Rediviva.

Hösten 2022.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Ämneslärarprogrammet omfattar följande områden

 • ämnesstudier i dina två undervisningsämnen och hur du tillämpar dem i undervisningen
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du utvecklar dina teoretiska kunskaper i egen undervisning
 • en utbildningsvetenskaplig kärna med kunskapsområden som är särskilt viktiga för läraryrket.

Utbildningen omfattar studier i två ämnen, ett huvudämne som läses upp till 120 högskolepoäng (hp), och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. Du startar utbildningen med att läsa kurser inom ämnet naturkunskap och väljer det andra ämnet senare i utbildningen. Du formar din utbildning genom att välja mellan ämneskombinationer inom naturvetenskap, matematik och språk. Naturkunskap kan endast läsas upp till 90 hp vilket innebär att ditt andra ämne alltid är huvudämne.

I ämnesstudierna ingår också ämnesdidaktik. Didaktiken är central för läraryrket och handlar om förutsättningarna för elevers lärande och hur du kan lägga upp undervisningen i dina ämnen. Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 hp och behandlar generella kunskapsområden för läraryrket som till exempel skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. På ämneslärarprogrammet läggs också stor vikt vid ledarskap och konflikthantering.

I den verksamhetsförlagda utbildningen, som omfattar 30 hp fördelade på tre perioder under programmet, får du vara på någon av våra partnerskolor och prova på läraryrket i praktiken.

Ämnet naturkunskap består delvis av studier i både biologi och kemi. Under ditt första år kommer du att läsa en termin biologi och en termin kemi. I dessa kurser ingår mycket exkursioner och laborationer. Ordningen du läser kurserna i beror på om du startar utbildningen en hösttermin (biologi/kemi) eller en vårtermin (kemi/biologi). I din första kurs i biologi ingår fältstudier förlagda till västkusten. Under programmets första år ingår också en obligatorisk sommarkurs.

Fördjupningsterminen i naturkunskap består av ett tvärvetenskapligt paket som knyter ihop biologi och kemi. Det innehåller miljöfrågor, hållbar utveckling, sexualitet och identitet. Viktiga didaktiska frågor behandlas: Hur gör jag undervisningen spännande och viktig för mina elever? Har du valt biologi eller kemi som kombinationsämne kommer du att ersätta en av fördjupningsterminerna med kurs i geovetenskap.

Du kommer att genomföra två ämnesdidaktiska självständiga arbeten under utbildningen, ett inom huvudämnet och ett annat inom dit andra ämne. I dessa arbeten förenar du ämneskunskap med yrkeskunnande.

Ämneskombinationer

Följande ämnen kan kombineras med ämnet naturkunskap (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

Biologi - Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D

Engelska

Kemi - Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D

Matematik - Ma 4/Ma D

Svenska

Svenska som andraspråk

Kurser inom programmet

Programmet följer en generell studiegång som i vissa fall måste anpassas beroende på vald ämneskombination. Alla ämnen som kan väljas i programmet ger inte samtliga kurser varje termin. Exempel på studiegång för ingångsämnet naturkunskap kombinerat med huvudämne biologi om du påbörjar utbildningen en hösttermin:

Termin 1

Biologi A: mönster, processer och didaktik, 22,5 hp

Ämnesdidaktik i naturkunskap 7,5 hp

Termin 2

Kemins grunder och principer, 15 hp

Organisk kemi I, 10 hp

Biokemi I, 5 hp

Sommarkurs

Floristik och faunistik L, 7,5 hp

Termin 3

Cellbiologi, 15 hp

Fysiologi, 15 hp

Termin 4

Utbildningens framväxt och villkor, 7,5 hp

Ledarskap, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Lärande och utveckling, 7,5 hp

Termin 5

Biologi fördjupningskurser, 30 hp

Termin 6

Specialpedagogik, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp

Läroplansteori och didaktik, 7,5 hp

Termin 7

Naturkunskap och didaktik, 15 hp

Självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning i naturkunskap, 15 hp

Termin 8

Geovetenskap, 30 hp

Termin 9

Bedömning och betygssättning, 7,5 hp

Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (naturkunskap), 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (biologi), 7,5 hp

Termin 10

Biologi fördjupning avancerad nivå 30 hp, inklusive självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning

Om undervisningen

Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på vilka kurser du läser. Förutom föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning förekommer olika former av grupparbeten.

Din VFU gör du på en skola i någon av de kommuner som lärarutbildningen vid Uppsala universitet samarbetar med. Ämneslärarprogrammet innehåller tre VFU-perioder.

Examinationsformerarna varierar. Traditionella salstentor blandas med muntliga redovisningar samt praktiska uppgifter med tydlig koppling till lärares arbete.

Programmet ges i Uppsala. Dina undervisningsämnen läser du på respektive ämnesansvarig institution och de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna läser du på campus Blåsenhus. På Blåsenhus finns det senaste inom digital lärteknik. Den nya tekniken gör det möjligt att integrera det digitala arbetssättet med traditionell undervisning.

Studera utomlands

Internationella utbyten är en viktig del av lärarutbildningen. Studier i andra länder är meriterande, berikande och utvecklande för ditt framtida yrkesliv. Du som pluggar till lärare har möjlighet att läsa delar av din utbildning utomlands. Uppsala universitet samarbetar med en rad framstående universitet som erbjuder lärarutbildning, till exempel Butler University i USA, Tsuru University i Japan och University College of Teacher Education i Österrike.

Du kan även göra en del av din VFU på en skola utomlands. Det ger dig möjligheter att skaffa unika erfarenheter av undervisning i olika miljöer.

Karriär

En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap som du behöver som lärare och ledare. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar, och möjligheterna till jobb är mycket goda. Förutom att arbeta inom det svenska skolväsendet kan du undervisa på någon av de svenska skolorna som finns utomlands.

En lärarexamen öppnar flera olika karriärvägar både inom och utanför skolan. Du kan till exempel avancera till förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen och skolan, eller handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också vidareutbilda dig till specialpedagog eller rektor.

En annan möjlighet är att läsa vidare på masterprogrammet i utbildningsvetenskap eller gå en forskarutbildning och bli universitetslektor. Med en master- eller doktorsexamen kan du sedan arbeta aktivt med skolans vetenskapliga grund. Det kan handla om att bedriva egen forskning eller fortbilda och handleda kollegor.

Generellt kan man säga att karriärvägarna för lärare blir fler och tydligare. Många av våra tidigare studenter trivs bäst bland elever och kollegor i skolan och väljer att stanna och utvecklas där under många år. Några börjar arbeta strategiskt med forskning och skolutveckling på kommunal eller statlig nivå, eller söker sig till andra organisationer där lärarens ledaregenskaper och pedagogiska förmågor är eftertraktade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

När du söker till ämneslärarprogrammet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Det andra ämnet väljer du senare i utbildningen. Observera att behörighetskravet till andra ämnet kan vara ett annat än till ditt första ämne. Vilka ämneskombinationer du kan läsa vid Uppsala universitet samt eventuella behörighetskrav utöver de till ditt första ämne hittar du under fliken Upplägg.

Det är krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utdraget ska visas upp inför din VFU.

Naturkunskap

330 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P4052 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Naturkunskap

330 hp

VT 2024, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

Anmälningskod: UU-P9052 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 550000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lärarprogrammens studievägledning

von Kraemers allé 1, Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02